Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Kuratorium Oświaty a poszukiwanie pracy dla nauczycieli

Rzeszów, 2017-03-27

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

PiP.580.5.2017

Dyrektorzy i nauczyciele
szkół i placówek oświatowych
w województwie podkarpackim

Z dniem 1 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie przepis art. 224 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60). Zgodnie z jego treścią:

1. W okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego informuje kuratora oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, kurator oświaty udostępnia na stronie podmiotowej kuratorium oświaty.

Obowiązków wynikających z treści cytowanych przepisów nie należy jednak utożsamiać z nałożeniem na kuratorów oświaty jakichkolwiek obowiązków w zakresie pośrednictwa pracy dla nauczycieli.

W związku z powyższym wyjaśniam, że Kuratorium Oświaty w Rzeszowie nie będzie prowadziło bazy nauczycieli poszukujących pracy. Nie będzie również pośredniczyć w zatrudnianiu nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

Podkarpacki Kurator Oświaty
         Małgorzata Rauch

 

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie