20 października 2020

Odpowiedzi na pytania dotyczące organizacji zajęć w szkołach ponadpodstawowych, CKZ, CKU

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389) ze zmianą z dnia 16 października 2020 r. (Dz. U. poz. 1830).

Zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem:

  • od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się w całości funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, w powiatach znajdujących się w obszarze czerwonym – nauka będzie realizowana na odległość,
  • od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, w powiatach znajdujących się w obszarze żółtym – nauka realizowana będzie w formie mieszanej (hybrydowej).

(Przywołane na wstępie rozporządzenie  – dodany §1a i §1b)

Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość powinny być prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Wyjątki zarówno w strefie żółtej jak i w czerwonej:

Ograniczenie funkcjonowania szkół, placówek i centrów nie dotyczy: szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i szkół specjalnych przysposabiających do pracy, internatów; uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
(Przywołane na wstępie rozporządzenie  – dodany §2a)

Pytanie: Czy Branżowa Szkoła Specjalna w SOSW także nie przechodzi na zdalne nauczanie?

Odpowiedź:

Ograniczenie funkcjonowania szkół, placówek i centrów, nie dotyczy szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i szkół specjalnych przysposabiających do pracy.
(Przywołane na wstępie rozporządzenie  – dodany § 2a pkt 1)

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany do zorganizowania im nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole.
(Przywołane na wstępie rozporządzenie  – dodany ust. 3f w § 2)

Organizacji zajęć praktycznych:

Pytania: Czy pod pojęciem zajęć praktycznych rozumiemy również przedmioty z puli kształcenia zawodowego praktycznego? W strefie czerwonej zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych prowadzone stacjonarnie, a co z innymi zajęciami praktycznymi prowadzonymi np. na komputerach czy ze sprzętem geodezyjnym – stacjonarnie czy zdalnie? Czy nauka jazdy samochodem jest również realizowana? Czy wszystkie zajęcia praktyczne muszą się odbywać stacjonarnie, czy mogą one odbywać się naprzemienne np. jeśli zajęcia odbywają się w trzech dniach? Czy uczniowie mają odbywać w najbliższym czasie praktyki zawodowe u pracodawców? Jak traktować zajęcia na pracowniach szkolnych chodzi o kształcenie zawodowe praktyczne, czy mogą przebywać w szkole uczniowie.

Odpowiedzi:

W szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, placówkach i centrach, w powiatach znajdujących się w obszarze czerwonym, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego w zakresie:

  • zajęć praktycznych – realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  • praktyk zawodowych – realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa,  o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
  • staży uczniowskich – mogą być realizowane w miejscu ich prowadzenia.

(Przywołane na wstępie rozporządzenie  – dodany ust. 3c w § 2)

W szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, placówkach i centrach, w powiatach znajdujących się w obszarze żółtym, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego w zakresie:

  • zajęć praktycznych – realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik kształcenia;
  • praktyk zawodowych – realizuje się w miejscu ich prowadzenia;
  • staży uczniowskich – mogą być realizowane w miejscu ich prowadzenia.

(Przywołane na wstępie rozporządzenie – dodany ust. 3d w § 2)

Zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i staże uczniowskie, które wskazano wyżej mogą być prowadzone u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Pytanie: Czy w strefie czerwonej można przeprowadzić nauczanie klasy w szkole (jeden dzień w tygodniu) gdy uczniowie mają w szkole zajęcia praktyczne i równocześnie kilka lekcji zajęć teoretycznych, które wynikają z podziału godzin?

Odpowiedź:

Przepisy cytowanego wyżej rozporządzenia wyraźnie wskazują, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół ponadpodstawowych i placówek w strefie czerwonej nauka będzie realizowana na odległość, a w żółtej nauka będzie realizowana w formie mieszanej (hybrydowej), poza wyjątkami, które zostały przedstawione wyżej. Za organizację kształcenia odpowiada dyrektor szkoły/placówki. Dyrektor jest zobowiązany do tego, aby ustalić szczegóły dotyczące sposobu kształcenia. Nauczyciele powinni zweryfikować program nauczania tak, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Organizacji praktycznej nauki zawodu dla młodocianych pracowników:

Pytania: Organizacja dla młodocianych pracowników? A co z młodocianymi pracownikami? jak praktyka? Czy młodociani pracownicy uczęszczają do pracodawcy normalnie?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 2a pkt 3 przywołanego na wstępie rozporządzenia, ograniczenie funkcjonowania szkół, placówek i centrów nie dotyczy uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Pytanie: Czy Szkoła Przysposabiająca do Pracy w SOSW przechodzi na zdalne nauczanie?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 1a rozporządzenia z 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się w całości funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, w powiatach znajdujących się w obszarze czerwonym oraz zgodnie z § 1b od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się
w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, w powiatach znajdujących się w obszarze żółtym. SOSW nie jest ujęty w powyższych zapisach., a więc szkoła przysposabiająca do pracy funkcjonująca w SOSW nie przechodzi na zdalne nauczanie.

Pytanie: Czy zapowiedziane ewaluacje zewnętrzne w czerwonych strefach będą się odbywać. Czy można wpuszczać wizytatorów do szkół?

Odpowiedź:

Minister Edukacji Narodowej nie dokonał zmian w planie nadzoru pedagogicznego. Nadzór pedagogiczny realizowany jest cały czas i zgodnie z art. 55 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wizytatorzy mają prawo wstępu do szkół i placówek, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. Sposób organizacji ewaluacji zostanie uzgodniony z dyrektorem szkoły/placówki, biorąc pod uwagę stan epidemiczny danego terenu.

Pytanie: Co z podziałem godzin, czy zostanie bez zmian?

Odpowiedź:

Tygodniowy rozkład zajęć może być czasowo zmodyfikowany po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zgodnie z § 1 rozporządzenia MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. O tej modyfikacji dyrektor zobowiązany jest powiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Godzina lekcyjna w nauczaniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 min, a w uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić do prowadzenia tych zajęć w czasie nie krótszym niż 35 min i nie dłuższym niż 60 min.

Pytanie: W związku z wypowiedzią p. Kuratora odnośnie zajęć oddziałów sportowych, że nie można prowadzić zajęć na sali, chciałem wyjaśnić, że oddział te uczestniczą w rozgrywkach związków sportowych i rozgrywki nie są odwołane. Jutro właśnie odbędą się mecze i w kolejnych tygodniach również. Jak to się ma do zakazu odbywania zajęć na sali?

Odpowiedź:

Uczniowie szkół ponadpodstawowych uczęszczający do szkół na terenach objętym strefą czerwoną uczestniczą w lekcjach prowadzonych zdalnie. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych uczęszczający do placówek  objętych strefą żółtą, uczą się w trybie mieszanym (hybrydowym). W związku z powyższym szkoły, w tym oddziały sportowe podlegają zasadom określonym w rozporządzeniu MEN z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Natomiast rozgrywki sportowe mogą odbywać się według zaplanowanych terminarzy, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Pytanie: Czy uczniowie, którzy są zawodnikami klubów sportowych, jako, że nie ma obostrzeń w stosunku do udziału w treningach klubowych mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez klub sportowy?

Odpowiedź:

Nie wprowadzono zakazu funkcjonowania klubów sportowych, (poza ograniczeniami wspomnianymi w rozporządzeniu Rady Ministrów) w związku z powyższym uczniowie biorący udział w zajęciach organizowanych przez klub mogą uczestniczyć w treningach i zawodach sportowych.

Pytanie: Czy uczniowie mogą uczestniczyć na zajęciach WF lub zajęciach rewalidacyjnych na basenie rehabilitacyjnym w SOSW?

Odpowiedź:

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze nie podlegają ograniczeniom w rozporządzeniu MEN z dnia 16 października 2020 r., dlatego też nie ma zakazu uczestnictwa uczniów tych placówek w zajęciach WF lub zajęciach rewalidacyjnych.

Pytanie: Czy zajęcia sportowe klubów, które wynajmują w szkole salę gimnastyczną mogą się odbywać?

Odpowiedź:

Zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami nie ma zakazu korzystania przez kluby z bazy sportowej szkół. Zajęcia sportowe mogą się odbywać na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy szkołą a klubem sportowym z zachowaniem  reżimu sanitarnego, ale ostateczna decyzja należy do dyrektora szkoły.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter