Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

PILNE! Podręczniki zaadaptowane

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
z województwa podkarpackiego

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wspierając zadanie Ośrodka Rozwoju Edukacji dotyczące zebrania informacji o liczbie wolnych egzemplarzy podręczników dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych tj. takich, które nie będą wykorzystywane w roku szkolnym 2017/2018, przekazanych do szkól przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (lub na jego zlecenie) w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, a które mogą być przekazane lub wypożyczone innej szkole po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę/placówkę, zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o liczbie wolnych egzemplarzy w/w podręczników

Powyższe szacunki niewykorzystywanych zaadaptowanych podręczników powinny uwzględniać liczbę egzemplarzy danego rodzaju podręcznika (adaptacji) z podziałem na poszczególne części, dane teleadresowe szkoły i informację o planowanym sposobie udostępnienia (przekazanie, wypożyczenie, w tym z wykorzystaniem aplikacji „Kiermasz podręczników") - wg wzoru stanowiącego załącznik do pisma

Proszę o przekazanie zestawienia powyższych danych drogą mailową na adres tkwiatkowski@ko.rzeszow.pl w terminie do końca dnia 24 kwietnia 2017 r.

Koordynator dystrybucji podręczników w województwie
  
Tomasz Kwiatkowski

Załączniki:

Załącznik nr 1 Niewykorzystane egzemplarze - druk powiększony
Załącznik nr 2 Niewykorzystane egzemplarze - system Braiile'a
Załącznik nr 3 Niewykorzystane egzemplarze - uczniowie ze SPE

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie