Kategoria: Dla organów prowadzących – komunikaty

Dla organów prowadzących – komunikaty

24 listopada 2017

Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt

Dotacje dla gabinetów profilaktyki zdrowotnej

9 listopada 2017 roku została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz.U. z 2017 r poz. 2161), zmieniająca ustawę z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774). Ww. ustawa weszła w życie w dniu 24 listopada br.

Przywołana powyżej ustawa okołobudżetowa umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego, w zakresie szkół, na rzecz których nie zostały złożone wnioski o dotację, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, w terminie, o którym mowa w art. 6 ust. 3 tej ustawy, złożyć wniosek (wzór wniosku wraz z wykazem sprzętu do pobrania w załącznikach do strony) do właściwego wojewody o tę dotację.

Dotacja na zadanie polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy, może być przyznana przez:

właściwego ministraw przypadku szkoły publicznej prowadzonej przez tego ministra lub szkoły publicznej prowadzonej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.),

wojewodęw przypadku jednostek samorządu terytorialnego, w tym jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły publiczne na podstawie porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego albo z właściwym ministrem, o którym mowa w art. 8 ust. 19 i 20 ustawy – Prawo oświatowe lub podmiotów prowadzących szkoły publiczne na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 ustawy  – Prawo oświatowe.

Dotacja może obejmować do 100% kosztów poniesionych na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie wyższej niż 6 700 zł na jeden gabinet.

Podmioty prowadzące szkołę w terminie 5 dni od dnia wejście w życie ustawy tj. do dnia 28 listopada 2017r. przekazują Wojewodzie lub właściwemu ministrowi wnioski dotyczące przedmiotowej dotacji. W przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego prowadzi więcej niż jedną szkołę, dopuszcza się sporządzenie jednego wniosku dla wszystkich szkół.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły publiczne na podstawie porozumienia z właściwym ministrem, o którym mowa w art. 8 ust. 19 i 20 ustawy – Prawo oświatowe, prosimy o dołączenie do wniosku kserokopii ww. porozumienia, natomiast w przypadku podmiotów prowadzących szkoły publiczne na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, prosimy o dołączenie do wniosku kserokopii ww. zezwolenia.

Ze względu na krótkie terminy ubiegania się o dofinansowanie, przewidziane  w ustawie prosimy o składanie wniosków najpóźniej w terminie do dnia 28 listopada 2017 r. w postaci:

– elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (adres: /PUWRzeszow/SkrytkaESP) – preferowany sposób,

osobiście w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (piętro 3, pokój 320),

– za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Polityki Społecznej, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (w przypadku wysyłki wniosku pocztą liczy się data wpływu wniosku do Wydziału Polityki Społecznej, tak aby wszystkie wnioski wpłynęły w terminie umożliwiającym ich załatwienie).

Załącznik nr 1 – plik MS Word – Dane o szkole

Załącznik nr 2 – plik MS Word – Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną

 

22 listopada 2017

Weryfikacja wniosków złożonych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

WiJ. 531.8.155.2017

Zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację wniosków złożonych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącą liczby uczniów szkoły podstawowej wnioskującej o wsparcie finansowe w ramach Programu,  z uwzględnieniem poniższych informacji.

Ośmioletnia szkoła podstawowa, powstała z przekształconego gimnazjum może ubiegać się o wsparcie finansowe.  Również  w przypadku szkół podstawowych, które funkcjonowały wcześniej w zespole ze szkołą gimnazjalną i stały się z mocy prawa „nowymi” ośmioletnimi szkołami podstawowymi (z oddziałami gimnazjalnymi), wsparcie finansowe na zakup książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa może być również udzielone (zgodnie z przyjętym trybem), jeśli wcześniej szkoła takiego wsparcia nie otrzymała.

Jednakże należy pamiętać, aby w składanym przez dyrektora szkoły wniosku  o udzielenie wsparcia finansowego zawarta była liczba uczniów, których to wsparcie wcześniej nie dotyczyło.

Działanie takie nie będzie tym samym niezgodne z zasadą jednokrotnego wsparcia – gdyż w powstałej nowej szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi, (które to oddziały były objęte wsparciem) będzie dotyczyć uczniów kształcących się w oddziałach szkoły podstawowej na I i II etapie edukacyjnym (oddziały gimnazjum to poprzedni III etap edukacyjny).

Natomiast w przypadku szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi, których uczniowie nie zostali wcześniej objęci tym programem, wsparcie będzie dotyczyć zarówno uczniów w oddziałach szkoły podstawowej, jak i oddziałów gimnazjalnych.

Jeżeli liczba uczniów w którejkolwiek z prowadzonych przez Państwo szkół podstawowych, wnioskujących o wsparcie finansowe jest niezgodna z powyższymi zasadami, uprzejmie proszę o korektę wniosków oraz ich przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 r. na adres:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 15,
35 – 959 Rzeszów.

Korekty zestawienia szkół wnioskujących o wsparcie należy dokonać logując się na adres www.ko.rzeszow.pl/bazy/nprc.

Po zalogowaniu należy wybrać w głównym menu przycisk wyślij zestawienie, następnie edytować wybraną szkołę, poprawić dane, zapisać, następnie wysłać zestawienie, wydrukować.

Opieczętowane i podpisane zestawienie proszę przesłać również pocztą.

31 października 2017

Aktualizacji danych o szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzących klasy o profilu mundurowym

Rzeszów, 2017.10.30

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

SO.5563.23.2017

Szanowni Państwo
Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci miast, Starostowie,
Przedstawiciele stowarzyszeń prowadzących szkoły
z tzw. innowacją mundurową

Dotyczy aktualizacji danych o szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzących klasy o profilu mundurowym (wojskowe, policyjne, strażackie, ogólnomundurowe).

W związku z pismem MON uprzejmie proszę o aktualizację danych dot. szkół  z tzw. klasami mundurowymi będących pod Państwa nadzorem. Proszę o wypełnienie załączonej tabeli i przesłanie do dnia 10 listopada 2017r. na adres email: rzygmunt@ko.rzeszow.pl.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Załączniki – tabela plik MS Word

28 września 2017

Pilne! Dotacje na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej

Wnioski prosimy składać do Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Informacja pod numerem telefonu 17 8671507.

INFORMACJA

o wejściu w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r poz. 1774).

W dniu 25 września 2017 roku została uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r poz. 1774). Weszła w życie dnia 26 września br.

Zgodnie z ww. ustawą Wojewoda przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego dotację na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, o którym mowa w art. 103 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 i 949) w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej. Dotacja może obejmować do 100% kosztów poniesionych na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie wyższej niż 6 700 zł na jeden gabinet.

Jednostki samorządu terytorialnego w terminie 5 dni od dnia wejście w życie ustawy przekazują Wojewodzie wnioski dotyczące przedmiotowej dotacji. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego prowadzi więcej niż jedną szkołę, dopuszcza się sporządzenie jednego wniosku dla wszystkich szkół. Wniosek powinien zawierać:

1) dane identyfikacyjne jednostki samorządu terytorialnego:

– nazwę,
– typ jednostki samorządu terytorialnego,
– identyfikator jednostki samorządu terytorialnego określony w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz.60),
– adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość),

2) nazwę i adres szkoły,
3) wnioskowaną kwotę dofinasowania,
4) oświadczenie, że gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole będzie prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

Ponadto jednostka samorządu terytorialnego do wniosku musi dołączyć uzasadnienie wnioskowanej kwoty dofinansowania zawierające wykaz i cenę planowanego do zakupu sprzętu.

Wojewoda w terminie do dnia 3 października 2017 r. przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia kompletny wniosek o uruchomienie środków z budżetu państwa kierowany do ministra właściwego do spraw budżetu.

Ze względu na krótkie terminy ubiegania się o dofinansowanie przewidziane  w ustawie proszę o niezwłoczne przekazanie zapotrzebowania zgodnie z obowiązującą procedurą.

7 września 2017

Pismo do JST w sprawie strzelnic szkolnych

Rzeszów, 2017.09.07

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

SO.5563.21.2017

Szanowni Państwo

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast Starostowie,
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły
na terenie województwa podkarpackiego

Dotyczy: strzelnice w szkołach.

Zwracam się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na szkoły, w których znajdują się strzelnice i prowadzone są zajęcia ze strzelectwa, celem zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa uczniom, którzy z tych obiektów korzystają.

Szczegółowe zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy dyrektor szkoły powinien określić w regulaminie strzelnicy. Wzorcowy regulamin strzelnic ustalił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w załączniku do rozporządzenia w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Opracowany regulamin strzelnicy wymaga zatwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta).

Poniżej zostały przedstawione podstawowe akty prawne, którymi powinien kierować się dyrektor prowadzący strzelnicę w szkole:
1. Art. 45-48 ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 525 t.j.).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic z 4 kwietnia 2000 r. (Dz.U. z 2000r. nr 27,
poz. 341).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic z 15 marca 2000 r. (Dz. U. nr 18, poz. 234 z późn. zm.).

Podkarpacki Kurator Oświaty 
Małgorzata Rauch