19 października 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

13 października 2020

Nabór wniosków w ramach RPO: Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nabór nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego

13 października 2020

XXVI edycja Konkursu Historycznego “Losy żołnierza  i dzieje oręża polskiego …”

Informuję, że Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na podstawie porozumienia z Mazowieckim Kuratorem Oświaty z dnia 10 września 2020r. organizuje w roku szkolnym 2020/2021 etap rejonowy i wojewódzki XXVI edycji Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 -1514. Od Cedyni do Orszy”.

13 października 2020

Olimpiada Przedmiotowa Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego “Od Cedyni do Orszy”

Informuję, że  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w roku szkolnym 2020/2021 organizuje etap rejonowy i wojewódzki XIV edycji Olimpiady Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego o tematyce „Od Cedyni do Orszy”. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514.