Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela – komunikaty

Dla dyrektora i nauczyciela – bieżące informacje nie przyporządkowane do żadnej z kategorii

23 października 2018

Wypłata nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty

                                                                                                                   Rzeszów 2018-10-17

ZBF.3140.10.2018

 

Państwo Dyrektorzy Szkół,
których wnioski o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w 2018 roku zostały pozytywnie rozpatrzone

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie informuję, że środki na wypłatę nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty przyznanych w 2018 roku zarezerwowane zostały w planie finansowym Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Podstawę do ich przekazania do szkół stanowić będzie nota księgowa obciążająca Kuratorium Oświaty w Rzeszowie kosztami nagrody, wystawiona przez szkołę/placówkę, która wnioskowała o przyznanie nagrody i która dokona wypłaty.

W nocie księgowej należy wyodrębnić w Dz.801 w rozdz.80195:
– kwotę nagrody brutto, która wynosi 2 500 zł (§ 3040).
– składki na ubezpieczenia społeczne § 4110,  naliczone według zasad obowiązujących w jednostce
– składki na Fundusz Pracy  § 4120,
– kwotę ogółem.

Dodatkowo należy w nocie podać numer rachunku bankowego szkoły, na który środki finansowe powinny być przekazane oraz imię i nazwisko nauczyciela któremu Podkarpacki Kurator Oświaty przyznał nagrodę.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

23 października 2018

Projekt „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata jako ponadczasowy wzór postaw – szkolenia dla młodzieży z zakresu kompetencji społecznych”

Projekt ma na celu kształcenie wśród młodzieży kompetencji z zakresu komunikowania się, współpracy, krytycznego i kreatywnego myślenia, a także umiejętności rozwiązywania problemów poprzez realizacje 4 innowacyjnych modułów kształcenia. 40 uczestników weźmie udział w 4 weekendowych zjazdach odbywających się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście) oraz w Mieście
Oświęcim (Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu – Galeria Książki).

Projekt ten, realizowany jest w ramach programu POWER finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przez Katedrę UNESCO ds. Edukacji o Holokauście na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ i Miasto Oświęcim.

Szczegółowe Informacje na stronie www.europeistyka.uj.edu.pl

15 października 2018

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019

Rzeszów 2018-10-12

ZBF.3140.12.2018.

Państwo Dyrektorzy Szkół
w których uczniowie otrzymali
Stypendia Prezesa Rady Ministrów
dla uczniów szczególnie uzdolnionych
na rok szkolny 2018/2019

   W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019 – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dla stypendystów  w Państwa szkołach o konieczności wypełnienia załącznika dotyczącego numerów rachunków bankowych uczniów lub ich rodziców (z podaniem imienia i nazwiska właściciela konta oraz imienia i nazwiska stypendysty) i przesłanie ich w formie pisemnej ( załącznik ) do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 roku.

   Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministra z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106 poz.890), stypendium Prezesa Rady Ministrów, wypłaca się na rachunek bankowy ucznia lub jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodziców stypendium może być wypłacane w inny sposób.

    Przyznane stypendium w kwocie 258 złotych za jeden miesiąc, zostanie przekazane bezpośrednio z rachunku bankowego Kuratorium na wskazane konta bankowe uczniów lub ich rodziców w następujących terminach:

–  do 30 listopada 2018 roku za okres wrzesień – grudzień 2018 roku

– do 30 kwietnia  2019 roku za okres styczeń – czerwiec 2019 roku

wz. PODKARPACKIEGO
 KURATORA OŚWIATY

 Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY 

Załącznik

Załączniki

stypendium-prm-oswiadczenie
Data: 2018-10-15, rozmiar: 39 KB