13 kwietnia 2018

Konferencja: “LOWE jest dla Ciebie! czyli Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji szansą na wzmocnienie i aktywizację społeczności lokalnej.”

Rzeszów, 2018-04-10

WiJ.585.29.2018 

Przedstawiciele organów prowadzących szkoły publiczne i niepubliczne,
Państwo Dyrektorzy szkół,
Rodzice/opiekunowie dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny
– z terenu województwa podkarpackiego. 

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w konferencji pt.: 

LOWE jest dla Ciebie!
czyli
Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji
szansą na wzmocnienie i aktywizację społeczności lokalnej

Gościem honorowym będzie Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej. 

Konferencja odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15.

Cele konferencji:

 • przedstawienie nowego sposobu wykorzystania potencjału szkół w celu przygotowania ich do pełnienia funkcji lokalnych ośrodków wiedzy i edukacji dla osób dorosłych (rozszerzenie ich funkcji o edukację osób dorosłych);
 • zaprezentowanie dobrych praktyk zwiększania dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie (rodzaje działań wspierających rozwój kompetencji kluczowych oraz aktywność zawodową i społeczną osób dorosłych);
 • omówienie roli szkół w aktywizowaniu lokalnych społeczności, w tym biernych edukacyjnie mieszkańców;
 • przedstawienie efektów pilotażowego wdrożenia oferty edukacyjnej przez Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (efekty w obszarze edukacyjnym spójnym z aktywizacją zawodową);
 • przedstawienie wartości dodanej wynikającej z wdrażania LOWE
 • wskazanie możliwości pozyskania środków finansowych na działania edukacyjne skierowane do osób dorosłych.

HARMONOGRAM KONFERENCJI

11.30-12.00  Rejestracja uczestników

12.00-12.30  Rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości.

 Wystąpienie Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej.

12.30-12.40  Przedstawienie idei Projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych” – Janusz Olesiński – Prezes Fundacji Małopolska Izba Samorządowa z Krakowa (lider Projektu LOWE)

12.40 – 13.30  Przykłady dobrej praktyki w LOWE:

 • Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych w gminie Świlcza przy Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej,
 • Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Harasiuki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krzeszowie Górnym Stowarzyszenia Naszym Dzieciom,
 • Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

13.30 – 14.00   przerwa, regionalny poczęstunek, wystawy wytworów prac uczestników Projektu LOWE

14.00 – 15.30 Panel dyskusyjny

Moderator:

Edyta Pytko – koordynator merytoryczny projektu LOWE w Gminie Świlcza przy Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej, specjalista do spraw pozyskiwania środków.

Uczestnicy:

 • Przedstawiciele organów prowadzących z Rudnej Wielkiej, Krzeszowa Górnego, Niska
 • Opiekunowie merytoryczni:

1) Jarosław Komża – koordynator projektu Lokalnych Ośrodków Wiedzy Edukacji w Związku Powiatów Polskich
2) dr Stanisław Kowalski – Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

 • Janina Godlewska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej
 • Edyta Igras – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie Górnym
 • Andrzej Habigier – wicedyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
 • prowadzący zajęcia w ramach projektu LOWE w ww. szkołach

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ:

 Prosimy Państwa Dyrektorów szkół o zgłaszanie uczestnictwa 5 osób (po uprzednim uzgodnieniu) np.

–  2 przedstawicieli szkoły,

–  1 przedstawiciel organu prowadzącego,

–  2 rodziców

do 19 kwietnia 2018r. za pomocą  – dyrektor szkoły zgłasza osoby (przedstawicieli organu prowadzącego, przedstawicieli szkoły i rodziców) za pomocą loginu i hasła do RSIO.

Liczba miejsc ograniczona.

Wypełnienie i wysłanie formularza drogą elektroniczną jest jednoznaczne z obecnością na konferencji.

REKRUTACJA NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

DODATKOWE INFORMACJE

Projekt LOWE „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – WND-POWR.02.14.00-00-1020/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14.  Rozwój narzędzi do uczenia się przez całe życie.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz polskich.

Okres realizacji projektu: 1 września 2017 – 30 czerwca 2018 – pilotaż Projektu LOWE prowadzony jest w  15 ośrodkach w Polsce, w tym w 3 podkarpackich szkołach.

Realizatorzy Projektu LOWE – konsorcjum 4 partnerów:

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa z Krakowa (lider Projektu LOWE)
Związek Powiatów Polskich
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński

Obecnie w Projekcie LOWE mogą uczestniczyć:

 • rodzice lub opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny

oraz

 • inne osoby dorosłe z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych, w szczególności osoby:
  –  z utrudnionym dostępem do jakichkolwiek form edukacji osób dorosłych;
  –  z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji (najwyżej zasadniczym zawodowym lub średnim i policealnym zdobytym w zeszłym wieku);
  –  związane z rolnictwem;
  –  nieaktywne zawodowo lub bezrobotne;
  –  podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny;
  –  w wieku 45+korzystające ze wsparcia Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w ramach umowy o powierzenie grantu
  Uwaga: wystarczy spełnić tylko jeden z powyżej wymienionych warunków, aby uczestniczyć w Programie.

 

Przykładowa oferta w ramach realizacji Projektu:

 • nauka obsługi komputera, poczty elektronicznej, tworzenie własnych stron www., korzystanie z różnych portali społecznościowych (Facebook), przygotowanie prezentacji multimedialnych, autoprezentacji, obsługę konta elektronicznego e-płatności, e-zdrowie, itp.
 • obsługa telefonów komórkowych różnych generacji i ich funkcji;
 • nauka języka obcego;
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, umiejętność wypowiadania się, prezentowania siebie, dbania o swoje sprawy, pomoc przy poszukiwaniu pracy, innej aktywności, zakładania własnego biznesu;
 • zajęcia z ekologicznego i prozdrowotnego trybu życia, zajęcia turystyczno-rekreacyjne, ruchowe;
 • zajęcia z rękodzieła artystycznego i użytkowego;
 • zajęcia kulinarne, dietetyczne;
 • zajęcia „Świadomy Rodzic” rozwijające kompetencje rodzicielskie;
 • inne zajęcia w zależności od potrzeb zgłaszanych w ankietach i rozmowach.

 

Dodatkowych informacji nt. konferencji udzielają:

Pani Iwona Bereświzytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,   tel. 17 867 11 18

Pani Mariola Kiełboń , st. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,   tel. 17 867 11 19

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch