22 lutego 2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów na trenerów-koordynatorów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Podkarpacki Kurator Oświaty
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

                                                                                                                                                Rzeszów, 2018-02-13

WiJ. 585.13.2018

Szanowni Państwo,
osoby posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego lub inne formy doskonalenia z zakresu doradztwa zawodowego, aktualnie zatrudnione w centrum kształcenia praktycznego/ publicznej szkole prowadzącej kształcenie zawodowe/publicznej wojewódzkiej i powiatowej placówce doskonalenia nauczycieli

– na terenie województwa podkarpackiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) jako publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej, w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno–zawodowego” zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno–zawodowego. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (projekt pozakonkursowy).

Poszukujemy trenerów, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli trenera–koordynatora zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego.

W ramach projektu zakłada się przeszkolenie 500 trenerów – minimum po jednej osobie z każdego powiatu. Trzydniowe szkolenia odbędą się w okresie od kwietnia do 20 czerwca 2018 roku w miastach wojewódzkich.

Trenerzy otrzymają pakiet materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń dla pracowników placówek oświatowych. Udział w szkoleniu i materiały są bezpłatne. Trenerzy będą także mieli możliwość konsultowania się z ekspertami merytorycznymi ORE w przedmiotowym zakresie.

Zakłada się, że osoby pełniące funkcję koordynatorów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego (doradców-konsultantów) będą w dłuższej perspektywie współpracowały z ORE w zakresie wdrażanych zmian związanych z realizacją doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisze z każdym z trenerów „Deklarację współpracy”. Współpraca będzie obejmowała nieodpłatne działania na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie działań objętych projektem.

 Wymagania związane ze współpracą z ORE:

 1. Czas współpracy: kwiecień – czerwiec 2018 r.
 2. Udział w trzydniowym szkoleniu organizowanym przez ORE.
 3. Nieodpłatne wspieranie szkół w realizacji zewnętrznego wsparcia, o których mowa w Wytycznych Ministra Rozwoju w sprawie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014–2020.

Ostateczne terminy i miejsce szkolenia zostaną podane w marcu 2018 r.

Osoby wyłonione w drodze rekrutacji:

 1. Wezmą udział w bezpłatnym trzydniowym szkoleniu obejmującym 20 godzin zegarowych zajęć merytorycznych.
 2. Otrzymają nieodpłatnie program merytoryczny, scenariusze zajęć i materiały merytoryczne do prowadzenia szkoleń.
 3. Będą miały możliwość konsultacji i wsparcia eksperckiego w prowadzonych działaniach przez pracowników merytorycznych ORE.
 4. Otrzymają potwierdzenie udziału w działaniach objętych projektem.
 5. Będą mogły skorzystać z dwóch noclegów z wyżywieniem oraz pokrycia kosztów dojazdu do wysokości 100 zł.

UWAGA!

Wymogiem niezbędnym przy rekrutacji jest zamieszkanie i zatrudnienie kandydata w powiecie, w którym będzie pełnił rolę trenera-koordynatora.

Warunek udziału w szkoleniu – każdy z uczestników szkolenia otrzyma oświadczenie uczestnika projektu i będzie proszony o jego wypełnienie i podpisanie przed rozpoczęciem szkolenia.

Do pobrania:

 1. Wymagania wobec kandydatów – wymagania formalne, wymagane dokumenty i oświadczenia – załącznik nr 4
 2. Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 5
 3. Deklaracja o współpracy – załącznik nr 8
 4. Oświadczenie uczestnika projektu (do przekazania organizatorom przed rozpoczęciem szkolenia) – załącznik nr 9

 Zasady wyboru przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie kandydatów na trenerów

Celem rekrutacji na terenie województwa podkarpackiego jest wybranie od 27 trenerów i po jednej osobie rezerwowej dla każdego powiatu, z  zgodnie „Zasadami wyboru kandydatów na trenerów, którzy zostaną objęci szkoleniami”.

W przypadku osób z danego powiatu, które w wyniku prac komisji rekrutacyjnej będą spełniały wszystkie wymagania, o  zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Na terenie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zostanie powołana Komisja, składająca się z 3 osób, której zadaniem będzie analiza formalna oraz merytoryczna zgłoszeń zgodnie z opisanymi w ogłoszeniu warunkami, sporządzenie protokołu z prac z  dokonanej oceny formalnej oraz merytorycznej.

 Termin zgłaszania

Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (kancelaria pokój 113a) lub za pośrednictwem poczty w terminie do 28 lutego 2018 r. na adres: do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie – trener.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do 28 lutego 2018 r.

Ogłoszenie o naborze trenerów

Informacja o dokonanym wyborze trenerów przez Komisję zostaje umieszczona na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie niezwłocznie po wybraniu trenerów przez Komisję tj. do 05.03.2018 r.

Zachęcam do uczestnictwa w projekcie.

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+