5 października 2017

Wypłata Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Rzeszów 2017-10 -05

ZBF.3140.9.2017

Państwo Dyrektorzy Szkół
w których uczniowie otrzymali
Stypendia Prezesa Rady Ministrów
dla uczniów szczególnie uzdolnionych
na rok szkolny 2017/2018

 

W związku z zatwierdzeniem przez Panią Beatę Szydło – Prezesa Rady Ministrów listy kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018 – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o zebranie od stypendystów w Państwa szkołach numerów rachunków bankowych uczniów lub ich rodziców (z podaniem imienia i nazwiska właściciela konta oraz imienia i nazwiska stypendysty) i przesłanie ich w formie pisemnej do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w terminie do dnia  20 października 2017 roku.

Powyższe informacje proszę przekazać także drogą elektroniczną na adres: mlewinska@ko.rzeszow.pl 

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministra z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106 poz.890), stypendium Prezesa Rady Ministrów, wypłaca się na rachunek bankowy ucznia lub jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodziców stypendium może być wypłacane w inny sposób.

Przyznane stypendium w kwocie 258 złotych za jeden miesiąc, zostanie przekazane bezpośrednio z rachunku bankowego Kuratorium na wskazane konta bankowe uczniów lub ich rodziców w następujących terminach:

– do 30 listopada 2017 roku za okres wrzesień – grudzień 2017 roku
– do 30 kwietnia  2018 roku za okres styczeń – czerwiec 2018 roku.

wz. PODKARPACKIEGO
KURATORA OŚWIATY

Stanisław Fundakowski                                                                                                 
WICEKURATOR OŚWIATY