5 sierpnia 2019

Zakończenie działalności przez niepubliczne gimnazjum

Rzeszów, 2019-08-01

PiP.543.58.2019

Zakończenie działalności przez niepubliczne gimnazjum

Rok szkolny 2018/2019 jest ostatnim rokiem funkcjonowania gimnazjów. W wyniku reformy ustroju szkolnego zapoczątkowanej z dniem 1 września 2017 r. gimnazja ulegają stopniowej likwidacji. W sytuacji, gdy organ prowadzący nie zdecydował o przekształceniu gimnazjum lub włączeniu do szkoły innego typu, gimnazjum funkcjonuje jako samodzielna jednostka do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzającej ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 60 ze zm.), z dniem 1 września 2017 r. została zlikwidowana klasa I dotychczasowego gimnazjum, a w latach następnych jego kolejne klasy. Ustawa ta zawiera przepisy dotyczące gimnazjów publicznych lub przepisy dotyczące zmian we wpisie do ewidencji gimnazjów niepublicznych przekształcanych w szkoły innego typu lub włączanych do szkół innego typu, nie reguluje natomiast zasad dotyczących niepublicznych gimnazjów pozostawionych do stopniowej likwidacji. Gimnazjum takie będzie musiało być wykreślone z ewidencji po zlikwidowaniu III klasy, co jest równoznaczne z zakończeniem działalności.

Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca niepubliczne gimnazjum, które nie zostało przekształcone lub włączone do szkoły innego typu, powinna podjąć uchwałę lub wydać zarządzenie, po dniu 31 sierpnia 2019 r., na podstawie art. 127 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, stwierdzające zakończenie działalności gimnazjum. Następnie na podstawie art. 168 ust. 13, osoba prowadząca gimnazjum powinna zgłosić organowi ewidencyjnemu w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

W przypadku, gdy osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca niepubliczne gimnazjum nie podejmie tych działań, organ ewidencyjny dokonuje wykreślenia wpisu do ewidencji z mocy prawa na podstawie art. 127 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Wykreślenie nie następuje w drodze decyzji, gdyż mamy tu do czynienia z działaniem z mocy prawa, na które nie przysługuje odwołanie.

Podkarpacki Kurator Oświaty
    
     Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter