Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Przypomnienie o obowiązku informowania Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo                                           Rzeszów, 2017-05-10
Dyrektorzy Szkół
prowadzonych przez JST
w województwie podkarpackim

 

Przypominam o obowiązku umieszczania ofert pracy dla nauczycieli na stronie Kuratorium Oświaty w zakładce Oferty pracy dla nauczycieli http://www.ko.rzeszow.pl/oferty/ 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60) 

Art.  224. Informacja o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli; pierwszeństwo w zatrudnieniu

1. W okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego informuje kuratora oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, kurator oświaty udostępnia na stronie podmiotowej kuratorium oświaty.

3. W okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje:

1) nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny, nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego, oraz nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w trybie art. 20 ust. 5c ustawy - Karta Nauczyciela;
2) nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 226 ust. 2, z dniem wypowiedzenia im stosunku pracy. 

Alicja Bialic – Kierownik Oddziału Pragmatyki i Prawa

 

 

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie