6 maja 2024

Wskazanie osób do komisji konkursowej

Rzeszów, 2024-05-06

 ZBF.3122.8.3.2024

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023, poz. 571)

  ZAPROSZENIE

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie informuje, że w imieniu Wojewody Podkarpackiego przystąpił do prac związanych ze zlecaniem zadań państwowym jednostkom niebędących jednostkami sektora finansów publicznych zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023, poz. 571), w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ww. ustawy zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy o wskazanie osób do komisji konkursowej.

Kandydatów (wraz z podaniem danych kontaktowych) należy zgłaszać pisemnie, na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów w terminie do 13 maja 2024 r. (data wpływu do Kuratorium)

O powołaniu do składu komisji oraz o terminach posiedzeń wybrana osoba zostanie poinformowana na piśmie.

Jednocześnie informuję, że wyłączeniu podlegają osoby zgłoszone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy biorące udział w konkursie. Ponadto do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024, poz. 572).

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów.

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY    
      Dorota Nowak-Maluchnik

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter