14 listopada 2017

Wycieczki i imprezy zagraniczne

 Rzeszów 2017-11-14

PiP.5550.394.2017

Wycieczki i imprezy zagraniczne

Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne. 

Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez zagranicznych wyraża dyrektor szkoły lub placówki po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Zawiadomienie o wycieczce i imprezie zagranicznej

należy złożyć w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na 7 dni przed terminem wyjazdu wraz  z załącznikami tj.:

a) kartą wycieczki/imprezy
b) listą biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.           w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły          i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. z 2014 r. poz.1150).

Uwaga!

Wyjazdy zagraniczne organizowane w czasie wolnym od zajęć szkolnych tj. w okresie ferii zimowych i ferii letnich podlegają zgłoszeniu jako forma wypoczynku dzieci i młodzieży        i organizowane są na podstawie przepisów zawartych w poniższych aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452).
  2. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1629).

Osoby do kontaktu:

Lucyna Winiarska – główny specjalista
Oddział Pragmatyki i Prawa Oświatowego
tel: 17 867 11 67 

 

Załączniki do pobrania:
Załącznik nr 1 – karta wycieczki/imprezy – plik MS Word
Załącznik nr 2 – lista uczestników biorących udział w wycieczce/imprezie – plik MS Word

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+