20 lutego 2018

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji na okres I-VI 2018

Rzeszów, 2018-02-20

ZBF.3122.6.2.2018

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
w województwie 

W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lutego 2018 r., znak: DWKI-WWR.419.19.2018.AS, przekazuję informację o wysokości przewidywanych kwot dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku, dla poszczególnych gmin w wysokości naliczonej przez MEN.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania na środki na stypendia i zasiłki szkolne, z zastrzeżeniem, że gmina powinna wskazać kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację tego zadania (kol.10). Jednocześnie informuję, że w 2018 roku zgodnie z art. 121 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U z 2017r., poz. 2203):

  • w przypadku gminy, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, kwota dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie może przekroczyć 95% kwoty świadczeń tej pomocy, udzielonych w roku budżetowym przez gminę, pod warunkiem, że kwota stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych, przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w roku budżetowym będzie nie mniejsza niż 95% kwoty naliczonej tej gminie (art. 121 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)
  • w przypadku gminy, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 75% i wyższy od 40%wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, kwota dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie może przekroczyć 90% kwoty świadczeń tej pomocy, udzielonych w roku budżetowym przez gminę, pod warunkiem, że kwota stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych, przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w roku budżetowym będzie nie mniejsza niż 95% kwoty naliczonej tej gminie (art. 121 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

 

Weryfikację tą proszę przekazać wg wzoru stanowiącego załącznik do pisma (proszę wydrukować tylko wiersze nagłówkowe oraz dotyczący Państwa Gminy) podpisanego przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta (ew. osoby przez niego upoważnionej) w terminie do dnia 23 lutego 2018 roku.

Załącznik