Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Do JST - prognoza wysokości środków

Rzeszów-2017-06-07

ZBF.3145.14.2017.MD

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 06 czerwca 2017 roku, znak: DKZU-WKZ.4212.7.2017.MP, zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie w trybie pilnym prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2018-2021, zgodnie z art. 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016r., poz. 645 ze zm.).  Dofinansowanie to odbywa się w zakresie i na zasadach określonych w art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943 ze zm.)

Uprzejmie proszę o przekazanie danych do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 czerwca 2017 roku do godz. 15:00.

Dane proszę przekazać zarówno w formie elektronicznej na adres dmachaj@ko.rzeszow.pl jak i tradycyjnej. 

Proszę również o przekazywanie informacji negatywnych.

w.z. Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Stanisław Fundakowski

Wicekurator Oświaty

Załącznik nr 1 - plik MS Word

 

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie