Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Pismo dotyczące wyboru przedstawicieli rady pedagogicznej

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
            ul. Grunwaldzka 15

              35-959 Rzeszów

ERA.544.166.2017                                                 Rzeszów, 2017-05-29

Szanowni Państwo
Starostowie/Prezydenci/Burmistrzowie/Wójtowie prowadzący publiczne szkoły i placówki w woj. podkarpackim

W ostatnim czasie otrzymuję niepokojące sygnały o zastrzeżeniach co do prawidłowości wyboru przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców typowanych przez dyrektorów szkół do komisji konkursowych na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i publicznej placówki. Mając na względzie wpływ takiej sytuacji na wynik wyborów oraz transparentność samego przebiegu konkursu, zwracam Państwa uwagę na znaczącą rolę i obowiązki dyrektora w tym względzie, wynikające z art. 43 oraz art. 53 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, konieczności przestrzegania prawa wynikających z art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 t.j.) oraz rozporządzenia MEN z 8 kwietnia 2010  roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.2010.60.373).

Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której dyrektorzy wskazują organowi prowadzącemu wytypowanych przedstawicieli do komisji konkursowej z naruszeniem przepisów prawa tj. z pominięciem zapisów w statucie, regulaminie rady pedagogicznej i regulaminie rady rodziców. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż ww dokumenty regulują pracę najważniejszych organów szkoły, mają być uaktualniane wg potrzeb do zmieniających się przepisów prawa oświatowego, a obowiązkiem dyrektora jest czuwanie nad prawidłowym ich funkcjonowaniem.

Kwestionowanie wyników konkursów podważa zaufanie do czynności podejmowanych przez władzę publiczną, a tym, samym poddaje w wątpliwość zasady demokratycznych wyborów opartych na przepisach prawa.

Proszę Państwa o zwracanie uwagi na takie sytuacje oraz współpracę w tym zakresie.

Podkarpacki Kurator Oświaty

           Małgorzata Rauch

 

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie