www.bip.gov.pl  www.ko.rzeszow.pl   
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  tel.(17)867-11-42 Informacja o zasadach wyszukiwania
  Strona główna BIPu
  Status prawny
  Organizacja
  Przedmiot działalności
  Udostępnianie informacji
  Majątek
  Prowadzone rejestry
  Załatwianie spraw
  Redakcja
  Kontrola zewnętrzna
  Nabór do służby cywilnej
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  O BIPie/instrukcja ...
  Statystyki
  Rejestr zmian
Kategoria główna: Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
Kategoria pomocnicza: brak podkategorii
Osoba wprowadzająca informację: Tomasz Kras
Osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Mieszkowicz
Data utworzenia: 2010-04-29 Data ostatniej zmiany: 2010-04-29
Liczba odwiedzin: 19

Składanie "oświadczeń lustracyjnych" i "informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego" przez kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół

1. Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. nr 60; poz. 373) nie przewidują składania wraz z dokumentacją "oświadczeń lustracyjnych" bądź "informacji o złożeniu oświadczenia".

Zgodnie z treścią § 1 ust. 2 pkt 4 lit. j w/w rozporządzenia kandydat na dyrektora szkoły publicznej składa oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.).

Stosownie do treści w/w ustawy osoby ubiegające się o objęcie stanowiska dyrektora szkoły publicznej urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. mają obowiązek złożyć "oświadczenie lustracyjne" bądź "informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego" do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce położenia szkoły.

Pod pojęciem szkoły publicznej należy rozumieć:

  1. szkoły podstawowe (w tym specjalne),
  2. gimnazja (w tym specjalne),
  3. szkoły ponadgimnazjalne (w tym specjalne) w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
  4. zespoły szkół, w skład których wchodzi co najmniej jeden z w/w typów szkół.

2. "Oświadczenie lustracyjne" lub "informacja" o jego złożeniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy – powinna być przekazana przez kandydata bezpośrednio do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie osobiście w sekretariacie Kuratora lub w pok. 114, bądź za pośrednictwem poczty (list polecony). W przypadku przesłania oświadczenia za pośrednictwem poczty prosimy o zamieszczenie na kopercie dopisku "Oświadczenie lustracyjne".

Organy prowadzące mogą uzyskać informację o tym czy kandydat złożył stosowne oświadczenie lustracyjne lub informację o jego złożeniu w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pok. 114 lub pod numerem telefonu (017 867 11 14).

3. Osoby, które złożyły "oświadczenia lustracyjne" wg wzoru obowiązującego po dniu 14 września 2007 r. nie składają ponownie oświadczeń w przypadku ubiegania się o objęcie funkcji publicznej (w tym dyrektora szkoły publicznej), gdyż stosownie do treści art. 7 ust. 3 ustawy "lustracyjnej" złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia. Ubiegając się o objęcie funkcji publicznej kandydat, który wcześniej złożył "oświadczenie lustracyjne" składa jedynie "informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego", której wzór stanowi załącznik do ustawy lustracyjnej.

- Wzór oświadczenia lustracyjnego
- Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego