5 września 2017

Weryfikacja dotacji na stypendia i zasiłki szkolne na okres IX-XII 2017

Rzeszów, 2017-09-05

ZBF.3122.3.8.2017

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
w województwie 

 

W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2017 r., znak: DWKI-WWR.419.17.2017.CZ.9, przekazuję informację o wysokości przewidywanych kwot dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od września do grudnia 2017 roku, dla poszczególnych gmin w wysokości naliczonej przez MEN.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania na środki na stypendia i zasiłki szkolne, z zastrzeżeniem, że gmina powinna wskazać kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację tego zadania, która stanowić będzie minimum 20% kosztów realizacji zadania.

Weryfikację tą proszę przekazać wg wzoru stanowiącego załącznik do pisma (proszę wydrukować tylko wiersze nagłówkowe oraz dotyczący Państwa Gminy) podpisanego przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta (ew. osoby przez niego upoważnionej) w terminie do dnia 15 września 2017 roku.

Wnioskowane kwoty dotacji proszę wpisać odpowiednio w kolumnę

12 – przyjęcie dotacji w kwocie naliczonej przez MEN,

13 – wnioskowanie o dotację niższą od naliczonej

lub 14 – wnioskowanie o dotację wyższą od naliczonej.

Należny wkład własny (kol. 15) zostanie naliczony automatycznie.

Załącznik – Stypendium II rata 2017