Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Informacje i wyjaśnienia związane z opracowywaniem uchwał

W związku z najczęściej pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego i na podstawie analizy treści propozycji tych uchwał  wyjaśniamy:

1.   W ramach uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego nie można:
a) zmienić adresu siedziby szkoły,
b) zmienić nazwy szkoły lub zespołu,
c) zmienić stopnia organizacji szkoły,
d) przekształcić szkoły podstawowej sześcioletniej w szkołę o obniżonym stopniu organizacyjnym np. klasy I – VI,

stanowi to obejście przepisów o dokonywaniu zmiany dotyczącej aktu założycielskiego.

W tych sytuacjach wymagane jest zastosowanie procedury z art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943), wynika to z:

Art. 206 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz.U z 2017 r. poz. 60)

„Na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1, nie dokonuje się zakładania szkół, o których mowa w art. 18 ustawy – Prawo oświatowe, w tym szkół podstawowych o niepełnej strukturze organizacyjnej i szkół podstawowych filialnych, likwidacji i przekształceń szkół innych niż dokonywane na podstawie przepisów niniejszej ustawy.”

Art. 213 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz.U z 2017 r. poz. 60)

„Na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1, nie dokonuje się zakładania szkół, o których mowa w art. 18 ustawy – Prawo oświatowe, w tym szkół podstawowych o niepełnej strukturze organizacyjnej i szkół podstawowych filialnych, likwidacji i przekształceń szkół innych niż dokonywane na podstawie przepisów niniejszej ustawy.”

wz. PODKARPACKIEGO
 KURATORA OŚWIATY


 Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie