Autor: Tomasz Kras

6 września 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych,

zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania  danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych z dnia 14-8-2018

21 sierpnia 2018

Rozporządzenie MEN z dnia 26.07.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym