14 czerwca 2018

Zajęcia z doradztwa zawodowego, wychowania do życia w rodzinie (w kl. IV i VII), religii/etyki – wpisy na świadectwie szkolnym w r. szk. 2017/18

2018-06-13

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

WiJ.552.15.2018

19 maja 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie MEN z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Wydanie nowego aktu prawnego nastąpiło w oparciu o ustawę Prawo oświatowe i jest kolejnym krokiem związanym z wdrażaniem reformy systemu oświaty. Jednocześnie nowe rozporządzenie (opublikowane w Dz.U. z 2018 r. pod poz. 939) uchyliło dotychczas obowiązujące rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów, państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170). Nowe rozporządzenie określa warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków dla przedszkoli oraz szkół dotychczasowego oraz nowego ustroju szkolnego.

Zajęcia z doradztwa zawodowego są organizowane na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 w zw. z ust. 6 i 7 art. 109 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) nakłada obowiązek realizacji tych zajęć w klasach VII i VIII szkoły podstawowej w wymiarze po 10 godzin minimum w każdej klasie oraz w liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia minimum 10 godzin w całym okresie nauczania. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego nie są oceniane oraz nie wpisuje się ich do arkusza ocen i na świadectwo szkolne, w związku z zapisem art. 44a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. z dnia 8 listopada 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), który określa, iż ocenianiu podlegają obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia religii lub etyki, zajęcia służące podtrzymywaniu poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury mniejszości narodowej lub etnicznej. Natomiast realizację zajęć z doradztwa zawodowego odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym wpisując jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne stosownie do zapisu §11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646).

Udział uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie na świadectwach szkolnych i w arkuszach ocen odnotowuje się w części „Inne zajęcia”. W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio „uczestniczył” lub „uczestniczyła”.

Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:
1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć;
2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena;
3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939).
Załącznik nr 1 INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ŚWIADECTW, DYPLOMÓW PAŃSTWOWYCHI INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH DLA PRZEDSZKOLI, INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Rauch