8 stycznia 2018

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) – Rozdział 9.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r.
  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2016 r. poz. 1591).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2003 r. Nr 227 poz. 2248 ze zm., Dz.U. z 2014 r. poz. 840, Dz.U. z 2016 r. poz. 484).

II. Przepisy przejściowe w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

Zgodnie z art. 319 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały akredytację na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r., zachowują tę akredytację do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z  art. 320 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, placówki doskonalenia nauczycieli, które nie uzyskały akredytacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r., są obowiązane uzyskać akredytację na podstawie przepisów rozdziału 9 ustawy – Prawo oświatowe w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. W przypadku nieuzyskania akredytacji w tym terminie placówka doskonalenia nauczycieli ulega likwidacji z dniem 1 września 2019 r.

III. Nowe przepisy dotyczące akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, placówki doskonalenia są obowiązane uzyskać akredytację stanowiącą potwierdzenie, że dana placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli.

Akredytację przyznaje kurator oświaty po przeprowadzeniu oceny działalności danej placówki w zakresie określonym w art. 184 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.

Akredytację przyznaje się na okres 5 lat. Przed upływem tego okresu, kurator oświaty przeprowadza kolejną ocenę działalności danej placówki.

Zgodnie z art. 185 ustawy Prawo oświatowe, organ lub osoba zamierzające założyć placówkę doskonalenia są obowiązani uzyskać wstępną akredytację.

Uzyskanie wstępnej akredytacji jest warunkiem niezbędnym do utworzenia placówki doskonalenia.

W przypadku placówki doskonalenia, która uzyskała wstępną akredytację, kurator oświaty dokonuje oceny działalności tej placówki w zakresie określonym w art. 184 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe nie później niż w okresie 2 lat od jej utworzenia.

IV. Dokumenty wymagane do wszczęcia sprawy o przyznanie

a) akredytacji:

 1. Wniosek o przyznanie akredytacji – formularz nr 1 stanowiący załącznik do rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli;
 2. Statut placówki doskonalenia nauczycieli;
 3. Własna ocena działalności placówki doskonalenia, opracowana przez dyrektora placówki – formularz nr 2 stanowiący załącznik do rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli;
 4. Raport z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w placówce doskonalenia;
 5. Uzyskane przez placówkę doskonalenia certyfikaty, nagrody, wyróżnienia lub rekomendacje związane z działalnością placówki w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 6. Dowód wniesienia opłaty albo oświadczenie dyrektora, że placówka doskonalenia całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzi nieodpłatnie.

b) wstępnej akredytacji:

 1. Wniosek o przyznanie wstępnej akredytacji;
 2. Statut placówki doskonalenia nauczycieli zgodny z przepisami prawa;
 3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków w zakresie zatrudniania wykwalifikowanej kadry oraz zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 4. Dowód wniesienia opłaty.

V. Opłaty

Wysokość opłaty akredytacyjnej określana jest corocznie w zarządzeniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli, ubiegające się o uzyskanie akredytacji.

W każdym roku wysokość opłaty akredytacyjnej publikowana jest na stronie internetowej www.ko.rzeszow.pl w zakładce „Załatwianie spraw – Akredytacja”.

Opłatę należy wnosić na konto NBP O/O Rzeszów 31 1010 1528 0011 1122 3100 0000.

Należy określić tytuł wpłaty – opłata akredytacyjna.

Z opłat są zwolnione placówki, które prowadzą całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli nieodpłatnie.

VI. Termin składania wniosków:

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją mogą być składane przez cały rok.

VII. Osoby do kontaktu:

Wydział Rozwoju i Wsparcia Edukacji

Oddział Pragmatyki i Prawa Oświatowego – tel. 17 867 11 05

Marta Jadach-Stupnicka – starszy wizytator

Beata Streb – starszy wizytator

VIII. Informacje dodatkowe:

Opłata, od dnia złożenia wniosku o przyznanie akredytacji, nie podlega zwrotowi.

 

Opracowanie:

Marta Jadach-Stupnicka – starszy wizytator
Beata Streb – starszy wizytator