20 marca 2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów na trenerów-koordynatorów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego – przedłużony termin rekrutacji: do 22.03.2018 r. do 15:00

Podkarpacki Kurator Oświaty
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

PRZEDŁUŻONY TERMIN REKRUTACJI DO 22.03.2018 R. DO 15:00.
Zmiana warunku rekrutacji:
Warunkiem nie jest zamieszkanie i zatrudnienie w tym samym powiecie, a zatrudnienie lub zamieszkanie w powiecie, z którego osoba jest rekrutowana.

                                                                                                                                                Rzeszów, 2018-02-13

WiJ. 585.13.2018

Szanowni Państwo,
osoby posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego lub inne formy doskonalenia z zakresu doradztwa zawodowego, aktualnie zatrudnione w centrum kształcenia praktycznego/ publicznej szkole prowadzącej kształcenie zawodowe/publicznej wojewódzkiej i powiatowej placówce doskonalenia nauczycieli

– na terenie województwa podkarpackiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) jako publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej, w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno–zawodowego” zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno–zawodowego. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (projekt pozakonkursowy).

Poszukujemy trenerów, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli trenera–koordynatora zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego.

W ramach projektu zakłada się przeszkolenie 500 trenerów – minimum po jednej osobie z każdego powiatu. Trzydniowe szkolenia odbędą się w okresie od kwietnia do 20 czerwca 2018 roku w miastach wojewódzkich.

Trenerzy otrzymają pakiet materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń dla pracowników placówek oświatowych. Udział w szkoleniu i materiały są bezpłatne. Trenerzy będą także mieli możliwość konsultowania się z ekspertami merytorycznymi ORE w przedmiotowym zakresie.

Zakłada się, że osoby pełniące funkcję koordynatorów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego (doradców-konsultantów) będą w dłuższej perspektywie współpracowały z ORE w zakresie wdrażanych zmian związanych z realizacją doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisze z każdym z trenerów „Deklarację współpracy”. Współpraca będzie obejmowała nieodpłatne działania na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie działań objętych projektem.

 Wymagania związane ze współpracą z ORE:

 1. Czas współpracy: kwiecień – czerwiec 2018 r.
 2. Udział w trzydniowym szkoleniu organizowanym przez ORE.
 3. Nieodpłatne wspieranie szkół w realizacji zewnętrznego wsparcia, o których mowa w Wytycznych Ministra Rozwoju w sprawie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014–2020.

Ostateczne terminy i miejsce szkolenia zostaną podane w marcu 2018 r.

Osoby wyłonione w drodze rekrutacji:

 1. Wezmą udział w bezpłatnym trzydniowym szkoleniu obejmującym 20 godzin zegarowych zajęć merytorycznych.
 2. Otrzymają nieodpłatnie program merytoryczny, scenariusze zajęć i materiały merytoryczne do prowadzenia szkoleń.
 3. Będą miały możliwość konsultacji i wsparcia eksperckiego w prowadzonych działaniach przez pracowników merytorycznych ORE.
 4. Otrzymają potwierdzenie udziału w działaniach objętych projektem.
 5. Będą mogły skorzystać z dwóch noclegów z wyżywieniem oraz pokrycia kosztów dojazdu do wysokości 100 zł.

Nocleg w kraju jest kwalifikowalny, w przypadku wsparcia trwającego dłużej niż jeden dzień w sytuacji, gdy miejsce prowadzenia szkolenia/spotkania jest oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim uczestniczącej o więcej niż 50 km (drogą publiczną, a nie w linii prostej), a jednocześnie wsparcie zaczyna się przed godziną 9.00 lub kończy się po godzinie 17.00, chyba że nie ma dostępnego dojazdu publicznymi środkami transportu.
Zwrot kosztów dojazdu jest kwalifikowalny do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów 11 klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodu lub taksówki) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do ww. wysokości.

UWAGA!

Wymogiem niezbędnym przy rekrutacji jest zamieszkanie i zatrudnienie kandydata w powiecie, w którym będzie pełnił rolę trenera-koordynatora.

Zmianie uległ warunek “zatrudnienia i zamieszkania w tym samym powiecie” na warunek “zatrudnienia lub/i zamieszkania w danym powiecie“.
(warunkiem nie jest zamieszkanie i zatrudnienie w tym samym powiecie, a zatrudnienie lub zamieszkanie w powiecie, z którego osoba jest rekrutowana).

Warunek udziału w szkoleniu – każdy z uczestników szkolenia otrzyma oświadczenie uczestnika projektu i będzie proszony o jego wypełnienie i podpisanie przed rozpoczęciem szkolenia.

Do pobrania:

 1. Wymagania wobec kandydatów – wymagania formalne, wymagane dokumenty i oświadczenia – załącznik nr 4
 2. Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 5
 3. Deklaracja o współpracy – załącznik nr 8
 4. Oświadczenie uczestnika projektu (do przekazania organizatorom przed rozpoczęciem szkolenia) – załącznik nr 9

 Zasady wyboru przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie kandydatów na trenerów

Celem rekrutacji na terenie województwa podkarpackiego jest wybranie od 27 trenerów i po jednej osobie rezerwowej dla każdego powiatu, z  zgodnie „Zasadami wyboru kandydatów na trenerów, którzy zostaną objęci szkoleniami”.

W przypadku osób z danego powiatu, które w wyniku prac komisji rekrutacyjnej będą spełniały wszystkie wymagania, o  zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Na terenie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zostanie powołana Komisja, składająca się z 3 osób, której zadaniem będzie analiza formalna oraz merytoryczna zgłoszeń zgodnie z opisanymi w ogłoszeniu warunkami, sporządzenie protokołu z prac z  dokonanej oceny formalnej oraz merytorycznej.

 Termin zgłaszania

Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (kancelaria pokój 113a) lub za pośrednictwem poczty w terminie do 28 lutego 2018 r. 20 marca 2018 r. do godz. 15:00 na adres: do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie – trener.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do 28 lutego 2018 r.

Ogłoszenie o naborze trenerów

Informacja o dokonanym wyborze trenerów przez Komisję zostaje umieszczona na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie niezwłocznie po wybraniu trenerów przez Komisję.

Zachęcam do uczestnictwa w projekcie.

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch