Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela – komunikaty

Dla dyrektora i nauczyciela – bieżące informacje nie przyporządkowane do żadnej z kategorii

17 maja 2019

Awans zawodowy – wyjaśnienia

Z uwagi na pytania dotyczące wątpliwości związanych z interpretacją zapisu § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 1574), wystąpiliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o zajęcie stanowiska sprawie. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo, którego treść przytaczamy poniżej:

„Zgodnie z przepisami § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, nauczyciel prezentuje sposób realizacji wybranego przez siebie zadania określonego w § 8 ust. 3, którego opis i analiza nie była dołączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Natomiast w § 9 ust. 2 pkt 1 stanowi, że do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dołącza się opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1 – 3 i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4. Należy przy tym zauważyć, że wymagania ujęte w § 8 ust. [3 pkt] 4 odnoszą się do realizacji co najmniej dwóch określonych zadań. W związku z powyższym, prezentacja, o której mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 dotyczy jednego z zadań ujętych w § 8 ust. [3 pkt] 4.”

 

17 maja 2019

Informacja MEN na temat posiłków uczniów w restauracjach szybkiej obsługi podczas wycieczek szkolnych

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
DEPARTAMENT WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA INTEGRACYJNEGO

Warszawa, 16 maja 2019 r.

w oparciu o pismo: DWKI-WWR.417.1.2019.AO

Ministerstwo Zdrowia przekazało korespondencję Fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w sprawie działań marketingowych stosowanych wobec nauczycieli i kadry opiekunów przez jedną z korporacji prowadzących sieć restauracji szybkiej obsługi. Przedstawiciele ww. organizacji ustalili, że nauczyciele, którzy do restauracji przyprowadzą grupę uczniów lub przedszkolaków mogą liczyć na darmowy posiłek.

Należy zauważyć, że posiłki serwowane przez restauracje szybkiej obsługi, spożywane w nadmiernych ilościach, wywierają negatywny wpływ na zdrowie. Składają się w większości z produktów wysoko przetworzonych i kalorycznych (z dużą ilością niezdrowych tłuszczów) oraz nie zawierają odpowiednich składników odżywczych, niezbędnych zwłaszcza w wieku rozwojowym. Regularne spożywanie takich produktów może prowadzić do chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca, choroby serca i wątroby, a także choroby nowotworowe.

Światowa Organizacja Zdrowia uznała oficjalnie otyłość za jeden z najważniejszych czynników ryzyka, związany ze zwiększoną zachorowalnością i umieralnością. Stwierdzono również, że otyłość stanowi obecnie zdecydowanie większe zagrożenie dotyczące ryzyka zgonów na całym świecie niż niedowaga i niedożywienie.

Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w obszarze profilaktyki otyłości odnoszą się jednocześnie do edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz uregulowań prawnych mających na celu dostęp do zdrowych produktów na terenie szkoły [1]. W tym obszarze należy wymienić współpracę Ministerstwa Edukacji Narodowej z resortami zdrowia i rolnictwa  w zakresie realizacji programów edukacyjnych „Programu dla szkół” oraz „Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie”.

Z powyższego wynika, że często uwzględniane również w programach wycieczek szkolnych i przedszkolnych wizyty w sieciach restauracji szybkiej obsługi nie powinny mieć miejsca. W szczególności, nie powinny stanowić formy nagrody dla dziecka, a także towarzyszyć świętowaniu wspólnych uroczystości (np. Dzień Dziecka). Niedopuszczalne jest również uzyskiwanie korzyści przez nauczycieli w zamian za promocję wśród uczniów konkretnych sieci restauracji.

Nadmieniam, że organizowanie przez szkoły wycieczek szkolnych ma na celu, oprócz poznawania kraju, jego historii, tradycji, zabytków kultury, również upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz poprawę stanu zdrowia uczniów [2].

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 5 ustawy – Prawo oświatowe [3], nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Mając na względzie cele wycieczek szkolnych – Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje o rezygnację z wizyt w restauracjach szybkiej obsługi podczas wycieczek i wyjść szkolnych (lub ograniczenie ich do niezbędnego minimum, np. w sytuacji postoju autokaru w miejscu obsługi podróżnych, przy autostradzie lub drodze ekspresowej, gdzie nie ma możliwości skorzystania z innych form zakupu posiłku).

 

[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154).

[2] § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055).

[3] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

 

 

16 maja 2019

Konkurs „Złoty Prym” (III edycja) Podkarpackiego Kuratora Oświaty – zgłoszenia do 28.06.2019r.

„Złoty Prym” zwany dalej nagrodą przyznawany jest szkołom lub placówkom oświatowym w celu promowania i upowszechniania działań tworzących optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniających każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszących jakość pracy szkoły lub placówki i jej rozwój organizacyjny.

Nagroda przyznawana jest corocznie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty szkołom z terenu województwa podkarpackiego wyłonionym w drodze konkursu. Nagrodę stanowi statuetka „Złoty Prym” przyznawana  jednej szkole dla każdego z typów:

  • przedszkole,
  • szkoła podstawowa,
  • ­samodzielne gimnazjum (do roku 2018/2019),
  • liceum ogólnokształcące,
  • technikum,
  • szkoła branżowa,
  • placówka oświatowa.

Wnioski należy składać do Podkarpackiego Kuratora Oświaty do 28 czerwca 2019 r. w wersji papierowej (opieczętowane oryginały) na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (kancelaria pokój 113a) z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Złoty Prym”.  Decyduje data stempla pocztowego lub w przypadku dostarczenia osobistego do kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie –  decyduje data wpływu.

Osoby do kontaktu:

Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

  1. Iwona Bereś – tel. 17 867 11 18
  2. Mariola Kiełboń – tel. 17 867 11 19

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

 

Załączniki

Regulamin konkursu Złoty Prym
Data: 2019-05-16, rozmiar: 21 KB
Wniosek o udział w konkursie
Data: 2019-05-16, rozmiar: 19 KB
16 maja 2019

Obchody XII Święta Dziękczynienia

Rzeszów, 2019-05-15

KURATORIUM OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
placówek oświatowych
z terenu województwa podkarpackiego,
a szczególnie szkół noszących imię
Jana Pawła II oraz Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego

W załączeniu przekazuję Państwu zaproszenie Kazimierza Kardynała Nycza Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego do udziału w obchodach XII Święta Dziękczynienia. Uroczystość pod tegorocznym hasłem DZIĘKUJEMY ZA WIELKICH PASTERZY – JANA PAWŁA II i PRYMASA WYSZYŃSKIEGO odbędzie się 2 czerwca 2019 r. w Warszawie.

Jestem przekonana, że liczny udział środowiska pedagogicznego wraz z młodzieżą będzie świadectwem naszej jedności, a jednocześnie wspaniałą okazją do podziękowania za opiekę nad Ojczyzną, pokój i bezpieczeństwo  nas wszystkich.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Załączniki