Udogodnienia dla niepełnosprawnychInformacje dla niesłyszącychDuży kontrast
www.bip.gov.pl  www.ko.rzeszow.pl   
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  tel.(17)867-11-42 Informacja o zasadach wyszukiwania
  Strona główna BIPu
  Status prawny
  Organizacja
  Przedmiot działalności
  Udostępnianie informacji
  Majątek
  Prowadzone rejestry
  Załatwianie spraw
  Redakcja
  Kontrola zewnętrzna
  Nabór do służby cywilnej
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Kontrola zarządcza
  Praktyki studenckie
  O BIPie/instrukcja ...
  Statystyki
  Rejestr zmian
Kategoria główna: Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
Kategoria pomocnicza: brak podkategorii
Osoba wprowadzająca informację: Tomasz Kras
Osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Mieszkowicz
Data utworzenia: 2010-04-29 Data ostatniej zmiany: 2015-05-07
Liczba odwiedzin: 32

Składanie "oświadczeń lustracyjnych" i "informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego" przez kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół

1. Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. nr 60; poz. 373) nie przewidują składania wraz z dokumentacją "oświadczeń lustracyjnych" bądź "informacji o złożeniu oświadczenia".

Zgodnie z treścią § 1 ust. 2 pkt 4 lit. j w/w rozporządzenia kandydat na dyrektora szkoły publicznej składa oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz.U.2013.1388).

Stosownie do treści w/w ustawy osoby ubiegające się o objęcie stanowiska dyrektora szkoły publicznej urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. mają obowiązek złożyć "oświadczenie lustracyjne" bądź "informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego" do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce położenia szkoły.

Pod pojęciem szkoły publicznej należy rozumieć:

  1. szkoły podstawowe (w tym specjalne),
  2. gimnazja (w tym specjalne),
  3. szkoły ponadgimnazjalne (w tym specjalne) w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
  4. zespoły szkół, w skład których wchodzi co najmniej jeden z w/w typów szkół.

2. "Oświadczenie lustracyjne" lub "informacja" o jego złożeniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy – powinna być przekazana przez kandydata bezpośrednio do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie osobiście w sekretariacie Kuratora lub w pok. 114, bądź za pośrednictwem poczty (list polecony). W przypadku przesłania oświadczenia za pośrednictwem poczty prosimy o zamieszczenie na kopercie dopisku "Oświadczenie lustracyjne".

Organy prowadzące mogą uzyskać informację o tym czy kandydat złożył stosowne oświadczenie lustracyjne lub informację o jego złożeniu w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pok. 114 lub pod numerem telefonu (017 867 11 14).

3. Osoby, które złożyły "oświadczenia lustracyjne" wg wzoru obowiązującego po dniu 14 września 2007 r. nie składają ponownie oświadczeń w przypadku ubiegania się o objęcie funkcji publicznej (w tym dyrektora szkoły publicznej), gdyż stosownie do treści art. 7 ust. 3 ustawy "lustracyjnej" złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia. Ubiegając się o objęcie funkcji publicznej kandydat, który wcześniej złożył "oświadczenie lustracyjne" składa jedynie "informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego", której wzór stanowi załącznik do ustawy lustracyjnej.

- Wzór oświadczenia lustracyjnego
- Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego