17 listopada 2017

Uzgodnienie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

Rzeszów 2017-11-17

  ERA.544.352.2017                                  

Uzgodnienie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku w sprawie uzgodnienia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na podstawie art. 63 ust. 1 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.):

 1. Kandydatem jest nauczyciel mianowany lub dyplomowany
 2. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię :

  • uchwały rady szkoły lub placówki w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej powierzenia stanowiska, treść opinii,
  • uchwały rady pedagogicznej w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej powierzenia stanowiska (z informacją ilu członków liczy rada pedagogiczna, ilu uczestniczyło w posiedzeniu, ilu głosowało za, przeciw, ilu się wstrzymało, sposób głosowania zgodnie        z Regulaminem Rady Pedagogicznej), treść opinii,
  • dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz dokumentów potwierdzających przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w danym przedszkolu szkole lub placówce,
  • dokumentów potwierdzających studia wyższe lub podyplomowe, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zarządzania oświatą,
  • dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletniego stażu pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
  • aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
  • oceny pracy (co najmniej dobra) w okresie ostatnich 5 lat pracy lub dorobku zawodowego      w okresie ostatniego roku, albo w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy  w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
  • zaświadczenia lekarskiego o spełnianiu warunków zdrowotnych niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora,
  • oświadczeń złożonych przez kandydata ( mogą być oryginały) :
   – że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
   – że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   – że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, (Dz.U. z 2017 r. poz.1311),
   – o dopełnieniu obowiązku,  o którym mowa w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990  oraz treści tych dokumentów – w przypadku kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.,
   – że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
   – że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
   – że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  • w przypadku cudzoziemca potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię certyfikatu znajomości języka polskiego wydawanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczenia Znajomości Języka  Polskiego  jako  Obcego  zgodnie  z  ustawą  z  dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz.U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60).

 

 1. Kandydatem jest osoba niebędąca nauczycielem

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię :

 • uchwały rady szkoły lub placówki w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej powierzenia stanowiska, treść opinii,
 • uchwały rady pedagogicznej w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej powierzenia stanowiska (z informacją ilu członków liczy rada pedagogiczna, ilu uczestniczyło w posiedzeniu, ilu głosowało za, przeciw, ilu się wstrzymało, sposób głosowania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej), treść opinii,
 • dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
 • dyplomu ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych z zakresu zarządzania lub   świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zarządzania oświatą,
 • dokumentów poświadczających co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż na stanowisku kierowniczym,
 • zaświadczenia lekarskiego o spełnianiu warunków zdrowotnych niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora,
 • oświadczeń złożonych przez kandydata ( mogą być oryginały) :
  – że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  – że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  – że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311),
  – o dopełnieniu obowiązku,  o którym mowa w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990  oraz treści tych dokumentów – w przypadku kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.,
  – że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  – że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • w przypadku cudzoziemca potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię certyfikatu znajomości języka polskiego wydawanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz.U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60),
 • oświadczenie poświadczające obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.),
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597),
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1587).

UWAGA !
Proszę nie dołączać kopii dowodu osobistego.