Kategoria: Dla organów prowadzących

Dla organów prowadzących

20 lutego 2018

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji na okres I-VI 2018

W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lutego 2018 r., znak: DWKI-WWR.419.19.2018.AS, przekazuję informację o wysokości przewidywanych kwot dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku, dla poszczególnych gmin w wysokości naliczonej przez MEN.

16 lutego 2018

List MEN do JST

Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST).

2 lutego 2018

Program: Bezpieczny przejazd

Kampania społeczna bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” trwa nieprzerwanie od 2005 roku. Przez pierwsze cztery edycje obejmowała tylko miesiące letnie. od 2009 roku kampania trwa cały rok, natomiast od października 2012 roku została rozszerzona o zagadnienie wypadków związanych z przechodzeniem przez tory w miejscach niedozwolonych.

17 stycznia 2018

Komunikat na temat zmiany wpisu o szkole niepublicznej

Zgodnie z art.  126  ustawy Prawo oświatowe organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej SP do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r., w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r.,  był zobowiązany dokonać zmiany tego wpisu na podstawie dokumentów złożonych przez osobę prowadzącą szkołę.

12 stycznia 2018

Uzyskiwanie informacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby  do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym