11 września 2018

Zgłoszenie kandydatów do pracy w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                                                                     Rzeszów, 2018-08-31
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

ERA.5842.1.2018

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek
w
województwie podkarpackim

Uprzejmie informuję, iż zbliża się upływ kadencji Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej (2014-2018). Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień komisji dyscyplinarnych pierwszej instancji w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek, z wyjątkiem szkół artystycznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się z prośbą o zgłoszenie kandydatów do pracy w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej w charakterze jej członków.

Wymogi, którym powinni odpowiadać kandydaci zostały określone w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018 r., poz. 967). Powinni to być nauczyciele mianowani lub dyplomowani, cieszący się autorytetem, o wysokich walorach moralnych oraz posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w szkole.

Praca w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej wymaga między innymi, w przypadku powołania do składu orzekającego,  każdorazowo dwukrotnego wyjazdu do Ministerstwa, w celu zapoznania się z aktami sprawy, a następnie udział w rozprawie.

W związku z powyższym proszę Państwa o zgłoszenie ewentualnych kandydatów do dnia 14 września 2018 r. na załączonym formularzu, który należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Wnioski powinny zawierać informację o uzyskaniu przez kandydata pozytywnej opinii rady pedagogicznej szkoły (rekomendacja) i być sporządzone zgodnie z załączonym formularzem.

Dodatkowych informacji udziela Pani Joanna Mieszkowicz starszy specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie tel.: 17 867 11 14.

Podkarpacki Kurator Oświaty

        Małgorzata Rauch

Formularz zgłoszenie do MEN kandydatów na członków OKDpMEN