17 stycznia 2019

Inwestycje szerokopasmowego Internetu

Rzeszów, 19 czerwca 2018 r.

WiJ. 5534.9.2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
szkół i placówek

Realizowane obecnie projekty budowy szybkich sieci szerokopasmowych dla placówek oświatowych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC), wkraczają w fazę realizacji.

Oznacza to, że beneficjenci (operatorzy telekomunikacyjni) zaczynają obejmować zasięgiem dostępu do usługi szybkiego Internetu wszystkie szkoły, które nie mają dostępu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, a które znajdują się na realizowanych przez nich obszarach inwestycyjnych. Budowa przyłączy do tych szkół, informuje Minister Edukacji Narodowej, jest warunkiem niezbędnym do skorzystania przez nie z usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) oraz realizowanego na terenie całego kraju programu „Aktywna Tablica”.

Możliwość podłączenia do OSE uzależniona jest od posiadania przez szkoły dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z usług o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Dyrektorzy szkół i organy prowadzące powinni zatem aktywnie współpracować z operatorami telekomunikacyjnymi w celu podłączenia szkół do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, pamiętając o tym, że szkoły nie ponoszą kosztów z tytułu ich realizacji albowiem wspomniane działania są finansowane w ramach PO PC.

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o niefortunnych zgłoszeniach beneficjentów PO PC do jednostek oświatowych. Otóż, umożliwienie wejścia na obiekt nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem dyrekcji szkoły. Operatorzy telekomunikacyjni coraz częściej informują Ministerstwo Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa o problemach w kontaktach ze szkołami oraz o otrzymanych odmowach ze strony dyrekcji szkół.

Należy zaznaczyć, że art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 27 października o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2184), zobowiązuje organy prowadzące szkoły do zapewnienia prowadzonym przez siebie szkołom, od dnia 1 stycznia 2021 r., szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Obowiązek ten może zostać wykonany poprzez umożliwienie beneficjentom PO PC przyłączenia szkoły do sieci, a następnie skorzystanie z usług operatora OSE. W przeciwnym wypadku koszty obciążą bezpośrednio budżet organów prowadzących szkoły.

Poza odmowami dostępu operatorzy telekomunikacyjni spotykają się z dodatkowymi żądaniami ze strony szkół, np. ustanowieniem odpłatnej służebności przesyłu. Jest to niezgodne z art. 9 ww. ustawy, zgodnie z którym ustanowienie służebności przesyłu na gruntach stanowiących własność organu prowadzącego szkołę lub jednostki samorządu terytorialnego, na której terenie zlokalizowana jest ta szkoła, w celu doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do tej szkoły jest nieodpłatne w okresie świadczenia szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

W związku z powyższym, proszę Państwa Dyrektorów o aktywną współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi w celu podłączenia szkół do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Liczę, że podejmowane działania przyniosą spodziewany efekt w postaci zapewnienia wszystkim szkołom w naszym województwie dostępu do szybkiego Internetu i cyfrowych treści edukacyjnych.

Podkarpacki Kurator Oświaty

      Małgorzata Rauch