Kategoria: Dla organów prowadzących – komunikaty

Dla organów prowadzących – komunikaty

7 września 2017

Pismo do JST w sprawie strzelnic szkolnych

Rzeszów, 2017.09.07

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

SO.5563.21.2017

Szanowni Państwo

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast Starostowie,
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły
na terenie województwa podkarpackiego

Dotyczy: strzelnice w szkołach.

Zwracam się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na szkoły, w których znajdują się strzelnice i prowadzone są zajęcia ze strzelectwa, celem zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa uczniom, którzy z tych obiektów korzystają.

Szczegółowe zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy dyrektor szkoły powinien określić w regulaminie strzelnicy. Wzorcowy regulamin strzelnic ustalił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w załączniku do rozporządzenia w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Opracowany regulamin strzelnicy wymaga zatwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta).

Poniżej zostały przedstawione podstawowe akty prawne, którymi powinien kierować się dyrektor prowadzący strzelnicę w szkole:
1. Art. 45-48 ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 525 t.j.).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic z 4 kwietnia 2000 r. (Dz.U. z 2000r. nr 27,
poz. 341).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic z 15 marca 2000 r. (Dz. U. nr 18, poz. 234 z późn. zm.).

Podkarpacki Kurator Oświaty 
Małgorzata Rauch

31 sierpnia 2017

Zgłoszenie zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół,
Organy prowadzące szkoły

Zgodnie z art.85z ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2017 r. dyrektorzy szkół i organy prowadzące szkoły zobowiązane są do niezwłocznego przesłania informacji o zawieszeniu nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych. (więcej…)

31 sierpnia 2017

List Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w związku z zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018 oraz okresem zakończenia  w placówkach nauczania i wychowania prac remontowych i modernizacyjnych, zwraca się z prośbą o zwrócenie uwagi na powstałe w efekcie wykonywanych prac remontowych nowe warunki dla pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach.

Całość pisma – plik *.pdf

31 sierpnia 2017

Prezentacje z narad