15 maja 2019

KONKURS LITERACKI  ‘2019

Redakcja dwutygodnika „Obywatelska” we Wrocławiu ogłasza konkurs literacki w trzech kategoriach: 1) poezji,  2) prozy, 3 publicystyki i wywiadów np. z Żołnierzami Wyklętymi, Kresowiakami, Żołnierzami AK,  działaczami podziemia solidarnościowego, Solidarności Walczącej,  dziadkami i babciami, ciekawymi ludźmi, wybitnymi twórcami, artystami.    

REGULAMIN

a) Konkurs obejmuje uczniów i absolwentów szkół średnich oraz studentów do 30 roku życia. 

b) Należy nadesłać zestaw 6 wierszy. Teksty razem nie mogą przekraczać 6 stron znormalizowanego maszynopisu.

c) Należy nadesłać zestaw 3 opowiadań lub nowel, nie przekraczając razem 9 stron znormalizowanego maszynopisu.

d) Należy nadesłać 3 artykuły publicystyczne, felietony lub wywiady nieprzekraczające razem 6 stron znormalizowanego maszynopisu.

e) Każdy tekst poetycki, prozatorski i publicystyczny należy opatrzyć odpowiednim godłem. Jeśli ten sam autor przesyła równocześnie wiersze, poezję, publicystykę i wywiad, powinien oznaczyć je tym samym godłem.

f)Tematyka wierszy  niczym nieograniczona. Mile widziane realia losu polskiego. Tematyka opowiadań, publicystyki winna obrazować stan aktualnej rzeczywistości. Tematyka wywiadów nieograniczona. Dopuszczalne są we wszystkich gatunkach  wątki historyczne i futurologiczne.  

g) W osobnej, zaklejonej kopercie podpisanej tym samym godłem, co teksty,  należy dołączyć dane personalne, imię i nazwisko autora, adres, telefon, email, nazwę i adres szkoły lub  placówki naukowej  oraz krótką biografię twórczą, czas i miejsce debiutu.

h) Na konkurs jedna osoba może zgłosić tylko jeden zestaw wierszy, opowiadań, artykułów publicystycznych, wywiadów. Na kopercie z pracami należy nazwać formę twórczą, np. poezja, opowiadania, publicystyka, wywiady.

i) Prace należy nadsyłać na adres:

Redakcja  dwutygodnika „Obywatelska”,
50-324 Wrocław, ul. Barlickiego 28

j) Termin nadsyłania prac mija z dniem 30 lipca  2019 O dacie wysłania decyduje pieczątka pocztowa. 

k) Organizatorzy ustanawiają następujące nagrody w każdej z dziedzin:

  • Pierwsza nagroda w wysokości 300 zł.
  • Druga nagroda w wysokości: 200 zł.
  • Trzecia nagroda w wysokości: 100 zł.
  • Wyróżnienia książkowe.
  • Roczna prenumerata dwutygodnika „Obywatelska”.

Jury pod przewodnictwem Stanisława Srokowskiego ze względu na poziom prac może dokonać innego podziału nagród, a  wyniki konkursu ogłosi do 15 października 2019 r. Laureaci zostaną zaproszeni na specjalne spotkanie we Wrocławiu,  w trakcie którego będą wręczone nagrody, odbędzie się prezentacja nagrodzonych tekstów, a także dyskusja o wartościach poetyckich i dziennikarskich prezentowanych przez nowe pokolenie twórców.  Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży ani pobytu we Wrocławiu. Najciekawsi autorzy zostaną zaproszeni do BRACTWA MŁODYCH TWÓRCÓW(BMT) przy Redakcji dwutygodnika „Obywatelska”, a ich nagrodzone prace będą sukcesywnie publikowane.