11 września 2017

Wyjaśnienia dotyczące księgi ewidencji w szkole podstawowej i przypadków, w których używa się pieczęci ZSZ

W odpowiedzi na zadane pytania dotyczące księgi ewidencji prowadzonej w Szkole Podstawowej oraz przypadków, w których używa się pieczęci Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wyjaśniam:

Nowe obwody określone w uchwale, w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dotyczą uczniów przyszłych klas  pierwszych szkoły podstawowej (zmiana obwodów szkół będzie miała wpływ na rekrutację do klas pierwszych). Natomiast uczniowie realizujący naukę w danej szkole mają nabyte prawo do ukończenia szkoły, w której rozpoczęli edukację  (art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe  ( Dz. U. 2017 poz. 60 oraz 949).

Powyższe oznacza, że do księgi ewidencji „nowej” szkoły podstawowej należy wpisać dzieci podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu zamieszkałe w obwodzie tej szkoły   (tutaj rozpoczynające te obowiązki).

Co do zasady, uczeń ma nabyte prawo do ukończenia szkoły, w której rozpoczął edukację. Wskazywanie przez gminę miejsca realizacji obowiązku szkolnego w innej szkole podstawowej może dotyczyć wyłącznie uczniów przyszłych klas IV i VII.

Ponadto, zgodnie z art. 164 cyt. ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 w branżowej szkole I stopnia, prowadzi się klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, do których stosuje się przepisy dotyczące dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych.

Zgodnie z art. 164 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe uczniowie klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020  otrzymują świadectwa, ustalone dla dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, opatrzone pieczęcią zasadniczej szkoły zawodowej.

Przepis powyższego art. 164 ustawy wskazuje, że przepisy dotyczące dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 stosuje się do klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia. Przepisy nie dopuszczają natomiast możliwości stosowania pieczęci dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowej szkoły I stopnia poza sytuacją, o której mowa w art. 164 ust. 3.

Ponadto rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649), które wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r., reguluje szczegółową organizację publicznych szkół i publicznych przedszkoli, uwzględniając prawidłową realizację celów i zadań szkół i przedszkoli.

                                                                                               Podkarpacki Kurator Oświaty

                                                                                                      Małgorzata  Rauch