Autor: Tomasz Kras

3 października 2018

Materiały z konferencji pt. “Zapobieganie zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży…

Materiały z konferencji pt.”Zapobieganie zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży- w odniesieniu do nowych środków psychoaktywnych i kryzysów emocjonalnych uczniów”, która odbyła się 28.09.18r. są dostępne na Facebooku Fundacji pod nazwą: Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej Pro-Fil. Zapraszamy do zapoznania się.

22 września 2018

Baza placówek oświatowych woj. podkarpackiego

Oficjalnym spisem placówek oświatowych naszego województwa jest baza danych SIO prowadzona przez Ministerstwo Edukacji i  Nauki. Dane dla poszczególnych województw w tym dla podkarpackiego znajdują się na stronie WWW. Wyszukiwarka interaktywna dostępna jest pod adresem: – https://rspo.men.gov.pl/ Jeśli chcą Państwo pobrać dane edytowalne np. w programie MS Excel prosimy po wybraniu grupy danych (np. województwo, […]

7 września 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

7 września 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe

6 września 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych

oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych