4 sierpnia 2023

Uzgodnienie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

Rzeszów 2023-08-02

ERA.544.50.2023.LW  

Uzgodnienie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku w sprawie uzgodnienia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na podstawie art. 63 ust. 1 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

  1. Wniosek wraz z uzasadnieniem i informacją kiedy odbył się konkurs, oraz wypełniona tabela (1 lub 2) dotyczącą potwierdzenia spełnienia przez kandydata wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1449 z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428 z późn. zm.)
  2. Uchwała rady szkoły lub placówki w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej powierzenia stanowiska, treść opinii.
  3. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej powierzenia stanowiska (z informacją ilu członków liczy rada pedagogiczna, ilu uczestniczyło w posiedzeniu, ilu głosowało za, przeciw, ilu się wstrzymało, sposób głosowania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej- art.73 ustawy Prawo Oświatowe, treść opinii.
  4. Koncepcja Kandydata na dyrektora na temat funkcjonowania i rozwoju szkoły/placówki.

wz. PODKARPACKIEGO
  KURATORA OŚWIATY
Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

Załączniki:

Tabela 1 (kandydatem jest nauczyciel mianowany lub dyplomowany)
Tabela 2 (kandydatem jest osoba niebędąca nauczycielem)

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter