Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Raporty, dane, analizy
 1. Oświata podkarpacka w liczbach - dane z systemu SIO - wrzesień 2011
 2. Analiza wyników oraz wnioski z ewaluacji zewnętrznych szkół i placówek w woj. podkarpackim
  w r. szk. 2009/10
 3. Oświata podkarpacka w liczbach - dane z systemu SIO - wrzesień 2010
 4. Informacja o wynikach monitorowania rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie podkarpackim
 5. Raport z monitorowania realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych w szkołach województwa podkarpackiego
 6. Raport Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w województwie podkarpackim
 7. Liczba uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2010/2011
 8. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010 - podsumowanie GUS 
 9. Informacja na temat przygotowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów do rozpoczęcia roku szkolnego 2009/10
 10. Liczba uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2009/2010
 11. Informacja na temat znajomości praw człowieka na podstawie badań ankietowych uczniów klas III gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 12. Informacja na temat realizacji w praktyce szkolnej podstawy programowej w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka na podstawie badania dyrektorów wszystkich typów szkół i przedszkoli (stan w kwietniu 2009)
 13. Informacja na temat stanu opieki świetlicowej w województwie podkarpackim w kontekście obniżenia wieku obowiązku szkolnego (stan w styczniu 2009)
 14. Raport z kontroli przygotowania przedszkoli i szkół do roku szkolnego 2008/09
 15. Informacja dotycząca skali problemu "eurosieroctwa" w województwie podkarpackim
 16. Oświata Podkarpacka w liczbach w roku szkolnym 2008/2009
 17. Liczba uczniów rozpoczynających rok szkolny 2008/2009
 18. Wyniki monitoringu "Kontrola wdrażania znowelizowanej ustawy o systemie oświaty i zapisów rozporządzenia w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w SzPZ
 19. Liczba pracowników oświaty w województwie podkarpackim
 20. Współpraca międzynarodowa szkół z terenu województwa Podkarpackiego
 21. Raport o stanie wychowania przedszkolnego w województwie podkarpackim 2007/08 roku
 22. Oświata podkarpacka w liczbach 2007/2008
 23. Uczniowie należący do mniejszości narodowych i etnicznych, uczniowie cudoziemcy
 24. Podsumowanie badania przemoc i agresja w szkołach województwa podkarpackiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2006/2007
 25. Liczba uczniów województwa podkarpackiego przystępujących do egzaminu maturalnego w 2010 roku

Drukuj artykuł >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie