Autor: Tomasz Kras

11 marca 2024

Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy