17 września 2019

Możliwości pomocy dzieciom i uczniom  z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych

w ramach Rządowego  programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021 r.

16 września 2019

Spotkanie informacyjne dotyczące Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych w Programach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (w tym projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, finansowany ze środków PO WER)

Zapraszamy Państwa Dyrektorów oraz Nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych w tym artystycznych, którzy zainteresowani są napisaniem wniosku oraz skorzystaniem z projektu Ponadnarodowej Mobilności Uczniów

16 września 2019

Pilne! Organizacja turnusów dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w roku szkolnym 2019/2020

Zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów szkół i placówek, w których  w roku szkolnym 2019/2020 będą prowadzone turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w klasach I branżowej szkoły I stopnia, o wypełnienie powyższej tabeli w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2019 r.