26 marca 2020

Pytania i odpowiedzi

Szkolnictwo zawodowe i ustawiczne (z MEN)

Awans zawodowy nauczycieli

Arkusze organizacji

Organizacja kształcenia na odległość

Bezpieczna praca w Internecie

Dokumentacja

Współpraca z rodzicami

Ocenianie

Specjalne potrzeby edukacyjne

Rada pedagogiczna

Pracownicy administracji i obsługi

Szkoły ponadpodstawowe

Praca nauczycieli

Praktyki zawodowe

Zasady bezpieczeństwa w szkołach i placówkach

Dowóz uczniów

Organizacja egzaminów

Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Organizacja konsultacji

Komercyjny wynajem pomieszczeń


 

Awans zawodowy nauczycieli

1. Co z nauczycielami, którzy kończą staż z dn. 31 maja 2020r.?

Obecnie trudno jest przewidywać (na dwa miesiące przed terminem składania wniosków ), jak będzie rozwijała się sytuacja związana z epidemią.
Nie budzi natomiast wątpliwości, że nauczyciele prowadzący „zdalne nauczanie” świadczą pracę, zatem jednocześnie odbywają staż na kolejne stopnie awansu zawodowego.
Z kolei w przypadku nauczycieli, którzy nie prowadzą nauczania w takiej formie zastosowanie będzie miał przepis art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela (przerwa w odbywaniu stażu) i ich staż przedłuży się o okres nieprzerwanej nieobecności trwającej dłużej niż miesiąc (do tego okresu nie wlicza się wiosennej przerwy świątecznej).
Oczywistym jest również, że dyrektorzy, którzy będą dokonywali ocen dorobku zawodowego – po złożeniu sprawozdania przez nauczyciela (w razie konieczności może to nastąpić w formie elektronicznej lub innej ustalonej z dyrektorem) – przy ocenie stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego powinni uwzględnić obecnie występujące okoliczności i ich wpływ na brak możliwości zrealizowania określonych zadań (np. w przypadku nauczycieli stażystów brak możliwości prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu i obserwowania zajęć prowadzonych przez innego nauczyciela).

Powrót


 

Arkusze organizacji

1. Czy organ prowadzący może przekazać Kuratorowi do zaopiniowania arkusz bez opinii związków zawodowych? 

Zgodnie z art. 51 ust.1 pkt 12 ustawy Prawo Oświatowe, kurator oświaty opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy. Opinia kuratora dotyczy organizacji szkoły w zakresie wymienionym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół. Zatem brak stanowiska związków zawodowych nie podlega opinii kuratora, ponieważ opinia związków oraz opinia rady pedagogicznej jest zasięgana przez dyrektora przed złożeniem arkusza organizacji do organu prowadzącego szkołę/placówkę. 

2. Czy dyrektor może podpisać arkusz podpisem kwalifikowanym?

Decyzja należy do organu prowadzącego szkołę.

3. Szkoła podstawowa posiada filię, czy dla filii ma być oddzielny arkusz? Szkoła filialna mieści się w innej miejscowości, składa się z dwóch oddziałów, nie ma oddzielnego kierownictwa.

W przypadku szkoły filialnej nie ma potrzeby składania oddzielnego arkusza organizacji.

4. Szkoła Podstawowa ma 12 oddziałów i mieści się w 3 lokalizacjach – czy w arkuszu organizacyjnym musi być zaplanowany wicedyrektor?

Kwestię tworzenia w szkole stanowiska wicedyrektora reguluje art. 97 ustawy z 16.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) – dalej p.o. Zgodnie z art. 97 ust. 1 p.o. w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora. Jednocześnie w myśl art. 97 ust. 2 p.o., dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

5. W szkole podstawowej funkcjonującej w 3 budynkach (2 lokalizacje dodatkowe) nie ma wicedyrektora a nauczyciel ma wyznaczony swój zakres obowiązków jaki pełni w danym budynku. Jak to ująć w arkuszu organizacyjnym?

W arkuszu organizacji szkoły ujmuje się liczbę nauczycieli i rodzaj oraz liczbę godzin prowadzonych zajęć dydaktycznych, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze i wymiar obniżonego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (dotyczy to zajęć dydaktycznych).

6. Czy można połączyć na zajęciach z religii klasę IV (3 uczniów) z klasą V ( 12 uczniów)?

Na zajęciach z religii na podstawie  2 rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U.1992.36.155 ze zm.) łączenia klas można dokonywać jedynie w przypadku, gdy liczba uczniów nie przekracza w każdym oddziale 7 (tzn. gdy jest 7 i więcej uczniów w jednej klasie – nie należy łączyć);

7. Czy można połączyć w klasie IV i V godziny do dyspozycji dyrektora?

Godziny do dyspozycji  dyrektora należy przeznaczyć zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów (np. koła zainteresowań) z zachowaniem  4 godz. w cyklu nauczania II etapu edukacyjnego zgodnie z ramowym planem nauczania dla szkoły podstawowej.

8. Jeżeli w gminie nie funkcjonują związki zawodowe, czy musi być opinia?

W przepisach nie występuje pojęcie „związków funkcjonujących w gminie”. Istnieją    organizacje zakładowe (zrzeszające co najmniej 10 pracowników zakładu pracy) i międzyzakładowe (w których zrzeszeni są nawet pojedynczy pracownicy), które mają uprawnienia organizacji zakładowej. Dla oceny czy w szkole działa związek zawodowy istotne jest zatem ustalenie, czy którykolwiek pracownik (nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny) jest członkiem związku.

9. Czy dyrektor placówki korzystający ze zniżki do 5 godzin pensum może za zgodą organu prowadzącego realizować 8 godzin (czyli 3 godziny ponadwymiarowe)?

Zgodnie z art. 42 ust. 6a ustawy  Karta Nauczyciela – wprowadzonym ustawą z dnia 27 października 2017 roku O finansowaniu zadań oświatowych: „Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom, o których mowa w ust. 6, korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie przydziela się godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzącego szkołę także gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale.

Powrót

 


 

Organizacja kształcenia na odległość

1.Ile godzin powinien w praktyce realizować nauczyciel w ciągu tygodnia?

Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz.
Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych.

Zadaniem dyrektora szkoły będzie określenie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

2. Czy uczniom można zmienić podział godzin np. 20 godzin w tygodniu? Czy uczniowie muszą w tygodniu realizować wszystkie przewidziane ramówką godziny?

3. Czy godzina lekcyjna może trwać 30-35 minut, aby nie odciążać ucznia? Potem przerwa
5 minut i ”wchodzi” inny nauczyciel.

4. Czy ustalać nowy podział godzin?

5. Ile zadawać uczniom zadań domowych?

6. Czy dyrektor powinien dookreślić dla każdej klasy, ile czasu mogą spędzać uczniowie przed komputerem w domu?

Kształcenie na odległość to zajęcia prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym), indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, oraz inne formy nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura).
Dyrektor ustala, w jakich godzinach nauczyciele będą pracować zdalnie i komunikować się z uczniami.

Dotychczasowe tygodniowe rozkłady zajęć dla poszczególnych klas należy zmodyfikować tak, aby możliwe było zdalne nauczanie zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca br. oraz realizowanie podstaw programowych i ocenianie uczniów:

1) Organizując kształcenie na odległość dyrektor wspólnie z nauczycielami:

– ocenia stan realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z poszczególnych zajęć/przedmiotów oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach;

– planuje realizację pozostałych treści do zakończenia roku szkolnego (do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych);

– ustala, czy oraz w jakim zakresie potrzebna jest modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania (programów wychowania przedszkolnego);

– ustala tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas uwzględniając m.in. specyfikę zajęć,

–   dokumentuje wnioski dotyczące ww. kwestii w ustalony z nauczycielami sposób.

2) Organizując kształcenie na odległość należy uwzględnić zasady bezpiecznego
i ergonomicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną
. Oznacza to, że dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap kształcenia. Pod uwagę trzeba wziąć także sytuację rodzinną uczniów. Chodzi na przykład
o to, czy mają w domu komputer, albo czy z jednego komputera nie muszą korzystać wspólnie z rodzeństwem lub rodzicami pracującymi zdalnie. W nowej organizacji nauczania należy wziąć pod uwagę higienę pracy oraz naturalne potrzeby dziecka, a także ograniczoną dyspozycyjność rodziców.

W szczególności uwzględnić należy:

–  równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

– zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

– możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

–  łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

– ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

3) W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

7. Jak zorganizować zdalne nauczanie w przedszkolu?

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej powinna być realizowana – przy współpracy nauczyciela i rodziców – w warunkach edukacji w domu rodzinnym.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Poradniku dla szkół Kształcenie na odległość  (s.19-20)

 https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–poradnik-dla-szkol

8. W jakim wymiarze czasowym organizować zdalne nauczanie w branżowej szkole I stopnia?

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego mają być prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość. Wprowadzone przepisy pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki,
a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym.

9. Na stronie KO jest informacja o przerwie świątecznej. Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów. A jak mamy odnieść się do 14 kwietnia?

Informacja nie dotyczy 14 kwietnia, bo rozporządzenie zakłada naukę zdalną do 10 kwietnia. 14 kwietnia jest kolejnym dniem  przerwy świątecznej.

10. Jaka jest opinia KO w sprawie organizacji pracy nauczyciela wychowania fizycznego  z zespołem klasowym? Nauczyciel poprosił uczniów o wysyłanie na prywatnego maila filmików z wykonywania ćwiczeń  w celu odciągnięcia uczniów od ekranu i ocenienia ich aktywności.

Ważna jest gwarancja ochrony danych wrażliwych i wizerunku uczniów, aby w czasie zdalnej nauki nie narazić się na nieumyślne złamanie prawa, gdy nieświadomie udostępni się dane osobowe  ucznia. Ocena bezpiecznego udostępnienia danych i odpowiedzialność za wdrożenie środków gwarantujących właściwe ich zabezpieczenie spoczywa na dyrektorze szkoły/placówki. Natomiast sposób dokumentowania prac i aktywności poleconych do realizacji uczniom ustala dyrektor wspólnie z nauczycielami.

 
Powrót


Bezpieczna praca w Internecie

1. Czy nauczyciele powinni zostać zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego łącza internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa danych uczniów i rodziców (RODO), organizując pracę zdalną uczniów ze swojego prywatnego domu?

Szkoły pracujące na platformie epodreczniki.pl mogą być pewne, że dane osobowe uczniów są bezpieczne. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że nieodpowiedzialne logowanie się do stron komercyjnych, bez przeczytania regulaminu portali, automatyczne wyrażanie zgód na dostęp do zdjęć, filmów, kontaktów, które są w telefonie, może okazać się niebezpieczne.

Ważne jest również, aby podczas zdalnej nauki nie narazić się na nieumyślne złamanie prawa, gdy nieświadomie udostępnimy dane osobowe lub wizerunek kolegów i koleżanek ucznia. Ocena bezpiecznego udostępnienia danych i odpowiedzialność za wdrożenie środków gwarantujących właściwe ich zabezpieczenie spoczywa na dyrektorze szkoły/placówki.

 

 
Powrót


Dokumentacja

1.Jak dokumentować obecności dzieci w przedszkolu? Czy możemy wpisywać w dzienniku przedszkola: datę i zdalne nauczanie  w tych dniach, kiedy taka sytuacja ma miejsce?

2.Jeśli chodzi o dokumentowanie pracy przedszkola, to czy może być robione przez nauczycieli tygodniowe sprawozdanie z tego co podawali dzieciom do zrobienia itp.?

3.Jak dokumentować zdalne nauczanie?

4.Czy nauczyciele powinni zapisywać tematy zajęć w dzienniku elektronicznym, skoro szkoła go ma?

Nauczyciele na bieżąco prowadzą dokumentację działań edukacyjnych – zajęć on-line, prac
i aktywności poleconych do realizacji uczniom, prac domowych uczniów, ewentualnych sprawdzianów. W dziennikach lekcyjnych nauczyciele nie wpisują obecności uczniów na zajęciach prowadzonych zdalnie. Dyrektor wspólnie z nauczycielami ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty.

5.Czy dyrektor ma wydawać zarządzenia dotyczące wprowadzonych zmian?

Jeżeli zmiany wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie ma potrzeby powtórnego ich regulowania zarządzeniem dyrektora szkoły.

6. Czy na czas zdalnego nauczania można zmienić w dzienniku elektronicznym plan zajęć, wpisując tylko lekcje prowadzone on- line i tylko te tematy zostaną zapisane?

Rozporządzenie  MEN z dnia 20 marca br.  wskazuje na potrzebę  modyfikacji  dotychczasowych  tygodniowych rozkładów zajęć dla poszczególnych klas w sposób umożliwiający realizację  podstawy programowej  i ocenianie uczniów.  Istotne jest dokumentowanie  zajęć w celu monitorowania realizacji podstawy programowej. Sposób dokumentowania ustala dyrektor.

7. Zmodyfikowaliśmy plan lekcji , wpisujemy tematy zajęć, ale mamy wątpliwości, czy wpisywać obecności uczniom, nie wszyscy uczniowie mają dostęp do lekcji on-line. Jeżeli nie piszemy, to dziennik wykaże braki?

Techniczne rozwiązania związane z obsługą dziennika elektronicznego ustala dyrektor w porozumieniu z nauczycielami. Należy uwzględnić zasadę  nieewidencjonowania  obecności  uczniów w czasie nauczania prowadzonego zdalnie.

8. Co wpisywać w dzienniku lekcyjnym jeśli w szkole nie ma e-dziennika?

Nauczyciele na bieżąco prowadzą dokumentację działań edukacyjnych – zajęć on-line, prac i aktywności poleconych do realizacji uczniom, prac domowych uczniów, ewentualnych sprawdzianów w sposób ustalony wspólnie z dyrektorem.

Część II.

9. Jak dokumentować nowe formy zajęć z uczniami (zajęcia opiekuńcze, konsultacje)? Jak dokumentować pracę świetlicy, bo do zajęć dołączą dzieci, które dotychczas z takiej opieki nie korzystały?

10. Czy należy uzupełnić dziennik tradycyjny, jeśli szkoła nie prowadzi dziennika elektronicznego, a realizacja nauczania zdalnego była dokumentowana w postaci raportów?

11. Jeżeli mamy tylko dziennik papierowy to czy uzupełniamy  tematy?

12. Co jeżeli nie mamy dziennika elektronicznego?

13. Jeśli w szkole są dzienniki tradycyjne i testowo w tym roku od września wprowadzony został dziennik elektroniczny, to czy za czas zdalnego nauczania tematy z dziennika elektronicznego należy przepisać do wersji papierowej?

14. Czy w szkole, w której nie ma dziennika papierowego trzeba będzie uzupełnić dziennik w formie papierowej, czy zastosować jakiś inny sposób udokumentowania? A co z ocenami z tego okresu, gdzie je wpisywać?

15. Czy dyrektor ma otrzymywać od nauczycieli raporty z realizacji podstawy programowej ( jest dziennik elektroniczny)?

16. SP – wraca cała klasa. Gdzie zapisywać tematy lekcji, nie ma dziennika elektronicznego, kontynuować dokumentowanie jak dotąd?

17. Jak dokumentować pracę świetlicy, bo do zajęć dołączą dzieci, które dotychczas z takiej opieki nie korzystały?

Zgodnie z § 7 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) dyrektor ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty. 

18. Jeżeli – zgodnie z wytycznymi MEN nie odnotowuje się frekwencji dzieci na zajęciach prowadzonych zdalnie – czy należy założyć dodatkowy dziennik? W sytuacji, gdy część dzieci będzie obecna w szkole – uczącym się zdalnie należałoby wpisać nieobecność – co będzie to niezgodne z wytycznymi.

Zgodnie z wytycznymi MEN z 25 marca br. w dziennikach lekcyjnych nauczyciele nie wpisują obecności uczniów na zajęciach prowadzonych zdalnie. Zatem ci uczniowie, którzy decyzją rodziców nie będą brali udziału w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych, nadal będą korzystać z kształcenia na odległość,  a  zatem nauczyciele nie wpisują im nieobecności na zajęciach.

19. Czy w związku ze zdalnym nauczaniem należy aktualizować statut szkoły?

Nie ma takiego obowiązku. Organizację kształcenia na odległość regulują przepisy szczegółowe, czasowo ograniczające funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 
Powrót


Współpraca z rodzicami

1. Czy z kontaktów z rodzicami i działań w przedszkolu sporządzać sprawozdanie?

Dyrektor przedszkola ustala sposób dokumentowania realizacji zadań, w tym sposób dokumentowania kontaktów z rodzicami.

2. Czy poinformowanie rodziców o sposobie i trybie realizacji zadań może się odbyć za pomocą strony internetowej szkoły, czy też każdy rodzic ma dostać na maila taką informację?

Ważne aby informacja skutecznie dotarła do każdego rodzica lub opiekuna ucznia, dlatego należy najpierw ustalić, który sposób przekazywania informacji rodzicom/opiekunom spełnia takie warunki.

 
Powrót


Ocenianie

1.Jak będą oceniani uczniowie?

2.Czy o wprowadzonych zmianach w ocenianiu powinni być poinformowani rodzice?

Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce oraz zasady informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

3. Czy egzamin klasyfikacyjny/poprawkowy/sprawdzający może być przeprowadzany zdalnie?

Zgodnie z treścią § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z późn. zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych m.in. w zakresie przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności ucznia.

Jednocześnie w § 1 tego rozporządzenia stwierdza się, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”, w szczególności […] ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych (pkt 5).

Należy zaznaczyć, że uprawnienia uczniów wynikające treści rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty nie zostały „zawieszone”.

Zatem dyrektor szkoły – w razie konieczności – będzie musiał ustalić zasady przeprowadzania wspomnianych egzaminów i sprawdzianu (odrębnie dla każdego ucznia, uwzględniając możliwości techniczne wszystkich uczestników).

 

 
Powrót


Specjalne potrzeby edukacyjne

1. Czy zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej  i rewalidacyjne powinny się również odbywać zdalnie?

2. Jak uczyć uczniów z niepełnosprawnością umysłową?

Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Pedagodzy
i psycholodzy szkolni powinni prowadzić porady i konsultacje, grupy wsparcia związane ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami.

W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele są zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Poradniku dla szkół Kształcenie na odległość  (s.38-43)

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–poradnik-dla-szkol

3. Zatrudnienie nauczyciela „wspomagającego”, a oświadczenie rodziców o braku zgody. 

Zgodnie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (D.U.2017.1578 ze zm.) w przedszkolu lub szkole, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, obligatoryjnie zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej lub pomoc nauczyciela.

4. Jeżeli w jednej klasie jest dwoje dzieci autystycznych czy można zatrudnić jednego nauczyciela wspomagającego?

Biorąc pod uwagę zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, dla uczniów wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone oraz ich indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne można w oddziale zatrudnić jednego dodatkowego  nauczyciela dla dwóch uczniów.

5.Organizacja zajęć rewalidacyjnych,, a oświadczenie rodziców o braku zgody na ich organizowanie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U.2019.639) dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować dla uczniów niepełnosprawnych zajęcia rewalidacyjne. Zajęcia ustalone w szkolnym planie nauczania są dla uczniów obowiązkowe. Zwolnienie z niektórych zajęć jest możliwe jedynie w określonych przepisami przypadkach (rozporządzenie w sprawie klasyfikowania i promowania) i nie wymienia się wśród nich zajęć rewalidacyjnych. Tym samym rodzice lub uczeń nie mają podstawy prawnej, by zrezygnować z organizacji zajęć rewalidacyjnych, a szkoła powinna podjąć wszelkie możliwe działania, by uczeń w nich uczestniczył, powołując się na przepisy prawa, w tym przestrzeganie statutu szkoły.

Jednocześnie szkoła nie ma „narzędzi”, aby egzekwować udział ucznia w tych zajęciach. W związku z tym optymalnym rozwiązaniem jest złożenie przez rodziców lub ucznia (na piśmie) oświadczenia o rezygnacji z udziału w zajęciach rewalidacyjnych. Będzie to dla dyrektora ewentualna podstawa do wyjaśnienia sytuacji w przypadku kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Ewentualna rezygnacja z udziału w zajęciach rewalidacyjnych nie wyklucza jego prawa do korzystania z innych uprawnień na podstawie orzeczenia, w tym dostosowania warunków egzaminów. 

6. Czy […] do pierwszej klasy technikum nie mogę przyjąć ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim? Jaka jest tego podstawa prawna.

Zgodnie z załącznikiem nr 5  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U.2019.639) technikum przeznaczone jest dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

 
Powrót


Rada pedagogiczna

1. Czy dyrektor piszący teraz aneks do arkusza organizacji ma pozyskiwać opinię rady pedagogicznej i w jaki sposób skoro nie powinien zwoływać rady pedagogicznej?

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

2. Czy konieczne są zmiany w statucie dotyczące np. głosowania RP on-line i zasad oceniania? Jak RP ma zaopiniować arkusz gdy nie można przeprowadzić video zebrania? Jak podjąć uchwałę RP i RR?

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w statucie, jeśli w przyjętym sposobie dokumentowania uzasadnimy  wybrany sposób  komunikacji istniejącym stanem epidemicznym.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że opinia rady rodziców nie jest wymagana do arkusza organizacji szkoły. 

Powrót


Pracownicy administracji i obsługi

1.Kto decyduje o formie pracy pracowników administracji i obsługi?

O organizacji pracy tych pracowników decyduje dyrektor szkoły.

Ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej dotyczy również pracowników administracji i obsługi, z wyjątkiem przypadków  gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.
Dyrektor szkoły może więc polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, o ile oczywiście charakter zadań wykonywanych przez pracownika na to pozwala. Jeżeli będzie to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki może również polecić pracownikowi wykonanie określonych zadań na terenie jednostki.

Powrót

 


 

Szkoły ponadpodstawowe

1. W jaki sposób zorganizować i przeprowadzić egzaminy zawodowe (brak pomocy ze strony OKE)?

Egzaminy zawodowe w sesji letniej w 2020 r. (czerwiec-lipiec) rozpoczynają się w ostatnich tygodniach czerwca. Nie można więc, na obecną chwilę przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja  w tym okresie.

2. Czy możliwe będzie „odpracowanie” (części) zajęć praktycznej nauki zawodu po ustaniu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół?

Obecnie zajęcia w ramach kształcenia zawodowego są prowadzone przede wszystkim
w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu również
w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.  Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło zapisy, które pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym.
Uelastycznione zostały także zasady dotyczące organizacji praktyk zawodowych oraz przygotowania zawodowego młodocianych.
Uczniowie technikum i szkoły policealnej będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020. Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia – podkreślą przedstawiciele ministerstwa.

3. Jak rozwiązać problem dostępu do platform udostępniających materiały dydaktyczne?

Należy zwrócić się o pomoc do podmiotu zarządzającego platformą.

4. W jaki sposób rozliczyć słuchaczy szkoły policealnej z obecności za zajęciach prowadzonych zdalnie?

Dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację i realizację zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań. Zatem to dyrektor ustala warunki przystąpienia do egzaminów semestralnych a także ich organizację. Nauczyciele na bieżąco prowadzą dokumentację działań edukacyjnych – zajęć on-line, prac i aktywności poleconych do realizacji słuchaczom. W dziennikach zajęć nauczyciele nie dokumentują  obecności  na zajęciach prowadzonych zdalnie. 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493)

 

5. W jaki sposób zapewnić realizację praktyk zawodowych w przypadku braku możliwości ich organizacji u pracodawcy w chwili obecnej?

W przypadku praktyk zawodowych uczniów technikum i szkoły policealnej, zaplanowanych do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, praktyki te realizuje się do końca roku szkolnego 2019/2020, czyli do 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna

§1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 657)

 
Powrót


Praca nauczycieli

1. Czy nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny, które do tej pory mieli?

Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach
i wysokości wynikających z ich uprawnień. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

2. Jak ma realizować swoje obowiązki bibliotekarz czy nauczyciel świetlicy?

Dyrektor powinien określić zakres obowiązków bibliotekarza i nauczyciela świetlicy w okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

Jeżeli natomiast z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie niektórzy nauczyciele nie będą świadczyli pracy, zastosowanie ma art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Zatem w okresie, w którym nauczyciele nie będą świadczyli pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lecz będą pozostawali w gotowości do pracy, zachowują prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wynikającej z ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego. 

3. Czy zajęcia kółek zainteresowań powinny być prowadzone w ramach zdalnego nauczania? Niektórym nauczycielom „wchodzą” te zajęcia do pensum, a inni mają je uwzględnione w stałych godzinach nadliczbowych.

Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych.

Zadaniem dyrektora szkoły będzie określenie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

4. Co z nauczycielami, którzy kończą staż z dn. 31 maja 2020 r.

Jeżeli zagrożenie związane z epidemią będzie w tym czasie wciąż groźna dla zdrowia i życia, można wszystkie czynności związane z zakończeniem stażu można podjąć z wykorzystaniem technologii komunikacyjnej.

5. Jeżeli dyrektor szkoły ma kwalifikacje do edukacji wczesnoszkolnej i w ramach pensum prowadzi zajęcia z edukacji matematycznej w wymiarze 5 godzin (tego wymaga specyfika nauczanego przedmiotu), a zniżkę ma 14 godzin, czy w arkuszu może mieć 1 godzinę ponadwymiarową?

Oczywiście jeżeli taka jest konieczność, to dyrektor może prowadzić zajęcia w godzinach ponadwymiarowych. Odnosząc się natomiast do tego konkretnego pytania należy zauważyć, że niedopuszczalne jest samo wyłączanie edukacji matematycznej z edukacji wczesnoszkolnej.

Takie wyłączenie jest zasadne w przypadku nauczania religii (etyki) i edukacji językowej. Ponadto możliwość taka jest dopuszczalna w zakresie edukacji plastycznej, muzycznej, informatycznej i wychowania fizycznego.

6. Jestem nauczycielem matematyki (II etap edukacyjny), czy mogę prowadzić zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne (godziny dyrektorskie) na I etapie edukacyjnym?

Nie ma przeszkód, aby nauczyciel posiadający kwalifikacje do nauczania matematyki prowadził zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne dla dzieci klas I – III.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. z 2020 r., poz.493).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 492).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 530).

Poradnik dla szkół Kształcenie na odległość    https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–poradnik-dla-szkol

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

część druga pytań i odpowiedzi

 

8. Jak określić wymiar konsultacji? Czy mają to być konsultacje w ramach zajęć statutowych nauczycieli? Jeśli tak – czy np. godzina na klasę, czy godzina konsultacji prowadzona przez nauczyciela – ustalana indywidualnie z uczniami.

9. Ile godzin konsultacji nauczyciel może prowadzić tygodniowo.

Wymiar godzin należy dostosować przede wszystkim do potrzeb zgłaszanych przez uczniów (rodziców), z uwzględnieniem wymiaru godzin zajęć realizowanego przez nauczyciela w innych formach pracy z uczniami.

10. Zapewnienie bezpieczeństwa powoduje, że na konsultacji będzie maksymalnie 3 uczniów, czyli nauczyciel pracuje 3 godz. 3 razy w tygodniu (takie są potrzeby) to kiedy nauczanie zdalne.

Konsultacje nie mogą zastąpić zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które są skierowane do wszystkich uczniów, a nie wybranej grupy. Konsultacje stanowią formę pomocy dla uczniów, którzy jej wymagają i zgłoszą taką potrzebę.

 

12. Czy nauczyciele wspomagający mogą być zaangażowani w zajęcia opiekuńczo-wychowawcze?

13. Czy nauczyciel wych. fizycznego – pensum 18 może nie wyrazić zgody na pracę na świetlicy?

Organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych regulują przepisy § 7 ust. 3-7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z późn. zm.). § 7 ust. 4 tego rozporządzenia stanowi, że zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową w zakresie klas I–III działalności opiekuńczo-wychowawczej mogą również prowadzić inni nauczyciele zatrudnieni w tej szkole lub zespole szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, z tym że w pierwszej kolejności prowadzenie tych zajęć zleca się nauczycielom, którzy z uwagi na zmienione warunki kształcenia w związku z ogłoszonym stanem epidemii nie realizują zajęć w wymiarze wynikającym z ich umowy o pracę lub aktu mianowania.

Zatem każdy nauczyciel może odmówić realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych, jeżeli swój tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć realizuje w innych formach (zajęcia prowadzone z wykorzystaniem technik, konsultacje).

14. Zajęcia opiekuńcze oprócz nauczyciela świetlicy może oczywiście sprawować pedagog?

Jeżeli jest taka konieczność to może – § 7 ust. 3-7 rozporządzenia.

15. Czy osoba zatrudniona jako pomoc nauczyciela może prowadzić zajęcia opiekuńcze – świetlicowe?

Nie (nawet jeżeli posiada odpowiednie kwalifikacje), ponieważ nie jest zatrudniona na stanowisku nauczycielskim.

16. Czy nauczyciel świetlicy powyżej 60 roku życia może odmówić pracy na świetlicy?

Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. „nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi”. Wiąże się to z tym, że są to osoby w grupie podwyższonego ryzyka powikłań i zgonu z powodu COVID-19.

Wytyczne te zostały opracowane na potrzeby organizacji zajęć w przedszkolach i żłobkach, jednak nie budzi wątpliwości, że w odniesieniu do pracy w szkołach podstawowych powinny mieć one jednakowe zastosowanie (do czasu wydania zaleceń obejmujących pracę szkół).

17. Czy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej może nie wyrazić zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasie I-III?

W przypadku określonym powyżej – tak, w przeciwnym razie brak jest ku temu podstaw.

18. Czy nauczyciel posiadający wymiar 2 godz. w bibliotece, powinien podjąć zadania w szkole jeśli dzieci wracają?

Jeżeli będzie taka konieczność, to oczywiście tak.

19. Czy nauczyciele realizują godziny do dyspozycji dyrektora i godz. dodatkowe na dotychczasowych warunkach?

To zależy od charakteru zajęć i możliwości ich przeprowadzenia.

20. Kto ma prowadzić zajęcia edukacyjne w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawcze z elementami edukacji? Czy będą to godziny nadliczbowe dla nauczycieli?

Powrót


Praktyki zawodowe

1. Odpowiedź z MENu

 

Zasady bezpieczeństwa w szkołach i placówkach

1. Czy uczniowie podczas konsultacji muszą być w maseczkach i rękawiczkach?

Zgodnie z przepisami prawa uczniowie są zobowiązani do noszenia maseczek w drodze do szkoły. Podczas pobytu w placówce nie muszą mieć założonych maseczek i rękawiczek. Zaleca się dezynfekcję rąk.

2. Klasa liczy 12 osób, czy można zorganizować  zajęcia dydaktyczne w dużej sali, na ile godzin, co z przerwami?

Zajęcia mogą odbywać się w każdej sali, jeśli jest w niej zapewniona minimalna powierzchnia na jedną osobę wynosząca 4m2. Nie określono limitu godzin przebywania w sali. Przerwy reguluje indywidualnie nauczyciel dla własnej grupy i nie powinny odbywać rzadziej niż co 45 min.

3. Co z dzieckiem, którego ojciec jest kierowcą tira i jeździ za granicę i po Polsce?

Nie ma przeciwskazań do przyjęcia dziecka do szkoły. Kierowcy tranzytowi nie byli obejmowani kwarantanną z uwagi na specyfikę organizacji ich pracy.

4. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej zgłosiła, że w piątek tj. 15 maja wrócił z Niemiec jej syn. Mieszkają w jednym gospodarstwie domowym. Zgodnie z znowelizowanymi przepisami nie muszą odbywać kwarantanny. Czy mogę dopuścić takiego pracownika do kontaktu z uczniami?

Jeśli żaden ze domowników pracownika nie jest objęty kwarantanną lub izolacją, nie ma przeciwskazań do dopuszczenia go do pracy.

5. Czy dzieci, w ramach zajęć świetlicowych, mogą korzystać ze sprzętów na placach zabaw, jeśli mają elementy drewniane – czy te elementy również podlegają dezynfekcji? 

Z placów zabaw mogą korzystać wszystkie dzieci przebywające w placówce, pod warunkiem zapewnienia regularnego mycia lub dezynfekcji wyposażenia placów zabaw przystosowanymi do tego detergentami. Dotyczy to również powierzchni drewnianych.

6. Czy profilaktycznie mierzyć temperaturę  przy wejściu dziecka do szkoły?

Co w sytuacji, kiedy rodzic nie zgadza się na mierzenie temperatury?

Dyrekcja może podjąć decyzję o profilaktycznym pomiarze temperatury przy wejściu dzieci do szkoły. Rodzice decydując się na posyłanie dziecka do szkoły, powinni również zgodzić się na nowe procedury obowiązujące w placówce.

7. Jakimi środkami można zdezynfekować zabawki? 

Państwowa Inspekcja Sanitarna nie ma uprawnień do wskazywania  określonych środków dezynfekcyjnych. Wytyczne wskazują dwie możliwości postepowania z wyposażeniem, mianowicie czyszczenie (mycie) lub dezynfekcja.

8. Nauczyciel w maseczce lub przyłbicy – czy jest obowiązek dla nauczyciela na zajęciach indywidualnych i grupowych?

Nauczyciele i inni pracownicy placówki nie mają obowiązku noszenia maseczek przy zachowaniu bezpiecznej odległości pomiędzy uczniami i innymi pracownikami.

​9. Dostępność boiska szkolnego ogólnodostępnego – nie ma możliwości prowadzenia listy wejść i wyjść – czy w związku z tym można utrzymać stan zamknięcia boiska?

W takiej sytuacji można utrzymać stan zamknięcia boiska.

10. Czy rolety na oknach w klasie mogą zostać czy należy ściągnąć? W jaki sposób je myć lub dezynfekować?

Rolety nie stanowią bezpośredniej powierzchni dotykowej, nie ma potrzeby ich demontażu. W dalszym ciągu obowiązuje przepis mówiący o zapewnieniu zabezpieczenia pomieszczeń przed nadmiernym nasłonecznieniem. Rekomenduje się natomiast częstsze niż do tej pory czyszczenie rolet, przeprowadzane zgodnie z zaleceniami producenta. 

11. Czy dzieci mogą posiadać i używać własnych ręczników tekstylnych przechowywanych w swoich szafkach szkolnych ? Czy należy w sposób szczególny postępować z drugim śniadaniem przynoszonym przez dzieci do szkoły?

Jeśli ręczniki w szafkach są wykorzystywane do skorzystaniu z prysznica po zajęciach sportowych, to nie ma przeciwskazań do ich przechowywania. W sanitariatach powinny być dostępne środki do utrzymania higieny osobistej, w tym ręczniki jednorazowe. W placówce należy zapewnić bezpieczne warunki do spożywania posiłków, w tym drugich śniadań przynoszonych przez uczniów.

12. Podnajmowanie sali gimnastycznej – czy w godz. popołudniowych najemca może korzystać z sali zgodnie z warunkami sanitarnymi, czy też są to osoby trzecie i podnajem nie jest możliwy?

Wytyczne MEN,  MZ i GIS zalecają ograniczenie przebywania osób z zewnątrz w placówce. W związku z tym rekomenduje się wstrzymanie wynajmu pomieszczeń szkolnych.

13. Czy można uruchomić klimatyzację (w sali lekcyjnej)?

Wytyczne PZH –NIZP w zaleceniach dot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, zaleca „rezygnację lub minimalizację udziału powierza pochodzącego z recyrkulacji, w tym ograniczenie stosowania urządzeń do ogrzewania i chłodzenia działających na powietrzu obiegowym lub przestawienie ich na pracę w trybie maksymalnej wydajności”. Zasadnym wydaje się więc zrezygnowanie z uruchamiania klimatyzacji opartej na powietrzu obiegowym.

14. Czy jest limit po ilu pomiarach należy dezynfekować termometr bezdotykowy?

Zgodnie z wytycznymi, termometr bezdotykowy należy dezynfekować po każdej grupie dzieci.

15. Czy czynności dezynfekcji pomieszczeń, pomocy i innych ma być dokumentowane? Jeśli tak to co ma zawierać?

Wytyczne MZ, GIS i NEN rekomendują wprowadzenie monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem sal zajęć, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych. Forma monitoringu jest dowolna, z zasady powinien zawierać określenie pomieszczeń i sprzętów poddanych czyszczeniu, czas ich przeprowadzenia i potwierdzenie wykonania przez  osoby do tego zobowiązane.

16. Jest mowa o fontannach i źródełkach wody pitnej, a co jeśli chodzi o popularne aktualnie poidełka filtrujące wodę?

Nie ma przeciwskazań do korzystania z poidełek, wytyczne zalecają jednak korzystanie z dystrybutorów przez uczniów pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/

17. Czy w obecnym czasie Radę Pedagogiczną można już organizować np. na dużej sali zachowując krzesła od siebie min. 2m?

W dalszym ciągu obowiązują ograniczenia regulowane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Decyzję o zorganizowaniu rady pedagogicznej podejmuje dyrektor placówki.

18. Jak postąpić w sytuacji, gdy jest więcej uczniów zgłoszonych przez rodziców z danej klasy niż pozwala na to powierzchnia sali, a zostały już wykorzystane wszystkie sale w szkole o większej powierzchni. Czy istnieje możliwość zmniejszenia wymaganych 4m2 , przy zachowaniu odległości pomiędzy ławkami 1,5 m2?

Zasadnym wydaje się rozważenie utworzenia większej liczby grup i zmianowe wykorzystywanie sal zajęć. Wytyczne określają, iż „w miarę możliwości powinna być to stała sala”, pozostawiając dyrektorom możliwość regulowania tej kwestii.

19. Badania w Łodzi pokazały, że dość spora liczba pracowników przedszkoli jest nosicielami Covid. Czy są przewidywane jakieś działania dotyczące organizacji/ finansowania takich badań dla pracowników jednostek oświatowych?

Na terenie województwa podkarpackiego nie przewiduje się przeprowadzania takich profilaktycznych badań. Badanie na obecność wirusa SARS-CoV-2 pobierane jest w siódmej dobie od możliwości zakażenia. Wcześniejsze pobranie badań może spowodować, iż otrzymany wynik będzie fałszywie ujemny i nie daje gwarancji, że przebadana osoba jest faktycznie zdrowa. Badania przeprowadzone w Łodzi nie spełniały kryteriów laboratoryjnych w kierunku wyniku koronawirusa SARS-CoV-2.

20. Czy należy opracować procedury korzystania ze stołówki szkolnej?

Nie ma konieczności opracowywania dodatkowej procedury korzystania ze stołówki, rekomenduje się natomiast zorganizowanie zmianowego wydawania posiłków dla poszczególnych grup.

21. Czy firma cateringowa zobowiązana jest do przygotowania dodatkowych procedur?

Nie ma obowiązku opracowywania dodatkowych procedur przez firmy cateringowe. Dowóz posiłków do placówki powinien się odbywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zastosowaniem środków ochrony indywidualnej oraz bezpiecznych odległości.

22. Czy korzystamy tylko z 1 ciągu komunikacyjnego? Czy można wdrożyć więcej ?

W placówce mogą być wykorzystywane wszystkie pomieszczenia.

23. Kwestia przerw dla młodszych dzieci – jak z odległością pomiędzy nimi?

Nauczyciel ma możliwość samodzielnego regulowania czasu pracy grupy, natomiast przerwy nie mogą odbywać się rzadziej niż co 45 min.

24. Czy dzieci, które przed zawieszeniem zajęć korzystały z dożywiania, teraz wracają do szkoły, muszą, czy mogą, korzystać z dożywiania? Chodzi o dożywianie refundowane np. GOPS.

Nie ma przeciwwskazań do korzystania z dożywiania dofinansowanego przez GOPS i MOPS.

25. Czy dzieci mogą przynosić do szkoły drugie śniadanie?

Dzieci mogą przynosić do szkoły drugie śniadania. Placówka powinna zapewnić bezpieczne warunki do ich spożywania.

26. Czy powierzchnia 4m kwadratowe to ma przypadać dla każdego ucznia w grupie, czy wtedy gdy ilość przekracza 12 uczniów za zgodą organu prowadzącego?

Powierzchnia 4m2 jest przewidziana dla każdej osoby (również nauczyciela), zwiększenie grupy jest możliwe jeśli spełniony jest ten wymóg oraz zachowane są odległości 1,5 m  pomiędzy uczniami.

27. Klasa ma powierzchnię 40,5 m2, do szkoły zgłosiło się 10 dzieci + nauczyciel. Żeby zachować powierzchnię 4m2, czy temu jednemu dziecku mam odmówić. Nie mamy większych klas.

Zasadnym w takiej sytuacji wydaje się stworzenie dwóch mniejszych grup, dla których spełnione będą wymagania odnośnie wymaganej powierzchni.

28. Jaka procedura dotyczy osób z zewnątrz zajmujących cateringiem.

Należy stosować się do zasady ograniczenia do minimum przebywania osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum w wyznaczonych miejscach,  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, w tym środków ochrony indywidualnej.

29. Czy uczniom starszym przychodzącym na konsultacje przy wejściu do budynku szkoły też mierzymy temperaturę (oczywiście za zgodą rodziców)?

Decyzja dotycząca przeprowadzania pomiarów temperatury uczniom wchodzącym do szkoły należy do dyrektora placówki.

30. Czy można wprowadzić zakaz wchodzenia rodziców do szkoły?

Decyzja taka należy do dyrektora placówki. W takiej sytuacji należy zapewnić opiekę i ewentualną pomoc dzieciom w szatni.

31. Z jakich przepisów wynika zgoda rodzica na mierzenie dziecku temperatury?

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Powrót


 

Dowóz

  1. Czy organ prowadzący ma obowiązek organizacji dowozu dla uczniów korzystających z konsultacji/uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych?
  2. Czy są wytyczne odnośnie dowozu dzieci do szkół tzn. ile dzieci w autobusie/busie? 
  3. Jaką podstawę prawną podać przy przygotowywaniu procedur – wytycznych dla przewoźników realizujących dowóz dzieci do szkół ?

Obowiązek organizowania dowozu uczniów do placówek oświatowych wynika z art. 32 i 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz.1148 ze zm.). Jak do tej pory nie wydano osobnych przepisów regulujących przewóz uczniów w czasie epidemii. Zatem należy kierować się ogólnymi wytycznymi dotyczącymi przewozu osób  zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 878).

Powrót

 


Egzaminy

1. W związku z wytycznymi sanitarnymi mamy problem z zapewnieniem odpowiedniej ilości członków zespołów nadzorujących na egzaminie maturalnym – szczególnie na języku angielskim. Czy przewiduje się jakieś regulacje ułatwiające powołanie zespołów, np. zmniejszenie liczby członków w sali, dopuszczenie wychowawców, dopuszczenie nauczycieli danego przedmiotu?

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród członków, powoła zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty i części pisemnej egzaminu maturalnego. W 2020 r., w przypadku egzaminu maturalnego, w skład zespołu nadzorującego części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej wchodzi co najmniej 2 nauczycieli. Jeden nauczyciel zatrudniony w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin (pełni on funkcję przewodniczącego zespołu), drugi zatrudniony w innej szkole lub placówce. W 2020 r., jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty lub maturalny, jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 uczniów.
Zob. www.oke.pl.krakow „Informacja Dyrektora CKE na temat wytycznych dotyczących przeprowadzenia w 2020 r . egzaminów: E8, EG,EM, EPKwZ, EZ”.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz.891).

2. Jak zorganizować egzamin dziecku z nauczania domowego? Czy może to być egzamin zdalnie?

Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Zgodnie z § 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły ustala warunki sposób przeprowadzania min. egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności.

Powrót

 


Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych

1. Czy w przypadku powrotu do szkoły wszystkich uczniów z kl. I-III jest możliwość prowadzenia części zajęć stacjonarnie, a części zajęć zdalnie (chodzi o zajęcia prowadzone w klasach łączonych)?

Nauczanie na odległość powinno być kontynuowane dla dzieci, które nie uczęszczają do szkoły oraz dla wszystkich uczniów w zakresie tych zajęć (np. religii, j. angielskiego), które nie będą się odbywały w szkole. Czas pobytu dziecka w szkole powinien być wykorzystany zarówno na zajęcia prowadzone z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej jak i na pomoc w realizacji „zdalnego” nauczania czy odrabiania zadania domowego na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. Ważne jest, by dzieci przebywające w szkole, po przyjściu do domu nie musiały jeszcze kontynuować kształcenia w formie zdalnej. Dyrektor, mając na uwadze warunki organizacyjne, zdecyduje o przydziale uczniów do poszczególnych grup i ustali, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia (również w przypadku organizacji nauczania w klasach łączonych). Jeżeli wszyscy uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w szkole, można zrezygnować z organizacji kształcenia na odległość, pod warunkiem jednak, że wszystkie zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania, będą prowadzone w szkole.

2. Jaka jest minimalna liczba godzin w klasach I-III?

Nie ma określonych limitów godzin zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej dla dyrektorów i nauczycieli, w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III, dyrektor szkoły wspólnie z nauczycielami oceni stan realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych klas I-III i rozplanuje pozostałe treści do 26 czerwca 2020 r., czyli do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Pamiętać należy przy planowaniu czasu trwania zajęć opiekuńczo-wychowawczych o diagnozowaniu potrzeb rodziców w tym zakresie.

3. Czy w sytuacji, kiedy do oddziału przedszkolnego nie zgłosi się żadne dziecko, od 25 maja do 7 czerwca, to na jakiej podstawie należy zawiesić zajęcia? I podobnie z klasami I-III?

Brak zgłoszenia się dzieci nie stanowi podstawy do zawieszenia zajęć, które są przecież realizowane z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość. Przedszkole/szkoła nadal pracuje. Natomiast zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) dyrektor szkoły lub placówki może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów pod warunkiem uzyskania zgody organu prowadzącego. O zawieszeniu zajęć dyrektor zobowiązany jest zawiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny (podstawa prawna § 18 ust. 3 ww. rozporządzenia).

4. Czy na prośbę rodziców dyrektor może zarządzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne w całości a nie tylko z elementami dydaktyki? 

Nadmieniam, że są to klasy o liczbie np. 10 uczniów. Dyrektor szkoły określa szczegółowy sposób sprawowania opieki jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole. Zgodnie z § 9a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor szkoły ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas tych szkół. Kształcenie jest prowadzone dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły oraz dla tych, którzy pozostają w domach. Jeżeli wszystkie dzieci z klasy powrócą do szkoły i w zakresie wszystkich przedmiotów będzie prowadzone nauczanie w szkole, nie prowadzi się kształcenia na odległość.
Dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej, szkoła organizuje zajęcia świetlicowe. Godziny pracy świetlicy odpowiadają zdiagnozowanym potrzebom rodziców.

5. Czy w przypadku zgłoszenia się 2-5 dzieci z klas I-III jest obowiązek otwarcia szkoły?

Od dnia 25 maja 2020 r. szkoły podstawowe, w tym specjalne i specjalne funkcjonujące w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, będą prowadzić działalność opiekuńczo-wychowawczą w klasach I-III z możliwością realizacji podstawy programowej w formie ustalonej przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły ma obowiązek otwarcia szkoły i zorganizowania uczniom zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych nawet w przypadku zgłoszenia się do szkoły 2 – 5 uczniów.

6. Czy szkoły otrzymają niezbędne środki do dezynfekcji i środki ochrony osobistej dla nauczycieli prowadzących zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami edukacji?

Została uruchomiona aplikacja dla szkół podstawowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych do składania zapotrzebowania na płyny do dezynfekcji (wraz z montażem dyspenserów). Informacja o zasadach składania zapotrzebowania w aplikacji zostanie przekazana do szkół i poradni poprzez system SIO. Realizacja zgłoszenia złożonego w aplikacji może potrwać do 7 dni – każda szkoła podstawowa i poradnia psychologiczno-pedagogiczna zostanie poinformowana o terminie montażu i dostawy płynu bezpośrednio do placówki. Dostawa do szkół i poradni będzie realizowana przez producenta płynu – Polfę Tarchomin.
Poniżej informacje dotyczące żłobków, przedszkoli, klubów dziecięcych oraz klas zerowych
https://www.ko.rzeszow.pl/_wp/wp-content/uploads/2020/05/pismo_puw_do_jst_ws_przedszkoliizlobkow.pdf

7. Czy organizujemy zajęcia j. ang. i religii w klasach I-III?

Dyrektor ma obowiązek organizacji zajęć dla klas I-III, jednak to od jego decyzji zależy, czy zajęcia języka angielskiego i religii będzie organizował w szkole. Trzeba pamiętać przy tym, że nadal musi być kontynuowane nauczanie na odległość dla tych uczniów, których rodzice nie poślą do szkoły. Dyrektor, w przypadku nauczyciela, który będzie prowadził zajęcia z dziećmi i równocześnie kontynuował nauczanie na odległość, na nowo określa realizację przez tego nauczyciela zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, mając na uwadze to, że te zajęcia oraz zajęcia w szkole, nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed 12 marca 2020 r. wymiaru godzin, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tego wymiaru – w ramach godzin ponadwymiarowych.

8. Jeśli z danej klasy do szkoły zostało zgłoszone więcej niż 3/4 uczniów, co z pozostałymi 1/4 pozostałych uczniów. Czy można zmniejszyć ilość godzin dydaktycznej pracy nauczyciela z klasą stacjonarnie, tak aby mógł realizować zajęcia z dziećmi pozostającymi w domu. Np. 12 godzin prowadzonych z klasą stacjonarnie i 6 z uczniami pozostającymi w domu.

9. W klasie I nauczyciel prowadzi lekcje on-line po ustaleniu z rodzicami w godzinach dopołudniowych. Od poniedziałku 7. uczniów z tej klasy będzie korzystało z opieki świetlicowej. Co z lekcjami on-line? Czy oceny uzyskane podczas zdalnego nauczania można wpisać do dziennika lekcyjnego?

Wszystkim uczniom klas I-III należy zagwarantować kształcenie, co oznacza, że jedni będą kontynuowali kształcenie w szkole, a inni z wykorzystywaniem metod i technik pracy na odległość. Dyrektor ustala we współpracy z nauczycielami tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania, a następnie dokonuje zmian w organizacji pracy nauczycieli tak, by mogło być realizowane kształcenie na odległość oraz zajęcia w szkole.
Dokumentacja przebiegu nauczania jest prowadzona oraz oceny są wpisywane zgodnie z tym, co ustalił dyrektor szkoły (§ 1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493 ze zm.).

10. Czy można zezwolić (otworzyć szkołę) na prowadzenie zajęć dodatkowych prowadzonych przez firmy zewnętrzne – np. szkoła muzyczna, szkoła taneczna?

W związku z wytycznymi GIS, MZ i MEN należy ograniczyć liczbę osób przebywającą w szkole. Na ten moment nie jest rekomendowane wynajmowanie sal podmiotom zewnętrznym.

11. Czy można uzależnić uruchomienie zajęć dydaktycznych od liczby dzieci- część rodziców chce posłać dzieci tylko na zajęcia dydaktyczne i rewalidacyjne (bez zajęć opiekuńczych). Jaka liczba dzieci obliguje dyrektora do uruchomienia zajęć dydaktycznych?

W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje, w jaki sposób będzie odbywało się kształcenie w formie stacjonarnej, a w jaki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dyrektor szkoły określi szczegółowy sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole. Forma zajęć dydaktycznych jest uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie gminy, w której szkoła się znajduje oraz od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
Zgodnie z wytycznymi dla szkół podstawowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, w grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

12. Czy zajęcia opiekuńczo wychowawcze dla uczniów klas I – III mogą być zorganizowane tylko dla uczniów rodziców pracujących?

Zgodnie z wytycznymi od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej, co oznacza, że zajęcia opiekuńczo – wychowawcze nie dotyczą tylko uczniów rodziców pracujących.

13. Zgłasza się do klasa nieliczna i przestrzeń do zajęć jest zgodna z wymogami to organizuje się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze czy dydaktyczne?

Decyzję w tej sprawie musi podjąć dyrektor szkoły. Może zdecydować o prowadzeniu zajęć dydaktycznych i realizacji podstawy programowej w systemie stacjonarnym dla tej grupy uczniów, która chce przychodzić do szkoły. Jest jednak również zobowiązany do realizacji podstawy programowej w systemie nauczania na odległość dla pozostałych uczniów tej klasy, którzy pozostaną w domach. Do realizacji obydwu tych działań dydaktycznych (edukacji stacjonarnej i na odległość) ma do dyspozycji godziny nauczycieli prowadzących zajęcia w tej klasie w wymiarze określonym w arkuszu organizacji. To wynika z przepisów § 7 dodaje się ust. 3–8 rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, 530, 564, 657 i 781).
To dyrektor szkoły określi szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole, mając na uwadze wytyczne MZ, GIS, MEN oraz ocenę stanu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych klas I-III.

14. Kiedy organizować zajęcia dydaktyczne, a kiedy opiekuńcze. Od czego to zależy, jakimi kryteriami się kierować?

Dyrektor szkoły określi szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole. Forma zajęć dydaktycznych jest uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie gminy, w której szkoła się znajduje oraz od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej, także od oceny stanu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych klas I-III.

15. Czy wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkole powinien być taki sam jak wymiar zajęć wynikających z planu?

18 maja 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z zapisem w § 7 ust. 7. dyrektor jednostki systemu oświaty, który zlecił nauczycielowi prowadzenie zajęć w przedszkolu albo zajęć, w zakresie klas I-III na nowo określa organizację realizacji przez tego nauczyciela zadań z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, mając na uwadze, że zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia oraz zajęcia realizowane na terenie przedszkola lub szkoły nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem 12 marca 2020 r. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Zgodnie z § 9a. szkoły podstawowe w zakresie klas I–III oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej prowadzą działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz dydaktyczną. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego odbywa się w formie ustalonej przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas tych szkół.

16. Czy można dołączyć 1 ucznia zerówki do zajęć opiekuńczych w klasie 1?

Na podstawie zapisów w ustawie Prawo oświatowe. (Dz.U.2019.1148 t.j ) Art. 96 ust. 4 i 5 w szczególnych warunkach demograficznych lub geograficznych, w zakresie danego etapu edukacyjnego dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych. W szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dopuszcza się łączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich z zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi w klasie I. Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN ilość dzieci / uczniów w grupie podczas organizowanych zajęć opiekuńczo-wychowawczych nie powinna przekraczać 12 podopiecznych. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć ilość dzieci nie więcej niż o 2.

17. Czy z grupą dzieci objętych działalnością opiekuńczo-wychowawczą w ciągu tygodnia może opiekować się kilku nauczycieli?

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (zgodnie z zapisem w § 7 ust. 3-5) zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową w zakresie klas I– III działalności opiekuńczo-wychowawczej prowadzą wychowawcy świetlic szkolnych. Mogą je również prowadzić inni nauczyciele zatrudnieni w tej szkole lub zespole szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, z tym że w pierwszej kolejności prowadzenie tych zajęć zleca się nauczycielom, którzy z uwagi na zmienione warunki kształcenia w związku z ogłoszonym stanem epidemii nie realizują zajęć w wymiarze wynikającym z ich umowy o pracę lub aktu mianowania. Zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową w zakresie klas I–III działalności dydaktycznej prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele prowadzący zajęcia w tych klasach.

18. Czy w przypadku zajęć dydaktycznych, jest możliwe aby jeden nauczyciel prowadził zajęcia z grupą łączoną (uczniowie kl. I-III)?

Jest to możliwe (na podstawie odrębnych przepisów, patrz odpowiedź na pytanie nr 20) pod warunkiem, że liczba uczniów w grupie łączonej nie przekroczy 12 osób.

19. Czy na chwilę obecną rozporządzenia o rewalidacji stacjonarnej od 18 maja oraz powrocie uczniów klas I – III od 25 maja są projektami, czy już zostały podpisane i obowiązują?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NA RODOWEJ z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 weszło w życie z dniem 18 maja 2020 r. Możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, i za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza § 3: pkt 4) w/w rozporządzenia.

20. Co z zajęciami w klasach łączonych np. w.f., plastyka, muzyka. Można łączyć?

Przepisy §13 ust. 2 rozporządzenia z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.2019.502) pozwalają łączyć zajęcia z przedmiotów: ed. muzyczna, ed. plastyczna i wych. fiz. w kl. I-III oraz muzyka, plastyka i wych. fizyczne w klasach IV-VII bez ograniczeń. W klasie VIII można łączyć tylko wych. fiz. Podczas trwania stanu pandemii, zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN ilość dzieci / uczniów w grupie podczas organizowanych zajęć nie powinna przekraczać 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć ilość dzieci nie więcej niż o 2.

21. Jeżeli będzie prowadzona działalność dydaktyczna to nauczyciele j. angielskiego i religii uczą tak jak nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej?

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (zgodnie z zapisem w § 7 ust. 5) zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową w zakresie klas I–III działalności dydaktycznej prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele prowadzący zajęcia w tych klasach, a więc również nauczyciele j. angielskiego i religii. Na podstawie § 9a. szkoły podstawowe w zakresie klas I–III realizujące kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej prowadzą działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz dydaktyczną. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego odbywa się w formie ustalonej przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas tych szkół.

22. Jeżeli 80% – 90% uczniów klasy (ed. wczesnoszkolna) wraca do szkoły od 25 maja czy realizować podstawę programową zdalnie i stacjonarnie?

TAK – nie można ograniczyć dostępu do zajęć dydaktycznych uczniom, którzy w zajęciach w szkole nie uczestniczą zgodnie z §2 ust 2a rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 871). Powyższe rozporządzenie wydłuża również czas ograniczenia na obszarze kraju funkcjonowania publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty a co za tym idzie utrzymuje konieczność realizacji działań również w formie kształcenia na odległość.
Wytyczne MEN stanowią:
• od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą̨ brać́ udział w zajęciach opiekuńczo– wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej (jeśli mają to być tylko elementy zajęć dydaktycznych nie zapewnia to również realizację podstawy).
Ponadto:
• W grupie może przebywać́ do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć́ liczbę̨ dzieci – nie więcej niż o 2.

23. Dzieci uczestniczące w zajęciach opiekuńczo – dydaktycznych realizują treści podstawy w szkole – nie muszą już pracować zdalnie po powrocie do domu?

– Patrz odpowiedź na pytanie 1.

24. Proszę o informację jak rozplanować zajęcia dydaktyczne dla klasy, gdzie tylko 1 rodzic zadeklarował wolę objęcia opieką dziecka a pozostali rodzice zdecydowali o nieposyłaniu swoich dzieci do szkoły od 25 maja 2020.

– Patrz odpowiedź na pytanie 1.

25. Czy klasy I można łączyć międzyoddziałowo (na poziomie różnych klas I)?

Tak. Zgodnie z Wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS w grupie może przebywać do 12 uczniów, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę uczniów – nie więcej niż o 2.

26. Zajęcia w przedszkolu są zawieszone do 24.05. ale rodzice nadal deklarują, że nie będą posyłać dzieci do przedszkola. Czy aby prowadzić zajęcia zdalne należy ponownie zawiesić zajęcia w przedszkolu na określony czas? Czy podobna procedura będzie obowiązywała z dziećmi z klas I-III, jeżeli wszyscy rodzice nie zdecydują się wysłać swoich dzieci do szkoły?

Nie należy ponownie zawieszać zajęć w przedszkolu i szkole jeśli spełnione są wytyczne GIS. Patrz odpowiedź na pytanie 3.

27. Co w sytuacji, w której zabraknie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej?

Organizację pracy szkoły ustala dyrektor szkoły, adekwatnie do potrzeb i zaistniałych sytuacji. Zgodnie z § 7 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.872 ze zm.), zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową w zakresie klas I-III działalności dydaktycznej prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele prowadzący zajęcia w tych klasach. Do prowadzenia zajęć opiekuńczych w szkole właściwe kwalifikacje mają wszyscy nauczyciele.

28.Jak mają pracować biblioteki szkolne?

Organizację pracy szkoły, w tym biblioteki szkolnej, ustala dyrektor szkoły, zgodnie z Wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 4 maja 2020.

29. Czy do danej grupy na zajęcia dydaktyczne można dopuścić oprócz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej np. nauczyciela j. angielskiego?

Tak

30. Czy można odmówić rodzicowi przyjęcia dziecka do szkoły w związku z brakiem miejsc tj. wyczerpane możliwości kadrowe. Na chwilę obecną chętnych na 8 grup a nauczycieli ewentualnie 7?

Zgodnie z § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.872 ze zm.),zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową w zakresie klas I–III działalności opiekuńczo- -wychowawczej mogą również prowadzić inni nauczyciele zatrudnieni w tej szkole lub zespole szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, z tym że w pierwszej kolejności prowadzenie tych zajęć zleca się nauczycielom, którzy z uwagi na zmienione warunki kształcenia w związku z ogłoszonym stanem epidemii nie realizują zajęć w wymiarze wynikającym z ich umowy o pracę lub aktu mianowania.

31. W szkole funkcjonuje 5 godzinny oddział przedszkolny. Czy dzieci, które potrzebują opieki po godzinie 13 mogą korzystać z zajęć opiekuńczych razem z uczniami klas I?

Nie, oddział przedszkolny funkcjonuje jak przedszkole. Przedszkole zaliczane jest do placówek nieferyjnych, w jego organizacji nie są przewidziane ferie zimowe i letnie. Funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola. Tę samą zasadę należy stosować do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Szkoła podstawowa w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwości korzystania ze świetlicy (pozwala na właściwą realizację zadań wskazanych w art.103 ust.1 pkt. 3 oraz art.105 ust.2).

32. Czy nadal obowiązuje przepis że do 13 roku życia dziecko może poruszać się tylko pod opieką rodzica?

Nie.

33. Czy do szkoły mogą przychodzić dzieci klas I- III co drugi dzień?

Rodzic decyduje o posyłaniu dziecka do szkoły.

34. Czy inni specjaliści, np. logopeda, psycholog mogą od 25 maja 2020 r. prowadzić zajęcia z uczniami – jeden na jeden?

Oprócz zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych realizuje się w szkole zajęcia rewalidacyjne. W obecnej chwili nie rekomenduje się prowadzenia w szkole zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

35. W wytycznych jest mowa o zajęciach świetlicowych – czy w tym przypadku te zajęcia mają być dostępne dla wszystkich korzystających z zajęć w ciągu dniu, czy można przyjąć, że te zajęcia tylko dla dzieci rodziców pracujących, również z oddziału przedszkolnego?

Patrz odpowiedź na pytanie 31.

Powrót

 


Organizacja konsultacji

1. Czy konsultacje mają być też organizowane dla absolwentów szkół średnich (maturzystów) od 25 maja?

Zgodnie z § 3 pkt 5-6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.410 ze zm.) zapewnia się konsultacje:

  • od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty,
  • a od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi również o zorganizowanie konsultacji dla uczniów, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.

Zgodnie z art. 94 ustawy – Prawo oświatowe rok szkolny we wszystkich szkołachplacówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

2. Co ze zdalnym nauczaniem podczas trwania konsultacji w szkole?

Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN  od 25 maja 2020 r. możliwe jest prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz konsultacji dla uczniów klas ósmych, a od 1 czerwca br. także konsultacji dla wszystkich uczniów szkół podstawowych.
W dalszym ciągu utrzymany jest obowiązek realizowania podstawy programowej, dlatego też w zależności od sytuacji w danej szkole i potrzeb  uczniów dyrektor decyduje, w jakiej formie będzie prowadzone kształcenie: w formie stacjonarnej czy z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość, co nie wyklucza możliwości prowadzenia zajęć w obu formach.

3. Ósmoklasiści także mają korzystać z konsultacji od 25 maja, a od 1 czerwca pozostali uczniowie. W jaki sposób należy je zorganizować – w jakim wymiarze godzin, minimalna liczba godzin, w jakich grupach, czy ze wszystkich przedmiotów czy tylko przedmiotów egzaminacyjnych?

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej ważne jest, to że z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Uczniowie klas VIII mogą uczestniczyć na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.

W szczególności należy przestrzegać zasad:

  • w grupie może przebywać do 12 uczniów, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu, prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2;
  • zachować odległość 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji;
  • wymiar tych konsultacji (ilość godzin) jest uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły – ich harmonogram i organizację ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

W miarę możliwości wskazane jest zapewnienie stałej sali na konsultacje dla tej samej grupy.

4. Nauczyciel prowadzi konsultacje, a co ze zdalnym nauczaniem?

Konsultacje są skierowane przede wszystkim do tych, którzy przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę (powinny dotyczyć przedmiotów egzaminacyjnych), czy tych którzy chcą np. poprawić ocenę. Mają na celu umożliwienie uczniom wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału. Pamiętajmy, że nie są to lekcje oraz nie mogą być poświęcone pisaniu sprawdzianów, gdzie nauczyciel tylko nadzoruje uczniów. Wymiar konsultacji będzie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustalić ma dyrektor szkoły  w porozumieniu z nauczycielami. Nauczyciel nie jest zwolniony z realizacji podstawy programowej podczas realizacji nauczania na odległość, o ilości godzin decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

5. Czy w przypadku maturzystów o konieczności organizacji konsultacji również decyduje diagnoza potrzeb?

Udział maturzystów w konsultacjach jest dobrowolny. Dyrektor szkoły powinien przeprowadzić diagnozę potrzeb maturzystów poprzez przekazanie im informacji o możliwości skorzystania z konsultacji (np. za pośrednictwem szkolnej strony internetowej, e-dziennika lub poczty elektronicznej). Zebrane od uczniów informacje zwrotne powinny być wykorzystane do właściwego zorganizowania procesu konsultacji.

6. Czy musi być zgoda rodzica na konsultacje?

Uczniom szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Rodzice nie muszą wyrażać zgody na konsultacje. Konsultacje mają charakter dobrowolny.

Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględni także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

7. W klasie 8  jest 9 uczniów, jeżeli wszyscy zgłoszą się na konsultacje grupowe z danego przedmiotu, to czy nauczyciel musi też realizować nauczanie zdalne z tego przedmiotu?

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów. Są skierowane do tych, którzy przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. Dlatego konsultacje mają przede wszystkim dotyczyć przedmiotów zdawanych na egzaminach. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Wymiar konsultacji będzie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustalić ma dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Nauczyciel w dalszym ciągu ma obowiązek realizacji podstawy programowej i konsultacje nie zwalniają go z realizacji zdalnego nauczania, o ilości godzin decyduje dyrektor szkoły
w porozumieniu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

8. Czy na konsultacjach sprawdzać obecność tak jak na zajęciach stacjonarnych?

Przepisy nie wskazują bezpośrednio obowiązku sprawdzania obecności na konsultacjach. Są one dobrowolne i z tytułu nieuczestniczenia w nich szkoła nie może wyciągać konsekwencji wobec ucznia i rodziców.

Zgodnie z § 9b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493 ze zm.) dyrektor szkoły odpowiada za organizację konsultacji dla uczniów. W związku z powyższym dyrektor ustalając organizację tych konsultacji powinien odnieść się do kwestii ich dokumentowania oraz ewentualnych zasad i form sprawdzania obecności.

Warto pamiętać, że  zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2002 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.) dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce. Monitorowanie obecności uczniów na konsultacjach może mieć wpływ na diagnozowanie tego bezpieczeństwa.

 

 

Komercyjny wynajem pomieszczeń


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu informuje, że zgodnie z ustaleniami podjętymi na konferencji organizowanej przez Kuratorium Oświaty rekomenduje się wstrzymanie wynajmu pomieszczeń szkolnych w celach komercyjnych.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter