25 kwietnia 2018

Wnioski ws. zgody na zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019

PiP.5810.169.2018

W związku z napływającymi do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wnioskami dyrektorów w sprawie zgody na zatrudnienie, na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji – w roku szkolnym 2018/2019 – wyjaśniam co następuje:

Jak wynika z treści wspomnianego wyżej przepisu w przypadku, zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia warunku wymienionego w ust. 5 pkt 5 tj. nie posiada kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska.

Ponieważ wiele form kształcenia w szkołach wyższych (studia wyższe lub podyplomowe) kończy się w czerwcu i lipcu, obecnie dyrektor nie ma faktycznej możliwości ustalenia, czy w okresie bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego na rynku pracy pojawią się osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne w zakresie nauczania określonego przedmiotu (prowadzonych w szkole zajęć).

Wobec powyższego ze stosownym wnioskiem należy wystąpić nie wcześniej niż po dniu 31 lipca 2018 r., gdyż do tego dnia do szkoły mogą wpłynąć podania o przyjęcie do pracy od osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. Sytuacja taka skutkowałaby bezprzedmiotowością wcześniejszej zgody wyrażonej przez Kuratora Oświaty, gdyż dyrektor szkoły jest obowiązany w pierwszej kolejności zatrudniać osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne.

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Rauch