Kategoria: Olimpiady, konkursy, zawody

Informacje o olimpiadach, konkursach, zawodach

19 grudnia 2017

Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Plastyczny na projekt muralu upamiętniającego żołnierzy „Cichociemnych”

Regulamin   Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Plastycznegona projekt muralu upamiętniającego żołnierzy „Cichociemnych”

Cele konkursu:

 • propagowanie wiedzy o Cichociemnych,
 • zachęcanie młodzieży do zainteresowania historią,
 • rozpowszechnianie postaw patriotycznych
 • budowanie poczucia dumy z historii i jej bohaterów
 • przywrócenie pamięci o żołnierzach należących do Cichociemnych

Adresaci:

Młodzież  wieku 14- 17 lat ze szkół z całej Polski

harmonogram:

 • 1 grudnia- 20 grudnia 2017- rozesłanie informacji o konkursie
 • 01.01.2018- 28.02.2018- przesyłanie prac konkursowych
 • Marzec 2018- powołanie komisji konkursowej
 • Marzec 2018- rozstrzygniecie konkursu
 • Kwiecień- maj 2018 realizacja muralu
 • Maj 2018 wręczenie nagród pod muralem

Wymagania dotyczące prac:

Praca powinna  upamiętniać konkretne wydarzenie z historii Cichociemnych, którego krótki opis i datę wydarzenia należy dołączyć do pracy ( na oddzielnej kartce, druk komputerowy)

Pracę należy wykonać dowolną techniką na formacie A3. Autor pracy jest odpowiedzialny za jej odpowiednie zabezpieczenie do przesyłki.

Autor pracy dołącza metryczkę ze swoimi danymi, oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz przeniesieniem praw autorskich.

Prace należy przesyłać do dnia 28.02.2018 r ( decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Związek Polskich Spadochroniarzy VI Oddział Białystok ul. I Armii Wojska Polskiego 9
15-102 Białystok  dopiskiem Konkurs

Nagrody

Autor najlepszej pracy zostanie zaproszony na uroczyste odsłonięcie muralu, wykonany mural będzie podpisany imieniem i nazwiskiem autora. Nagrodzeni uczestnicy ( trzy pierwsze miejsca) otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy.

Krótka informacja o organizatorach

Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku– jedyna szkoła na Podlasiu ze wszystkimi kierunkami mundurowymi ( od pożarnictwa, przez policję, wojskowość, straż graniczną, kryminologię, lotnictwo, medycynę wojskową), JEDYNA SZKOŁA OBJĘTA PATRONATEM AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ I UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU, szkoła współpracująca z prawie wszystkimi uczelniami wyższymi kierunków mundurowych w Polsce ( www.locsm.edu.pl/bialystok)

Związek Polskich Spadochroniarzy VI oddział w Białymstoku

Głównym celem Związku jest upowszechnianie sportu spadochronowego, integracja środowisk skupiających byłych spadochroniarzy oraz osób uprawiających spadochroniarstwo wyczynowo i amatorsko oraz działanie na rzecz rozwoju spadochroniarstwa w Rzeczypospolitej Polskiej. Do statutowych obowiązków należy także upowszechnianie  i kultywowanie tradycji i obyczajów spadochroniarstwa oraz troska o miejsca pamięci narodowej związane z bojowym, szkoleniowym i misyjnym spadochroniarskim szlakiem jednostek Wojska Polskiego, prowadzenie szkolenia młodzieży dla potrzeb obronności kraju; prowadzenie działalności naukowej i oświatowo-wychowawczej.

Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Celem Fundacji jest kultywowanie pamięci o Cichociemnych, pielęgnowanie i zachowanie świadectwa historycznego polskiego wysiłku zbrojnego, w szczególności edukacja i działania na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych zmierzające do krzewienia ducha patriotyzmu.

 

Metryczka autora pracy

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………

Data urodzenia…………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji………………………………………………………………………..

Dane kontaktowe ( telefon, mail)……………………………………………………………..

Reprezentowana szkoła ( ewentualnie nauczyciel, pod kierunkiem którego powstała praca)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………