11 grudnia 2020

Wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w 2021

Rzeszów 2020-12-11

                                                                                                                                                         

WiJ.5551.1011.2020                                                                                  

 

Organizatorzy ferii zimowych w 2021 r.,
Dyrektorzy szkół  i placówek,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie, 
Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w 2021 r. uprzejmie informuję, że ze względu na określenie przez rząd jednego terminu ferii zimowych, tj. 4 – 17 stycznia 2021 r. oraz zezwolenie na organizowanie wyłącznie półkolonii (szczegóły w „Wytycznych MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych” https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-polkolonie-w-szkole), w 2021 r., nie ma zgody rządu na organizowanie żadnych innych form wypoczynku, w tym wyjazdowych.

Nadmieniam, że zgodnie z obowiązującymi w 2021 r. „Wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych”- będą one mogły być organizowane wyłącznie na terenie szkoły lub placówki przez dyrektora szkoły, organ prowadzący szkołę albo przez organizacje pozarządowe, za zgodą dyrektora szkoły lub placówki oświatowo – wychowawczej[1]  (art. 86 Prawa oświatowego)[2].

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów półkolonii (obowiązujące w czasie ferii zimowych w 2021 r.) stanowią podstawę dla organizatorów wypoczynku do opracowania własnych procedur (regulaminów) bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, adekwatnych do organizowanych różnych form półkolonii. Regulaminy powinny uwzględniać specyfikę, charakter planowanych zajęć, sposób i miejsce ich realizacji, inne lokalne uwarunkowania.

Wytyczne zalecają obostrzenia w zakresie wymogów przy organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży ze względu na ich bezpieczeństwo.

Odnosząc się do kwestii organizacji zgrupowań sportowych, obozów kondycyjnych, turniejów sportowych, zawodów i rozgrywek sportowych, informuję, że zasady organizacji tych form nie należą do kompetencji Ministra Edukacji i Nauki, który określa wyłącznie zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

W przypadku występowania, w dalszym ciągu, stanu epidemii – dodatkowo organizator wypoczynku, w sprawach dotyczących przestrzegania przepisów sanitarno-higienicznych podczas pobytu na wypoczynku będzie zobowiązany stosować się, przede wszystkim, do komunikatów zamieszczonych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Urzędy te podejmują działania mające poprawić bezpieczeństwo zdrowotne, jak również informują o zmniejszaniu lub zwiększaniu restrykcji i udzielają ostatecznych informacji, we wszystkich tematach, związanych z bezpieczeństwem, w tym sanitarno-higienicznym i epidemiologicznym.

W kwestiach szczegółowych zaleceń obowiązujących na poszczególnych terenach informacji zawsze udzielają powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Nadmieniam, że w dalszym ciągu zalecane są ograniczenia w związku z sytuacją epidemiologiczną. Ministerstwo Zdrowia podejmuje systemowe działania mające poprawić bezpieczeństwo zdrowotne w kraju, jak również informuje o zmniejszaniu lub zwiększeniu restrykcji w zakresie różnych dziedzin gospodarki i życia obywateli.

Prosimy o śledzenie stron Ministerstwa Zdrowia, gdzie publikowane są aktualne wytyczne i zalecenia dotyczące epidemii: https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Rejestracja, wszelkie informacje oraz baza wypoczynku dzieci i młodzieży znajduje się na stronie wypoczynek.men.gov.pl 

W Kuratorium Oświaty w Rzeszowie informacji dotyczących spraw związanych z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży udziela Pani Lucyna Winiarska tel. 17 867 11 67, e- mail: lwiniarska@ko.rzeszow.pl

Interwencyjna linia telefoniczna dla rodziców i uczniów: 728 832 622

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

[1] określone w art. 2 ustawy – Prawo oświatowe.

[2] Są to stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter