Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela – komunikaty

Dla dyrektora i nauczyciela – bieżące informacje nie przyporządkowane do żadnej z kategorii

11 stycznia 2019

Monitorowanie bazy lokalowej MOW, MOS, SOSW, SOW

 

Rzeszów, 2019- 01- 11

WiJ. 5534.2.2019

Dyrektorzy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno‐wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej w Państwa placówkach w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęło się monitorowanie w zakresie dostosowywania bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa.

Monitorowanie jest realizowane od 7 stycznia 2019 r. tylko w formie elektronicznej poprzez platformę internetową SEO: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy wypełniają zamieszczoną tam ankietę monitorowania (poniżej zamieszczona wersja tekstowa).

Osoby do kontaktu:

 • starszy wizytator Dorota Szpunar- Eckhardt, tel. 17 867 1102
 • starszy wizytator Marek Zaleśny, tel. 17 867 1109.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Załączniki

Ankieta - plik *.pdf
Data: 2019-01-11, rozmiar: 292 KB
11 stycznia 2019

Zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pobytu w szkole

Rzeszów, 2019 – 01 – 10

WiJ. 576.4.2019

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek

 

W związku ze zróżnicowanymi warunkami pogodowymi na terenie województwa proszę Państwa Dyrektorów o wzmożoną uwagę i adekwatne działania, bezwzględnie zapewniające dzieciom i młodzieży bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pobytu w szkole, mi.in. regulowane przepisami oświatowymi w tym zakresie (informacje poniżej).

Także bardzo ważne jest stałe- a nie tylko przy okazji ferii zimowych- przypominanie wszystkim o warunkach bezpiecznego korzystania przez dzieci i młodzież z walorów zimy. Warto w tym celu sięgnąć do materiałów przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (kliknij aby otworzyć stronę MENu).

Dziękuję Państwu za dotychczasowe działania, dostosowujące warunki pracy szkoły do zimowej pory roku oraz dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch


Zamknięcie szkoły może nastąpić w następujących sytuacjach:

 1. O zawieszeniu zajęć może zadecydować dyrektor szkoły jeśli:
  1. przez dwa kolejne dni temperatura, o godzinie 21.00, sięgnie -15 stopni,
  2. wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

      W tej sytuacji konieczne jest uzyskanie zgody organu prowadzącego.

 1. Zawieszenie zajęć jest obowiązkiem dyrektora szkoły jeśli w temperatura w klasach, w których prowadzone są zajęcia, spadnie poniżej 18 stopni.

      Zgoda organu prowadzącego nie jest wówczas konieczna, wystarczy powiadomienie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6; Poz. 69) par. 18.

 1. Wyjątkowo duże opady śniegu lub inne nadzwyczajne okoliczności także mogą doprowadzić do zamknięcia szkoły.

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 Nr 46 Poz. 432)

 • 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kurator oświaty, na wniosek dyrektora szkoły, może wyrazić zgodę na udzielenie dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę´.
 • 7. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności w razie klęski żywiołowej, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ferie zimowe i ferie letnie mogą być rozpoczęte lub zakończone w innych terminach z tym że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze powinny trwać co najmniej 178 dni.

Decyzję w tej sprawie podejmuje kurator oświaty po uzyskaniu zgody ministra i wojewody.