5 listopada 2018

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019

Rzeszów 2018-10-12

ZBF.3140.12.2018.

Państwo Dyrektorzy Szkół
w których uczniowie otrzymali
Stypendia Prezesa Rady Ministrów
dla uczniów szczególnie uzdolnionych
na rok szkolny 2018/2019

   W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019 – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dla stypendystów  w Państwa szkołach o konieczności wypełnienia załącznika dotyczącego numerów rachunków bankowych uczniów lub ich rodziców (z podaniem imienia i nazwiska właściciela konta oraz imienia i nazwiska stypendysty) i przesłanie ich w formie pisemnej ( załącznik ) do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 roku.

   Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministra z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106 poz.890), stypendium Prezesa Rady Ministrów, wypłaca się na rachunek bankowy ucznia lub jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodziców stypendium może być wypłacane w inny sposób.

    Przyznane stypendium w kwocie 258 złotych za jeden miesiąc, zostanie przekazane bezpośrednio z rachunku bankowego Kuratorium na wskazane konta bankowe uczniów lub ich rodziców w następujących terminach:

–  do 30 listopada 2018 roku za okres wrzesień – grudzień 2018 roku

– do 30 kwietnia  2019 roku za okres styczeń – czerwiec 2019 roku

wz. PODKARPACKIEGO
 KURATORA OŚWIATY

 Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY 

Załącznik

Załączniki

stypendium-prm-oswiadczenie
Data: 2018-10-15, rozmiar: 39 KB