Kategoria: Dla organów prowadzących

Dla organów prowadzących

5 września 2017

Weryfikacja dotacji na stypendia i zasiłki szkolne na okres IX-XII 2017

W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2017 r., znak: DWKI-WWR.419.17.2017.CZ.9, przekazuję informację o wysokości przewidywanych kwot dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od września do grudnia 2017 roku, dla poszczególnych gmin w wysokości naliczonej przez MEN.

31 sierpnia 2017

Zgłoszenie zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków

Zgodnie z art.85z ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2017 r. dyrektorzy szkół i organy prowadzące szkoły zobowiązane są do niezwłocznego przesłania informacji o zawieszeniu nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych.

31 sierpnia 2017

List Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w związku z zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018 oraz okresem zakończenia  w placówkach nauczania i wychowania prac remontowych i modernizacyjnych, zwraca się z prośbą o zwrócenie uwagi na powstałe w efekcie wykonywanych prac remontowych nowe warunki dla pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach.

28 sierpnia 2017

Rządowy program „Aktywna tablica” – składanie wniosków przez organy prowadzące

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów rządowego programu „Aktywna tablica”, którego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała pismo do organów prowadzących szkoły podstawowe oraz dyrektorów szkół.

7 lipca 2017

Arkusze organizacyjne szkół – wyjaśnienia MEN

Arkusze organizacyjne szkół – wyjaśnienia MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) wprowadzająca nową strukturę szkół, a także większość wydawanych na jej podstawie rozporządzeń, wchodzą w życie 1 września 2017 r. Oznacza to, że od tego dnia wszystkie szkoły mają już funkcjonować w nowej zreformowanej strukturze.