24 kwietnia 2018

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów

Rzeszów, 2018- 04- 23

WiJ. 5750.2.1.2018

Szanowni Państwo 
Dyrektorzy szkół województwa podkarpackiego

Podkarpacki Kurator Oświaty informuje[1], że wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów klas programowo najwyższych  należy składać do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tych klasach, t.j. do 27.04.2018 r. oraz do 10 lipca br. – w przypadku uczniów pozostałych klas.

Wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej należy przygotować na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego pisma (wypełnionym pismem komputerowym) i przesłać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz w formacie MS Word na adres stypendia@ko.rzeszow.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata tylko w roku szkolnym 2017/2018.
    Jeżeli finały olimpiad / konkursów / zawodów sportowych odbywają się po terminie składania wniosków, wówczas wniosek zawierający wzmiankę o możliwych osiągnięciach kandydata należy złożyć w wyznaczonym terminie, a dokumentację uzupełniającą potwierdzającą te osiągnięcia dosłać po jej uzyskaniu.
  2. Oświadczenie (zał. nr 2) wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium, jak również na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia, imienia i nazwiska stypendysty  oraz nazwy i siedziby szkoły[2].

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

  1. laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
  2. laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
  3. uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
  4. uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
  5. uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch

 

Załączniki

wniosek-styp.-men-2018

oswiadczenie-styp.-men

[1] art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) oraz § 3 ust.1-3 i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz.890).

[2] ze względu na zmiany przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, które będą miały miejsce w okresie rozpatrywania wniosków kandydatów – uczniów klas programowo najwyższych proszę przewidywać możliwość złożenia dodatkowych oświadczeń przez w/w uczniów. Zostaniecie Państwo, o tym poinformowani poprzez stronę internetową Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.