Kategoria: Dla organów prowadzących – komunikaty

Dla organów prowadzących – komunikaty

12 lutego 2019

List Minister Edukacji Narodowej do nauczycieli i dyrektorów szkół

  1. List Minister Edukacji Narodowej do nauczycieli i dyrektorów szkół
  2. Informacja prasowa na temat rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
8 lutego 2019

Do JST – przekazanie informacji dotyczącej podziału dotacji na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej

KURATORIUM OŚWIATY
W RZESZOWIE

Rzeszów, 2019-02-08

ZBF.3122.2.1.2019

Starostwa Powiatowe
Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W związku z koniecznością uruchomienia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne przekazanie informacji dotyczącej podziału dotacji na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej, tj.:

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80104 – Przedszkola

80105 – Przedszkola specjalne

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Dane, przygotowane zgodnie z załączoną tabelą proszę przesłać w terminie do dnia  13 lutego 2019 roku (data wpływu do Kuratorium).

Wydruk powinien zawierać jedynie dane dotyczące Państwa JST oraz właściwe podpisy osób upoważnionych do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego waz z danymi kontaktowymi osób mogących udzielić informacji nt. przedłożonych danych.

 

Załączniki

Podział dotacji na rozdziały plik .xls
Data: 2019-02-08, rozmiar: 25 KB
4 stycznia 2019

Dotacja podręcznikowa – informacja dodatkowa

Rzeszów, 4 stycznia 2019 r.

ZBF.3122.1.2019 

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
w województwie

W związku z pismem z Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DPPI-WPPiP.033.1.2018.IK z dnia 18 grudnia 2018 r. dotyczącego wykorzystania dotacji celowej przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 59, ust. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych, uprzejmie proszę o przekazanie do dnia 18 stycznia 2019 roku informacji o liczbie szkół (publicznych i niepublicznych), w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych sfinansowany z dotacji celowej na 2018.

Jednocześnie proszę o podanie, jaki był w Państwa jednostce odsetek szkół, w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %).

Algorytm wyliczenia x/y*100%, gdzie:

x – liczba szkół, które zapewniły uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych;

y – liczba wszystkich szkół, których uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych (szkoły podstawowe, dotychczasowe gimnazja, szkoły prowadzące klasy dotychczasowego gimnazjum).

Proszę o przekazanie powyższych informacji wypełniając załącznik nr 1 drogą elektroniczną na adres: kuratorium@ko.rzeszow.pl.

Załącznik:
Wicekurator Oświaty
Stanisław Fundakowski

Załączniki

Informacja o ilości szkół - plik MS Excel
Data: 2019-01-04, rozmiar: 12 KB