Udogodnienia dla niepełnosprawnychInformacje dla niesłyszącychDuży kontrast
www.bip.gov.pl  www.ko.rzeszow.pl   
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  tel.(17)867-11-42 Informacja o zasadach wyszukiwania
  Strona główna BIPu
  Status prawny
  Organizacja
  Przedmiot działalności
  Udostępnianie informacji
  Majątek
  Prowadzone rejestry
  Załatwianie spraw
  Redakcja
  Kontrola zewnętrzna
  Nabór do służby cywilnej
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Kontrola zarządcza
  Praktyki studenckie
  O BIPie/instrukcja ...
  Statystyki
  Rejestr zmian
Kategoria główna: Informacja dla osób niepełnosprawnych
Kategoria pomocnicza: brak podkategorii
Osoba wprowadzająca informację: Tomasz Kras
Osoba odpowiedzialna za treść: Marta Mazur - Dousery
Data utworzenia: 2014-08-14 Data ostatniej zmiany: 2014-08-14
Liczba odwiedzin: 2

Informacja dla osób niepełnosprawnych

W związku z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243,) w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zapewnia się osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanym dalej „osobami uprawnionymi”, korzystanie z następujących uprawnień:

1. Z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Kuratorium.

Osobą przybraną może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, została wybrana przez osobęuprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Kuratorium.

Pracownicy Kuratorium nie mogą wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej komunikowania się z pracownikami Kuratorium.Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnej (Dz.U. Nr 182, poz. 1228).

2. Z  pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

Kuratorium zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

Wojewoda Podkarpacki prowadzi rejestr tłumaczy PJM, SJM i SKOGN świadczących usługi na obszarze województwa podkarpackiego. Wpis do rejestru i korzystanie z rejestru są bezpłatne.

Miejsce prowadzenia rejestru:
Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Oddział do spraw Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Świadczenie usług tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z póź. zm.).

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić w Kuratorium chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, w sposób dostępny dla osób uprawnionych.W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Kuratorium zawiadamia o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie o języku migowym  i innych środkach komunikowania się.

Osoba uprawniona ma również możliwość korzystania z usług własnego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, z którym przyjdzie do Kuratorium. W tym przypadku Kuratorium nie ponosi wtedy kosztów związanych z usługą świadczoną przez ww. tłumacza. Koszty te ponosi osoba uprawniona, która może ubiegać się (w powiatowym centrum pomocy rodzinie) o dofinansowanie tego rodzaju usług, ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Korzystanie przez osobę uprawnioną z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień.

Więcej informacji:
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243)