13 września 2018

Wykaz instytucji i podmiotów udzielających pomocy osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie

WIJ.535.9.2018

Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
w województwie podkarpackim

W związku z realizacją działań określonych w pkt. 2.1.4 „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020” (M.P.2014.445) związanych z wymogiem upowszechnienia baz danych instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego, Podkarpacki Kurator Oświaty przekazuje w załączeniu ww. bazy teleadresowe – do upowszechnienia.

Zestawienie zaktualizowanych baz danych:

1. Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
2. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej.
3. Wykaz punktów konsultacyjnych, punktów interwencji kryzysowej, udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.
4. Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
5. Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
6. Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.
7. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
8. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.
9. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.