9 marca 2018

Do 22.03.2018 r. – przedłużenie rekrutacji na trenerów-koordynatorów projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”

Rzeszów, 2018-03-09

WiJ.585.22.2018

Szanowni Państwo,
Organy Prowadzące

oraz

osoby posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego lub inne formy doskonalenia z zakresu doradztwa zawodowego, aktualnie zatrudnione w centrum kształcenia praktycznego/publicznej szkole prowadzącej kształcenie zawodowe/publicznej wojewódzkiej i powiatowej placówce doskonalenia nauczycieli

– na terenie województwa podkarpackiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) realizuje projekt projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, w ramach którego zostanie przygotowana kadra trenerów-koordynatorów wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego.

W ramach projektu zakłada się przeszkolenie 500 trenerów – minimum po jednej osobie
z każdego powiatu.

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie.

Proszę organy prowadzące o wsparcie procesu rekrutacji, aby możliwe było na terenie województwa podkarpackiego wybranie 27 trenerów i po jednej osobie rezerwowej dla każdego powiatu, zgodnie z „Zasadami wyboru kandydatów na trenerów, którzy zostaną objęci szkoleniami”.

W przypadku osób z danego powiatu, które w wyniku prac komisji rekrutacyjnej będą spełniały wszystkie wymagania, o  zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem niezbędnym przy rekrutacji jest zatrudnienie LUB/I zamieszkanie kandydata w powiecie, w którym będzie pełnił rolę trenera-koordynatora.

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2018 roku do godziny 15.00.

Udział w projekcie polega na odbyciu trzydniowego szkolenia w mieście wojewódzkim i kończy się z dniem zakończenia projektu tj. 30 czerwca 2018 r. Dla województwa podkarpackiego szkolenie planowane jest w Rzeszowie w dniach 23 – 25 maja 2018 r.

W pierwszej kolejności będą rekrutowane osoby:

 • zatrudnione w CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO, posiadające KWALIFIKACJE DORADCY ZAWODOWEGO,
 • będące NAUCZYCIELAMI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, zatrudnione w CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO, posiadające ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (studia podyplomowe z doradztwa zawodowego, kursy i szkolenia z doradztwa zawodowego prowadzone przez ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz inne instytucje szkoleniowe),
 • posiadające KWALIFIKACJE DORADCY ZAWODOWEGO, pracujące w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, tj. Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum, Szkoła Policealna dla młodzieży,
 • będące nauczycielami kształcenia zawodowego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia),
 • pracujące w publicznych wojewódzkich i powiatowych placówkach doskonalenia nauczycieli, posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego,
 • będące nauczycielami kształcenia zawodowego zatrudnionymi w wymienionych placówkach, posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia).

Rekrutację trenerów z powiatów województwa podkarpackiego prowadzi Kuratorium  Oświaty w Rzeszowie.

Termin i miejsce zgłaszania

Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (kancelaria pokój 113a) lub za pośrednictwem poczty w terminie do 22 marca 2018 r. do godz. 15.00 na adres:  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie – trener.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do 22 marca 2018 r. do godz. 15.00

Osoby wyłonione w drodze rekrutacji:

 1. Wezmą udział w bezpłatnym trzydniowym szkoleniu obejmującym 20 godzin zegarowych zajęć merytorycznych.
 2. Otrzymają nieodpłatnie program merytoryczny, scenariusze zajęć i materiały merytoryczne do prowadzenia szkoleń.
 3. Będą miały możliwość konsultacji i wsparcia eksperckiego w prowadzonych działaniach przez pracowników merytorycznych ORE.
 4. Otrzymają potwierdzenie udziału w działaniach objętych projektem.
 5. Będą mogły skorzystać z dwóch noclegów z wyżywieniem oraz pokrycia kosztów dojazdu do wysokości 100 zł

Nocleg w kraju jest kwalifikowalny, w przypadku wsparcia trwającego dłużej niż jeden dzień w sytuacji, gdy miejsce prowadzenia szkolenia/spotkania jest oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim uczestniczącej o więcej niż 50 km (drogą publiczną, a nie w linii prostej), a jednocześnie wsparcie zaczyna się przed godziną 9.00 lub kończy się po godzinie 17.00, chyba że nie ma dostępnego dojazdu publicznymi środkami transportu.

Zwrot kosztów dojazdu jest kwalifikowalny do wysokości opłat a środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów 11 klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodu lub taksówki) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do ww. wysokości.

Zakłada się, że osoby pełniące funkcję koordynatorów zewnętrznego wsparcia szkół
w zakresie doradztwa zawodowego (doradców-konsultantów) będą w dłuższej perspektywie współpracowały z ORE w zakresie wdrażanych zmian związanych z realizacją doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie o naborze – załącznik nr 3
 2. Wymagania wobec kandydatów – wymagania formalne, wymagane dokumenty i oświadczenia – załącznik nr 4
 3. Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 5
 4. Deklaracja o współpracy – załącznik nr 8
 5. Oświadczenie uczestnika projektu (do przekazania organizatorom przed rozpoczęciem szkolenia) – załącznik nr 9

Osoba koordynująca z ramienia Kuratorium Oświaty:
Wizytator Pani  Iwona Bereś,
tel. (17) 867 11 18,
e-mail: iberes@ko.rzeszow.pl

wz. Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Stanisław Fundakowski
Wicekurator Oświaty