11 września 2018

Ogólnopolski konkurs poetycki o „Złotą Niwkę”

Regulamin Ogólnopolskiego konkursu poetyckiego o „Złotą Niwkę”

 1. Organizator konkursu
  Organizatorem jest organizacja pomocnicza Urzędu Miejskiego w Sosnowcu – Rada Dzielnicy „Południe” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 25-27. Jurorem jest Pan Jacek Cygan. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Prezydenta miasta Sosnowca.
 2. Tematyka konkursu
  Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości tematyką wierszy jest „Patriotyzm w szerokim tego słowa znaczeniu”.
 3. Cel konkursu
  – Uczczenie jubileuszu
  – promocja miasta Sosnowca, a zwłaszcza dzielnicy Niwka
  – popularyzowanie twórczości poetyckiej
  – rozwijanie kreatywności literackiej i wyłowienie talentów poetyckich.
 4. Kategorie wiekowe
  Organizator określa dwie kategorie wiekowe: do lat 15-tu i od lat 16-tu.
 5. Nagrody
  W obu kategoriach wiekowych przewiduje się następujące nagrody:
  I miejsce: Złota Niwka – 500,00 zł
  II miejsce: Srebrna Niwka – 300,00 zł
  III miejsce: Brązowa Niwka – 100,00 zł
  W przypadku nieobecności na finałowej gali konkursowej organizator prześle nagrodę na adres zwycięzcy.
 6. Forma prac
  Koperta zbiorcza powinna zawierać dwie koperty: w pierwszej proszę umieścić jeden nigdzie niepublikowany i nienagradzany wiersz w dwóch egzemplarzach, opatrzony pseudonimem i wyszczególnioną kategorią wiekową. W drugiej zaklejonej kopercie powinny znajdować się: pseudonim, imię i nazwisko, adres, telefon, adres poczty e-mail i kategoria wiekowa (w przypadku osoby niepełnoletniej prosimy o podanie – imię, nazwisko i kontakt do opiekuna, a w przypadku ucznia szkoły – nauczyciela prowadzącego w konkursie).
  Nadesłanie prac będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
  Administratorem Państwa danych  jest Rada Dzielnicy „Południe” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 25-27. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia konkursu literackiego o „Złotą Niwkę”. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określającego zakres danych, które musi zawierać zgłoszenie pracy do konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail radapoludnie@gmail.com. Dostęp do Państwa danych będą mieć radni Rady Dzielnicy „Południe” i jury konkursu. Państwa dane będą przetwarzane przez rok. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych, wniesienia skargi do UODO dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 7. Czas trwania konkursu
  Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2018 roku. O dacie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy zostaną poinformowani w listopadzie.
 8. Miejsce nadsyłania prac
  Prace wyłącznie w formie papierowej należy kierować na adres siedziby Rady Dzielnicy „Południe”, 41-208 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 25-27 z dopiskiem: KONKURS POETYCKI O „ZŁOTĄ NIWKĘ”.
  Telefon kontaktowy: 796 713 137, konkurspoetycki2018@gmail.com
  Telefon kontaktowy: 505 225 878