Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela – komunikaty

Dla dyrektora i nauczyciela – bieżące informacje nie przyporządkowane do żadnej z kategorii

24 listopada 2017

Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt

Dotacje dla gabinetów profilaktyki zdrowotnej

9 listopada 2017 roku została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz.U. z 2017 r poz. 2161), zmieniająca ustawę z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774). Ww. ustawa weszła w życie w dniu 24 listopada br.

Przywołana powyżej ustawa okołobudżetowa umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego, w zakresie szkół, na rzecz których nie zostały złożone wnioski o dotację, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, w terminie, o którym mowa w art. 6 ust. 3 tej ustawy, złożyć wniosek (wzór wniosku wraz z wykazem sprzętu do pobrania w załącznikach do strony) do właściwego wojewody o tę dotację.

Dotacja na zadanie polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy, może być przyznana przez:

właściwego ministraw przypadku szkoły publicznej prowadzonej przez tego ministra lub szkoły publicznej prowadzonej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.),

wojewodęw przypadku jednostek samorządu terytorialnego, w tym jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły publiczne na podstawie porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego albo z właściwym ministrem, o którym mowa w art. 8 ust. 19 i 20 ustawy – Prawo oświatowe lub podmiotów prowadzących szkoły publiczne na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 ustawy  – Prawo oświatowe.

Dotacja może obejmować do 100% kosztów poniesionych na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie wyższej niż 6 700 zł na jeden gabinet.

Podmioty prowadzące szkołę w terminie 5 dni od dnia wejście w życie ustawy tj. do dnia 28 listopada 2017r. przekazują Wojewodzie lub właściwemu ministrowi wnioski dotyczące przedmiotowej dotacji. W przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego prowadzi więcej niż jedną szkołę, dopuszcza się sporządzenie jednego wniosku dla wszystkich szkół.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły publiczne na podstawie porozumienia z właściwym ministrem, o którym mowa w art. 8 ust. 19 i 20 ustawy – Prawo oświatowe, prosimy o dołączenie do wniosku kserokopii ww. porozumienia, natomiast w przypadku podmiotów prowadzących szkoły publiczne na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, prosimy o dołączenie do wniosku kserokopii ww. zezwolenia.

Ze względu na krótkie terminy ubiegania się o dofinansowanie, przewidziane  w ustawie prosimy o składanie wniosków najpóźniej w terminie do dnia 28 listopada 2017 r. w postaci:

– elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (adres: /PUWRzeszow/SkrytkaESP) – preferowany sposób,

osobiście w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (piętro 3, pokój 320),

– za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Polityki Społecznej, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (w przypadku wysyłki wniosku pocztą liczy się data wpływu wniosku do Wydziału Polityki Społecznej, tak aby wszystkie wnioski wpłynęły w terminie umożliwiającym ich załatwienie).

Załącznik nr 1 – plik MS Word – Dane o szkole

Załącznik nr 2 – plik MS Word – Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną

 

23 listopada 2017

Szkolenie. Projekt: Wspieranie rozwoju kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – kompendium profilaktyki.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w ramach realizacji zadania publicznego WSPIERANIE ROZWOJU KADR UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII – KOMPENDIUM PROFILAKTYKI organizujemy bezpłatne szkolenia – warsztaty dla osób zajmujących się pomaganiem dzieciom, młodzieży i dorosłym – czyli nauczycieli, pedagogów, wychowawców z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Szkolenie jest dofinansowane z  budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Tematyka szkolenia:

  1. Rodzaje substancji psychoaktywnych, dopalacze, leki OTC
  2. Rozpoznawanie objawów zażywania u uczniów
  3. Przyczyny, skutki, fazy i mechanizmy uzależnienia
  4. Dostępne formy pomocy
  5. Działania profilaktyczne i interwencyjne skierowane do dzieci, młodzieży i rodziców.

Liczba godzin: 1 szkolenie trwa 5 godzin

Miejsce szkolenia:   Centrum Interwencji Kryzysowej „KARAN” Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych Rzeszów 35-064 ul. Szopena 17.

Terminy szkoleń:
07.12 w godz. 8.00-13.00
11.12 w godz. 11.30-16.30
15.12 w godz. 8.30-13.30

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą e-mailową na adres karan.rzeszow@op.pl  do dnia 04.12.2017 r.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie osoby zostaną poinformowane drogą mailową o zakwalifikowaniu się na szkolenie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel.504094196.

Zapraszamy serdecznie do współpracy i udziału w szkoleniu.

Łączę wyrazy szacunku,
Beata Nowicka – koordynator programu

Formularz zgłoszeniowy – plik MS Word

22 listopada 2017

Weryfikacja wniosków złożonych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

WiJ. 531.8.155.2017

Zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację wniosków złożonych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącą liczby uczniów szkoły podstawowej wnioskującej o wsparcie finansowe w ramach Programu,  z uwzględnieniem poniższych informacji.

Ośmioletnia szkoła podstawowa, powstała z przekształconego gimnazjum może ubiegać się o wsparcie finansowe.  Również  w przypadku szkół podstawowych, które funkcjonowały wcześniej w zespole ze szkołą gimnazjalną i stały się z mocy prawa „nowymi” ośmioletnimi szkołami podstawowymi (z oddziałami gimnazjalnymi), wsparcie finansowe na zakup książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa może być również udzielone (zgodnie z przyjętym trybem), jeśli wcześniej szkoła takiego wsparcia nie otrzymała.

Jednakże należy pamiętać, aby w składanym przez dyrektora szkoły wniosku  o udzielenie wsparcia finansowego zawarta była liczba uczniów, których to wsparcie wcześniej nie dotyczyło.

Działanie takie nie będzie tym samym niezgodne z zasadą jednokrotnego wsparcia – gdyż w powstałej nowej szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi, (które to oddziały były objęte wsparciem) będzie dotyczyć uczniów kształcących się w oddziałach szkoły podstawowej na I i II etapie edukacyjnym (oddziały gimnazjum to poprzedni III etap edukacyjny).

Natomiast w przypadku szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi, których uczniowie nie zostali wcześniej objęci tym programem, wsparcie będzie dotyczyć zarówno uczniów w oddziałach szkoły podstawowej, jak i oddziałów gimnazjalnych.

Jeżeli liczba uczniów w którejkolwiek z prowadzonych przez Państwo szkół podstawowych, wnioskujących o wsparcie finansowe jest niezgodna z powyższymi zasadami, uprzejmie proszę o korektę wniosków oraz ich przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 r. na adres:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 15,
35 – 959 Rzeszów.

Korekty zestawienia szkół wnioskujących o wsparcie należy dokonać logując się na adres www.ko.rzeszow.pl/bazy/nprc.

Po zalogowaniu należy wybrać w głównym menu przycisk wyślij zestawienie, następnie edytować wybraną szkołę, poprawić dane, zapisać, następnie wysłać zestawienie, wydrukować.

Opieczętowane i podpisane zestawienie proszę przesłać również pocztą.