Kategoria: Olimpiady, konkursy, zawody

Informacje o olimpiadach, konkursach, zawodach

15 lutego 2018

Etap wojewódzki olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

Rzeszów, 2018-02-15

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

SO.5563.22.2.2017

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół

Informuję, że w dniu 08 marca bieżącego roku o godzinie 11.00 w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie przy ul. Rejtana 30 (za Millenium Hall) odbędzie się etap wojewódzki olimpiady „Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego…”.

Etap wojewódzki składa się z 2 części, tj.:

 1. część pisemna polega na rozwiązaniu zadań w formie pisemnego testu
  z pytaniami zamkniętymi wielokrotnego wyboru oraz pytaniami otwartymi, które mogą mieć charakter interpretacji źródeł historycznych, omówienia wybranych zagadnień, obejmujących: blok zmienny (75% punktów) oraz blok stały (25% punktów)programu Olimpiady;
 2. w części ustnej uczniowie odpowiadają na dwa pytania problemowe, przygotowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, obejmujące blok zmienny oraz blok stały programu Olimpiady.

W części ustnej do składu okręgowej komisji egzaminacyjnej są dokooptowywani nauczyciele – opiekunowie uczniów jako obserwatorzy. Prosimy opiekunów o obecność przy odpowiedzi ustnej.

Uczestnicy przybywają na miejsce zawodów pół godziny przed rozpoczęciem testu tj. o godz. 10.30. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać aktualne legitymacje szkolne (lub inny dowód tożsamości) oraz przybory do pisania. Organizator nie ponosi kosztów przejazdu.

Do pisma załącza się wykaz uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.

Załącznik – wykaz uczestników .xls

19 grudnia 2017

Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Plastyczny na projekt muralu upamiętniającego żołnierzy „Cichociemnych”

Regulamin   Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Plastycznegona projekt muralu upamiętniającego żołnierzy „Cichociemnych”

Cele konkursu:

 • propagowanie wiedzy o Cichociemnych,
 • zachęcanie młodzieży do zainteresowania historią,
 • rozpowszechnianie postaw patriotycznych
 • budowanie poczucia dumy z historii i jej bohaterów
 • przywrócenie pamięci o żołnierzach należących do Cichociemnych

Adresaci:

Młodzież  wieku 14- 17 lat ze szkół z całej Polski

harmonogram:

 • 1 grudnia- 20 grudnia 2017- rozesłanie informacji o konkursie
 • 01.01.2018- 28.02.2018- przesyłanie prac konkursowych
 • Marzec 2018- powołanie komisji konkursowej
 • Marzec 2018- rozstrzygniecie konkursu
 • Kwiecień- maj 2018 realizacja muralu
 • Maj 2018 wręczenie nagród pod muralem

Wymagania dotyczące prac:

Praca powinna  upamiętniać konkretne wydarzenie z historii Cichociemnych, którego krótki opis i datę wydarzenia należy dołączyć do pracy ( na oddzielnej kartce, druk komputerowy)

Pracę należy wykonać dowolną techniką na formacie A3. Autor pracy jest odpowiedzialny za jej odpowiednie zabezpieczenie do przesyłki.

Autor pracy dołącza metryczkę ze swoimi danymi, oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz przeniesieniem praw autorskich.

Prace należy przesyłać do dnia 28.02.2018 r ( decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Związek Polskich Spadochroniarzy VI Oddział Białystok ul. I Armii Wojska Polskiego 9
15-102 Białystok  dopiskiem Konkurs

Nagrody

Autor najlepszej pracy zostanie zaproszony na uroczyste odsłonięcie muralu, wykonany mural będzie podpisany imieniem i nazwiskiem autora. Nagrodzeni uczestnicy ( trzy pierwsze miejsca) otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy.

Krótka informacja o organizatorach

Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku– jedyna szkoła na Podlasiu ze wszystkimi kierunkami mundurowymi ( od pożarnictwa, przez policję, wojskowość, straż graniczną, kryminologię, lotnictwo, medycynę wojskową), JEDYNA SZKOŁA OBJĘTA PATRONATEM AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ I UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU, szkoła współpracująca z prawie wszystkimi uczelniami wyższymi kierunków mundurowych w Polsce ( www.locsm.edu.pl/bialystok)

Związek Polskich Spadochroniarzy VI oddział w Białymstoku

Głównym celem Związku jest upowszechnianie sportu spadochronowego, integracja środowisk skupiających byłych spadochroniarzy oraz osób uprawiających spadochroniarstwo wyczynowo i amatorsko oraz działanie na rzecz rozwoju spadochroniarstwa w Rzeczypospolitej Polskiej. Do statutowych obowiązków należy także upowszechnianie  i kultywowanie tradycji i obyczajów spadochroniarstwa oraz troska o miejsca pamięci narodowej związane z bojowym, szkoleniowym i misyjnym spadochroniarskim szlakiem jednostek Wojska Polskiego, prowadzenie szkolenia młodzieży dla potrzeb obronności kraju; prowadzenie działalności naukowej i oświatowo-wychowawczej.

Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Celem Fundacji jest kultywowanie pamięci o Cichociemnych, pielęgnowanie i zachowanie świadectwa historycznego polskiego wysiłku zbrojnego, w szczególności edukacja i działania na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych zmierzające do krzewienia ducha patriotyzmu.

 

Metryczka autora pracy

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………

Data urodzenia…………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji………………………………………………………………………..

Dane kontaktowe ( telefon, mail)……………………………………………………………..

Reprezentowana szkoła ( ewentualnie nauczyciel, pod kierunkiem którego powstała praca)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………