Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Badanie MEN

Szanowna Pani Dyrektor/Szanowny Panie Dyrektorze,

w związku z rozpoczęciem procesu wdrażania nowego ustroju szkolnego Ministerstwo Edukacji Narodowej monitoruje kolejne etapy wdrożenia zmiany. Uprzejmie prosimy o przeczytanie poniższych wskazówek i wypełnienie ankiety "Badanie losów gimnazjów prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. I etap".

1.    Ankietę można otwierać wielokrotnie, a wypełnienie jej powinno nastąpić najpóźniej do dnia 20 lutego 2017 r. (po 31 marca 2017 r. będziemy Państwa prosić o ponowne wypełnienie ankiety już na podstawie uchwał w sprawie dostosowania  sieci szkół do nowego ustroju szkolnego).

2.     Formularz ankietowy znajduje się w strefie dla zalogowanych SIO w zakładce „Ankiety”.

3.    Ankieta zawiera 6 zagadnień (odpowiedzi mają charakter zamknięty).

Warto pamiętać, że:
a)    Samodzielne gimnazjum lub gimnazjum wchodzące w skład zespołu, w którym są więcej niż dwie jednostki organizacyjne może zostać przekształcone w szkołę innego typu, włączone do szkoły innego typu lub wygaszone.

b)    W chwili obecnej jednostki samorządu terytorialnego są w trakcie podejmowania decyzji dotyczących przyszłości gimnazjów. Jeśli gimnazjum ma być przekształcone w szkołę innego typu lub włączone do szkoły innego typu, informację o tym (warunki przekształcenia/włączenia) znajdziecie Państwo w  uchwałach podejmowanych przez JST na podstawie  ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe lub w projektach tych uchwał. JST powinny podjąć dwie uchwały:
-  uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego;
-  uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
[ważne przy podawaniu źródła informacji – ostatnie pozycja w ankiecie]

c)    Zespoły złożone jedynie z gimnazjum i szkoły podstawowej,  gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej,  gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, gimnazjum i technikum przekształcają się z mocy ustawy  w odpowiednio w szkołę podstawową, branżową szkołę I stopnia, czteroletnie liceum ogólnokształcące lub pięcioletnie technikum.  Szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi, filią  lub inną formą wychowania przedszkolnego liczy się jako jedną jednostkę (zespół złożony jedynie z gimnazjum i szkoły podstawowej z filią stanie się z mocy prawa ośmioletnią szkołą podstawową z filią).

d)    Gimnazjum może być przekształcone lub włączone do innej szkoły z dniem  1 września 2017 r., 1 września 2018 r. albo 1 września 2019 r. O terminie przekształcenia/włączenia gimnazjum  decyduje JST. W przypadku zespołów, o których mowa w pkt c) data przekształcenia jest narzucona przez ustawę. 

e)    Pytanie dotyczące rozpoczęcia kształcenia w klasie I, II lub III szkoły podstawowej nie dotyczy szkół podstawowych dla dorosłych (w szkołach tych zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe będą funkcjonować tylko klasy VII i VIII).

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety,

Ewa Staniszewska
Przewodnicząca Zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie