11 września 2017

Przypomnienie o obowiązku podjęcia uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia

Organy Prowadzące                                                                                                               2017-09-09
publiczne szkoły
w województwie podkarpackim 

Przypominam o obowiązku podjęcia uchwał do dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia, wynikającym z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60).

Poniżej cytuję podstawy prawne do pojęcia stosownych uchwał:

Art.  117.  [Przekształcenie publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową]

 1. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe.
 2. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa obejmująca strukturą organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej staje się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.
 3. Z dniem 1 września 2017 r. szkoła filialna podporządkowana organizacyjnie dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej staje się szkołą filialną podporządkowaną organizacyjnie ośmioletniej szkole podstawowej, obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.
 4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową zgodnie z ust. 1 lub 2. Przekształcenie szkoły filialnej zgodnie z ust. 3 stwierdza się w uchwale, o której mowa w zdaniu pierwszym.
 5. Uchwała, o której mowa w ust. 4, stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

Art.  174.  [Utworzenie szkoły policealnej]

 1. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.
 2. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła policealna staje się szkołą policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.
 3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę policealną, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w szkołę policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe, zgodnie z ust. 2.
 4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, stanowi akt założycielski szkoły policealnej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

Art.  175.  [Utworzenie szkoły podstawowej dla dorosłych]

Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, dla dorosłych.

Art.  176.  [Przekształcenie dotychczasowych szkół podstawowych dla dorosłych]

 1. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VI szkoły podstawowej, staje się szkołą podstawową dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII.
 2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę podstawową dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VI szkoły podstawowej,
  w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w szkołę podstawową dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII.
 3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski szkoły podstawowej dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

Art.  196.  [Przekształcenie zespołu publicznych szkół w branżową szkołę I stopnia]

 1. Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa, staje się branżową szkołą I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe.
 2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w branżową szkołę I stopnia zgodnie z ust. 1.
 3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski branżowej szkoły I stopnia w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

                                                                                              Podkarpacki Kurator Oświaty

                                                                                                      Małgorzata  Rauch