Kategoria: Awans zawodowy

Informacje związane z awansem zawodowym nauczycieli.

15 maja 2020

Staż nauczycieli w trakcie epidemii koronawirusa

W związku z pytaniami dotyczącymi wpływu obecnego stanu epidemii i związanych z nim szczególnych sposobów realizacji zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych poniżej przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym zakresie:

„Zmiana sposobu realizacji zadań jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania nie ma wpływu na długość odbywanych przez nauczycieli staży na kolejny stopień awansu zawodowego.

Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w tym czasie kontynuują rozpoczęte staże na kolejny stopień awansu zawodowego realizując wymagania wskazane w Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 1574, z późn. zm.).

Jeżeli z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie nauczyciel nie będzie świadczył pracy, lecz będzie gotów do jej wykonywania (art. 81 § 1 Kodeksu pracy), odbywany przez nauczyciela staż również nie ulegnie przedłużeniu. Wśród przesłanek przedłużenia stażu przepis art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela nie wymienia bowiem okresu pozostawania w gotowości do pracy.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniamy, że dyrektor jednostki systemu oświaty nie może przydzielać nauczycielom do realizacji zadań, które w świetle obowiązujących przepisów prawa nie należą do obowiązków nauczyciela.”

23 października 2018

Wzór wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż po dniu 31 sierpnia 2018 r. oraz dyrektorów szkół

Wzór wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela
dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż po dniu 31 sierpnia
2018 r. oraz dyrektorów szkół:

  1. Wzór wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela
    dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż po dniu 31 sierpnia oraz dyrektorów szkół – plik *.doc (MS Word) – kliknij aby pobrać