Kategoria: Doskonalenie nauczycieli

Doskonalenie nauczycieli

2 października 2018

Warsztaty edukacji przyrodniczo-leśnej dla nauczycieli

Warsztaty edukacji przyrodniczo-leśnej dla nauczycieli przyrody i biologii szkół podstawowych, liceów i techników oraz szkół branżowych – w myśl nowej podstawy programowej.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie nowej podstawy programowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356) i Dz.U. z 2017 r., poz. 59, 949 i 2203) i  związanych z nim zaleceń, w ramach przedmiotu przyroda i biologia powinny odbywać się zajęcia terenowe umożliwiające realizację treści z zakresu środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy, ekologii i ochrony środowiska oraz różnorodności biologicznej. Wśród nich zalecane są wycieczki do lasu, obiektów edukacyjnych Lasów Państwowych lub zajęć terenowych z leśnikiem. Wychodząc temu naprzeciw RDLP w Krośnie oferuje profesjonalne warsztaty edukacyjne prowadzone przez doświadczonych edukatorów. Zajęcia skierowane są do nauczycieli, którym zależy na udoskonaleniu warsztatu pracy oraz uaktualnieniu wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu biologii i ekologii lasu.

Podstawowe cele kształcenia:

 • rozwijanie wiedzy dotyczącej lasu jako ekosystemu,
 • rozwijanie wiedzy na temat funkcji i znaczenia lasu,
 • poznanie ciekawych metod zajęć terenowych,
 • przygotowywanie projektów edukacyjnych oraz kart pracy dla uczniów,
 • poznanie zagrożeń dla człowieka jakie mogą występować w lesie,
 • poznanie zależności różnorodności biologicznej lasów a ochrony przyrody.

Metody dydaktyczne:

 • Wykład, ćwiczenia kameralne, ćwiczenia terenowe.

Miejsce warsztatów:

 • Centrum Edukacji Ekologicznej przy biurze RDLP w Krośnie wraz z ogrodem botanicznym (ul. Bieszczadzka 2, Krosno).

Termin i czas trwania warsztatów:

 • 01.2019 r., godz. 10:00 – 15:00 (część I: 5 godz. lekcyjnych, w tym wykłady i ćwiczenia).
 • 04.2019 r., godz. 10:00 – 15:00 (część II: 5 godzin lekcyjnych, w tym wykłady i ćwiczenia).

Uczestnicy warsztatów otrzymają:

– materiały szkoleniowe i prezentacje multimedialne do wykorzystania oraz certyfikat ukończenia warsztatów wydany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie.

Szczegółowy harmonogram warsztatów

31.01.2019 r. – część I

Zajęcia trwające 4 godziny lekcyjne wykładów i 1 godzina ćwiczeń:

Wykład 1. (2 godz. lekcyjne)

 • Las jako ekosystem (w tym charakterystyka gatunków grzybów, roślin i zwierząt).

Wykład 2. (1 godz. lekcyjna)

 • Funkcje lasu (w tym rola lasu w życiu człowieka).

Wykład 3. (1 godz. lekcyjna)

 • Ciekawe metody badań terenowych (w tym ślady i tropy zwierząt oraz identyfikacja gatunków roślin).

Ćwiczenia i zajęcia terenowe (1 godzina lekcyjna):

 • Jak przygotować uczniów do wyjścia w teren w zależności od pory roku?
 • Rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt na śniegu.

25.04.2018 r. –  część II

Zajęcia trwające 3 godziny lekcyjne wykładów i 2 godziny ćwiczeń:

Wykład 1. (1 godz. lekcyjna)

 • Zagrożenia dla człowiek jakie mogą występować w lesie (w tym: trujące grzyby i rośliny, chore zwierzęta, kleszcze, zakazy wstępu do lasu).

Wykład 2. (1 godz. lekcyjna)

 • Różnorodność biologiczna lasów a ochrona przyrody.

Wykład 3 (1 godz. lekcyjna)

 • Przygotowywania projektów edukacyjnych oraz kart pracy dla uczniów.

Ćwiczenia i zajęcia terenowe

 • Rozpoznawanie oraz charakterystyka roślin i zwierząt.

UWAGA: Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia (nazwa i nr szkoła oraz liczba uczestników) do udziału w warsztatach proszę przesyłać na adres: m.misiorowska@krosno.lasy.gov.pl ,  tel.13 4373982, osoba odpowiedzialna: dr Magdalena Misiorowska.

26 września 2018

Zgłaszanie kandydatów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy MEN

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Rzeszów, 2018-09-25
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

ERA.5842.1.2018

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek
w województwie podkarpackim

Ponownie zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą.

Zbliża się upływ kadencji Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej (2014-2018). Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień komisji dyscyplinarnych pierwszej instancji w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek, z wyjątkiem szkół artystycznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się z prośbą o zgłoszenie kandydatów do pracy w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej w charakterze jej członków. Szczególną prośbę kieruję do nauczycielii dyrektorów przedszkoli, placówek oświatowych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, aby zgłaszali kandydatury.

Wymogi, którym powinni odpowiadać kandydaci zostały określone w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018 r., poz. 967) Powinni to być nauczyciele mianowani lub dyplomowani, cieszący się autorytetem, o wysokich walorach moralnych oraz posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w szkole.

Praca w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej wymaga między innymi, w przypadku powołania do składu orzekającego, każdorazowo dwukrotnego wyjazdu do Ministerstwa, w celu zapoznania się z aktami sprawy, a następnie udział w rozprawie.

W związku z powyższym proszę Państwa o zgłoszenie ewentualnych kandydatów
do dnia 5 października 2018 r.

Wnioski powinny zawierać informację o uzyskaniu przez kandydata pozytywnej opinii rady pedagogicznej szkoły (rekomendacja) i być sporządzone zgodnie z załączonym formularzem.

Dodatkowych informacji udziela Pani Joanna Mieszkowicz starszy specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie tel.: 17 867 11 14.

Podkarpacki Kurator Oświaty
       Małgorzata Rauch