5 sierpnia 2019

Prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych – ważne informacje

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
         ul. Grunwaldzka 15
           35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2019-08-01

PiP.543.59.2019

Organy prowadzące ewidencję szkół niepublicznych

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) wprowadziła szereg istotnych zmian dotyczących funkcjonowania szkół niepublicznych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) szkoła może być publiczna albo niepubliczna. W nowym brzmieniu art. 14 ust. 3 –  wchodzącym w życie od 1 września 2019 r., – nie ma określenia dotyczącego „uzyskiwania uprawnień szkoły publicznej” przez szkoły niepubliczne. W art. 14 ust. 4 pozostaje pojęcie „uprawnienia publicznej szkoły artystycznej” tylko w odniesieniu do niepublicznej szkoły artystycznej.

Zgodnie z art. 168 ust. 5 i 5a ustawy Prawo oświatowe, szkoła, dla której w zgłoszeniu do ewidencji złożono zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia – także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3. W przypadku ubiegania się o wpis do ewidencji szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji musi przedstawić także opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W konsekwencji  tych zapisów nie jest zasadne wprowadzanie do obiegu prawnego decyzji o nadaniu szkole niepublicznej, rozpoczynającej działalność od 1 września 2019 r., uprawnień szkoły publicznej. Art. 168 ust. 5 i 5a ustawy Prawo oświatowe jako warunek konieczny do dokonania wpisu do ewidencji szkoły niepublicznej wskazuje przedstawienie opinii, o których mowa powyżej.

Należy zwrócić uwagę na zapisy art. 104 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245):

Ust. 1. Szkoła niepubliczna nieposiadająca uprawnień szkoły publicznej działająca przed dniem 1 września 2019 r., może prowadzić swoją działalność na podstawie dotychczasowych przepisów, do czasu zakończenia kształcenia w tej szkole, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r., a w przypadku niepublicznej szkoły przysposabiającej do pracy nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Ust. 3. Zgłoszenie o wpis do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 168 ustawy Prawo oświatowe, w brzmieniu dotychczasowym, dotyczące szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej, złożone i nierozpatrzone przed dniem 1 września 2019 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Ust. 4. Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej staje się szkołą niepubliczną, o której mowa w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Ust. 5. Szkoła, o której mowa w ust. 4, dostosuje swoją działalność, w tym w szczególności statut szkoły, do przepisów ustawy Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 30 listopada 2019 r.

Podkarpacki Kurator Oświaty
    
     Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter