Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela – komunikaty

Dla dyrektora i nauczyciela – bieżące informacje nie przyporządkowane do żadnej z kategorii

28 maja 2020

Realizacja zajęć dla młodocianych pracowników na turnusach dokształcania teoretycznego

Rzeszów, 2019-05-27  

PiP.537.22.2019                                                                                 

 

Realizacja zajęć dla młodocianych pracowników na turnusach dokształcania teoretycznego w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia jednostek systemu oświaty 

Dyrektorzy
Branżowych Szkół I stopnia

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina o obowiązku realizacji zajęć dla  młodocianych pracowników na turnusach dokształcania teoretycznego z wykorzystaniem metod i technik na odległość w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia jednostek systemu oświaty¹.

Zgodnie z ramowym planem nauczania² dla branżowej szkoły I stopnia, uczniowie będący młodocianymi pracownikami, skierowani przez szkołę na turnus dokształcania teoretycznego w zakresie danego zawodu, odbywają kształcenia zawodowe teoretyczne przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo. Przepis ten w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia jednostek systemu oświaty nie został zawieszony. W związku z powyższym nie ma możliwości przesunięcia realizacji turnusu zaplanowanego w danej klasie na obecny rok szkolny do klasy programowo wyższej.

Ponadto w przypadkach losowych dyrektor szkoły lub dyrektor centrum kształcenia zawodowego może zorganizować w ramach turnusu konsultacje indywidualne w wymiarze co najmniej 55 godzin³.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

 

¹ § 13 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.493 ze zm.), zawieszający przepis § 23 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) umożliwiający realizację kształcenia na turnusach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
² rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639)
³ § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652)

28 maja 2020

Stypendia Pomostowe – ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny

Łódź, 15 maja 2020

 

Startuje kolejna edycja Stypendiów Pomostowych

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XIX edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka około 600 stypendiów pomostowych na I rok studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy.

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych i spełniają jeden z czterech warunków:

  • pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR

lub

  • są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej

lub

  • pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka

lub

  • posiadają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.

W roku akademickim 2020/21 około 1000 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym około 600 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.

Dokładne terminy otwarcia i zamknięcia aplikacji do składania wniosków będą ogłaszane w terminarzu dostępnym na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w zakładce dla kandydatów na I rok studiów.

„Stypendia Pomostowe” są jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano blisko 24 tysiące różnego rodzaju stypendiów, w tym prawie 17 tysięcy na pierwszy rok studiów. Partnerami Strategicznymi Programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski, Partnerzy Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas, Partnerzy: koalicja ok. 90 lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację osiemnastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli ponad 117 milionów zł. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl

***************

Realizator Programu:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości istnieje od 1991 roku. FEP działa na rzecz wyrównywania szans młodzieży pochodzącej z rejonów wiejskich w dostępie do edukacji wyższej oraz zapewnienia polskim studentom poziomu wykształcenia, który umożliwi im skuteczne konkurowanie na międzynarodowym rynku pracy. Główne działania Fundacji koncentrują się na przyznawaniu stypendiów studentom wszystkich lat studiów, począwszy od I roku studiów, w ramach prowadzonego od 2002 roku Programu Stypendiów Pomostowych; inicjowaniu i organizowaniu konkursów przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości oraz konferencje; organizowaniu staży  i dofinansowywaniu nauki w kraju i za granicą. Fundacja jest również realizatorem  programu Projektor – wolontariat studencki.

www.fep.lodz.pl

28 maja 2020

Wykaz podmiotów, które w  2020 będą wykonywać badanie lekarskie kandydatów …

Wykaz podmiotów, które w  2020 będą  wykonywać badanie lekarskie kandydatów lub uczniów szkół ponadpodstawowych oraz niepełnoletnich kandydatów lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

 

Powiat Nazwa jednostki
Dębicki Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy,
ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica
(pn.-pt. 7:00-13:00)
Jarosławski Centrum Medyczne KORMED Sp. z o. o., Sp. K.,
ul. T. Kościuszki 141/7, 37-600 Lubaczów
(pn.-śr. 9.00-14.00)
Jasielski Szpital Specjalistyczny w Jaśle,
38-200 Jasło, ul. Lwowska 22,
Zakład Medycyny Pracy, ul. Szopena 38
(pn.-pt. 8:00-14:00)
NZOZ KEMED Sp. z o.o, 38-200 Jasło,
ul. Mickiewicza 108c
(pn.-pt. 8:00-18:00)
Krośnieński i Krosno Specmed Sp. z o.o, 38-400 Krosno,
ul. Paderewskiego 4
(pn.-pt. 7:00-14:35)
SP Centrum Usług Medycznych „Eskulap” Sp. z o. o.,
38-400 Krosno, ul. Kletówka 52  
(pn.-pt. 8:00-17:00)
Kolbuszowski Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,
36-100 Kolbuszowa, ul. Grunwaldzka 4
(pn.-wt. 13:30-14:30, śr. 9:00-10:00., pt. 13.30-14:30)
Lubaczowski Centrum Medyczne KORMED Sp. z o. o., Sp. K.,
ul. T. Kościuszki 141/7, 37-600 Lubaczów
(pn.-śr. 9.00-14.00)
Leżajski Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku,
ul. Leśna 22, 37-300 Leżajsk
(śr. 11:00-13:00, pt. 10:00-12:00)
Łańcucki Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o.,
37-100 Łańcut, ul. Paderewskiego 5(rejestracja: pn., wt., pt. 7:00-13:35, śr., czw. 7:00-12:00;
lekarz: wt. 10:00-15:00, czw. 15:20-18:00, pt. 8:30-14:00
Badania podstawowe w gabinecie poradni medycyny pracy:
pn.,śr., czw. 7.00-9.00 wt., pt. 7.00-8.00)
Mielecki Medycyna Pracy Aneta Szwakop Specjalistyczna Praktyka Lekarska
ul. Batorego 13 39-300 Mielec
(pn., wt., pt. po wcześniejszej rejestracji, czw. 8:30-17:00)
Niżański Gabinet Chirurgiczny lek. Zbigniew Mączka,
37-420 Rudnik n/Sanem, ul. Piłsudskiego 21
(pn., śr. 17:00 – 20:00)
Przemyski i Przemyśl Centrum Medyczne Jerzy Tomaka,
37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego 3
(pn.-pt. 7:00-15:00)
Przeworski Centrum Medyczne KORMED Sp. z o. o., Sp. K.,
ul. T. Kościuszki 141/7, 37-600 Lubaczów
(pn.-śr. 9.00-14.00)
Ropczycko-Sędziszowski Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,
39-100 Ropczyce, ul. Ks. K. St. Wyszyńskiego 54
(pn.-pt. 9:00-13:00)
Sanocki Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny i Medycyny Pracy
NZOZ Nafta-Med. Sp. z o.o.,
38-500 Sanok, ul. Daszyńskiego 20a (pn.-pt. 7:00-15:00)
Stalowowolski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli,
37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 2 (pn.-pt.  7:00-15:00)
Strzyżowski Grupowa Praktyka Lekarska Hanna Zabrzycka,
Stanisław Znamirowski,
38-100 Strzyżów, ul. Parkowa 4
(pn. 14:00-16:30, śr. 10:00 -13:00, czw. 13:00-14:30, pt. 8:00-10::00)
Tarnobrzeski i Tarnobrzeg Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Machów”, Sp. z o. o., 
39-400 Tarnobrzeg, ul. Strefowa 2 (pn. 8.00-14.00, śr.-pt. 8:00 -14:00)
Rzeszowski i Rzeszów Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
(pn.-pt. 8:30-11:00)UWAGA: Obowiązuje internetowa rezerwacja terminu badania lekarskiego: www.womp.erecepcja24.pl
Przychodnia Medycyny Pracy CM MEDYK, 35-210 Rzeszów, ul. Rejtana 53

UWAGA: Wymagana wcześniejsza rejestracja e-mail
(z 7-dniowym wyprzedzeniem):

medycynapracy@medyk.rzeszow.pl
(śr. 8:00-13:00)

 

28 maja 2020

ZDALNIE JEST FAJNIE – akcja Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie w ramach akcji „ZDALNIE JEST FAJNIE”, proponuje Czytelnikom zdalne (wysyłkowe), bezpłatne wypożyczanie książek i filmów.

Zdalnie jest fajnie – przeboje literackie

https://rzeszow.pbw.org.pl/rzeszow-2,23/zdalnie-jest-fajnie-przeboje-literackie,12147

Zdalnie jest fajnie – przeboje filmowe

https://rzeszow.pbw.org.pl/rzeszow-2,23/zdalnie-jest-fajnie-przeboje-filmowe,12154

Celem akcji jest propagowanie wśród nauczycieli i uczniów możliwości zdalnego  korzystania z zasobów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie i jej powiatowych Filii.

27 maja 2020

Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul.
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

ERA.110.15.2020

Zarządzenie Nr 12/2020
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych,

na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim

Na podstawie  § 11b ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa podkarpackiego:

  1. na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
  2. do szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§2. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do przeprowadzania rekrutacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego oraz terminami, o których mowa w § 1.

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

 

Załączniki

25 maja 2020

Nowe zasady przekraczania granicy przez uczniów pobierających naukę w Polsce

WiJ.5752.2.2020

Rzeszów, 25.05.2020

 

Nowe zasady przekraczania granicy przez uczniów pobierających naukę w Polsce

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał zmianę rozporządzenia  w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

https://www.gov.pl/web/mswia/nowe-zasady-przekraczania-granicy

Zmiana rozporządzenia rozszerza katalog osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. o: uczniów i studentów pobierających naukę
w Rzeczypospolitej Polskiej.

https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000905/O/D20200905.pdf

Rozporządzenie weszło w życie 21 maja 2020 r.

Osoby te są zwolnione z odbywania kwarantanny na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii

https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000904/O/D20200904.pdf

Rozporządzenie weszło w życie 22 maja 2020 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami wszelkie kwestie dotyczące przyjazdu uczniów po 22 maja oraz warunków ich pobytu i bezpieczeństwa, proszę ustalać z terenową stacją sanitarno – epidemiologiczyną.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch