7 listopada 2023

Zgłoszenie konkursu wpisywanego na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w r. szk. 2023/2024

Rzeszów, 2023-10-31

RW.537.75.2023.MB                                                               

 

Dyrektorzy szkół oraz Organizatorzy
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
działający na terenie szkół podstawowych
województwa podkarpackiego

 

Zgłoszenie konkursu wpisywanego na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w r. szk. 2023/2024

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), kurator oświaty ma obowiązek podania do publicznej wiadomości, do końca lutego każdego roku, wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

W związku z powyższym zwracam się do wszystkich podmiotów działających na terenie szkoły na rzecz rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów, z którymi dyrektor współpracuje przy organizacji zawodów (np. szkoła, instytucja, organizacja, stowarzyszenie, uczelnie wyższe, związki sportowe itp.) o zgłaszanie planowanych w ciągu całego roku szkolnego konkursów i przedsięwzięć poprzez wypełnienie formularza aktywnego do 31 stycznia 2024 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: www.ko.rzeszow.pl w dziale „Ważne linki” pod hasłem

Zgłoszenie konkursu wpisywanego na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w r. szk. 2023/2024

Przypominam, że konkurs jest organizowany przez podmiot przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły, który m.in. powołuje komisję konkursową i odpowiada za przebieg etapu szkolnego danego konkursu. Mogą to być rożne formy współzawodnictwa (np. konkursy, turnieje, przeglądy, zawody sportowe oraz inne), adresowane do uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej (uczniów II etapu edukacyjnego).

Zasady zgłaszania konkursów zostały zawarte w Regulaminie, który jest dostępny po kliknięciu w słowo „Regulamin”.

Wykaz będzie zawierał dokładnie określone informacje, które pozwolą na ustalenie, których konkretnie zawodów dotyczy miejsce uznane za wysokie tj.:

 • rok szkolny, w którym organizowane są zawody,
 • adresata tych zawodów (np. uczniów klasy VI-VIII szkoły podstawowej),
 • przedmiot zawodów (zakres merytoryczny np. zawody wiedzy/artystyczne),
 • tytuł zawodów (np. „Bezpieczna droga do szkoły”),
 • organizatora (nazwa i adres organizatora zawodów),
 • datę przeprowadzonych zawodów (harmonogram poszczególnych etapów),
 • miejsce uznane za wysokie (kto otrzymuje tytuł laureata: np. 3 uczestników z najwyższą liczbą punktów/ zdobywcy miejsc I-III),
 • system eliminacji uczestników: dwustopniowy/trzystopniowy itp.

Proszę także Dyrektorów szkół podstawowych o przypominanie organizatorom wszelkiego rodzaju form zawodów o dopełnieniu tego obowiązku, tak by w wykazie publikowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty znalazły się formy współzawodnictwa, w których biorą udział uczniowie Państwa szkół. Dyrektor szkoły odpowiada za organizację etapu szkolnego każdego konkursu i to on powołuje komisje konkursowe. Przewodniczący komisji konkursowej sporządza protokół z przebiegu konkursu, wyłania zwycięzców itp.

Współpraca w powyższym zakresie zapewni publikację pełnego wykazu wszystkich konkursów i zawodów, które będą mogły być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jako szczególne osiągnięcia ucznia brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Zgłoszenia konkursu może dokonać także szkoła w porozumieniu z jego organizatorem, który działa na jej terenie.

Zawody (konkursy) są dostępne dla uczniów szkoły na jednolitych zasadach, gwarantują równy dostęp do uczestnictwa w nich wszystkim zainteresowanym uczniom, co oznacza, że są bezpłatnymi formami współzawodnictwa. Konkursy, turnieje i zawody płatne na którymkolwiek etapie (wpisowe, koszty organizacyjne, opłata za materiały lub wysyłkę itp.) nie będą uwzględnione w wykazie. Uczestnik, szkoła, rada rodziców nie mogą ponosić żadnych kosztów z tytułu wpisowego, za materiały, arkusze konkursowe, członkostwo itp.

Zawody sportowe organizowane przez polskie związki sportowe poza terenem szkoły nie będą wpisywane do wykazu.

Zgłoszenie w formularzu nie jest równoznaczne z umieszczeniem danej formy współzawodnictwa w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Objęcie danego konkursu honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, ani też zamieszczenie informacji o konkursie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie nie oznacza uzyskania przez zwycięzców tego konkursu punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uczniowie, którzy w latach szkolnych: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022//2023 uzyskali tytuł laureata w konkursach i zawodach wiedzy opublikowanych w wykazach Podkarpackiego Kuratora Oświaty również mają prawo do uzyskania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025. Punkty naliczane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431) osobno za każde osiągnięcie. Za szczególne osiągnięcia można uzyskać maksymalnie 18 punktów (§ 6 ust. 2).

Pytania w sprawach merytorycznych, związanych ze zgłoszeniem konkursu proszę kierować do p. Marty Bogacz – starszego wizytatora KO, tel. 17 867 11 22,
mail: mbogacz@ko.rzeszow.pl.

Proszę zapoznać się z najczęściej występującymi błędami, które uniemożliwiły dokonania wpisu konkursu w latach poprzednich:

 • brak bezpośredniego linku do regulaminu konkursu, tylko np. do strony www szkoły;
 • niepoprawne linki do regulaminu, nieotwierające się strony (tzw. błąd 404);
 • brak aktualnego regulaminu konkursu na stronie szkoły;
 • rozbieżności w nazwie konkursu (inna nazwa zgłoszona w formularzu, inna nazwa w regulaminie, inna nazwa na stronie www szkoły);
 • brak określenia bieżącego roku szkolnego, w którym organizowane są zawody;
 • brak adresata tych zawodów (np. uczniów klasy VI-VIII szkoły podstawowej);
 • brak przedmiotu zawodów (do wyboru: zawody wiedzy, artystyczne, sportowe);
 • brak danych organizatora (nazwa i adres organizatora zawodów);
 • brak daty przeprowadzonych zawodów, bądź podanie nieaktualnych dat z poprzedniego roku);
 • brak ustalenia miejsc uznanych za wysokie (w tym brak jasnego określenia kto zostaje laureatem, bądź ustalenie zbyt dużej ilości laureatów).

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
 Małgorzata Rauch


Formularz do wprowadzania danych >>

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter