Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela – komunikaty

Dla dyrektora i nauczyciela – bieżące informacje nie przyporządkowane do żadnej z kategorii

2 kwietnia 2020

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego programu “Posiłek w szkole i w domu” w 2020 roku – terminy składania wniosków

Rzeszów 2020-04-02    

Szanowni Państwo
Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych
Organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe
w województwie podkarpackim

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019 r. poz. 267):

–  termin przekazania danych do organów prowadzących przez dyrektorów  publicznych szkół podstawowych (w tym szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej) upływa  15 kwietnia 2020 roku.

– termin składania wniosków przez organ prowadzący do Wojewody Podkarpackiego upływa 30 kwietnia 2020 r.

Ważne informacje!

Organ prowadzący weryfikuje dane przekazane przez szkołę pod względem ich prawidłowości i kompletności i nie obejmuje wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu szkół, które przekazały dane nieprawidłowe, niekompletne lub przekazały je po terminie.

Jeżeli wniosek organu prowadzącego nie spełni wymagań określonych w § 8 ust 2 nie będzie podlegał ocenie merytorycznej.

Wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania, objętego wsparciem finansowym stanowią  wydatki  bieżące organów prowadzących. Wkład finansowy powinien być wydatkowany w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego. Natomiast wkład własny rzeczowy dotyczy zakupu usług lub wyposażenia określonych w § 2 ust 7 ww. rozporządzenia zakupionych w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, ale nie później niż do dnia złożenia tego wniosku.

W § 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, wprowadzony został przepis dotyczący wskaźnika różnicującego punktację wniosków organów prowadzących szkoły w zależności od stopnia zamożności JST – wyliczony wskaźnik, odpowiedni dla programu dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem danych dla poszczególnych szczebli JST.

Podstawa prawna, dokumenty, wzory wniosków, wskaźniki oraz szczegółowe informację znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/posilek-w-szkole-i-w-domu-modul-3

Program

Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019 r. poz. 267)

Uchwała nr 140 RM w sprawie realizacji Programu Posiłek w szkole i w domu MP z 2018 r. poz. 1007.

Wnioski do wojewody należy składać korespondencyjnie – przesyłając ofertę na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie: -„Posiłek w szkole i domu – moduł 3”.

Uwaga: decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Wnioski złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

31 marca 2020

Informacje w sprawie Projektu Zdalna Szkoła

Rzeszów 2020-03-31

ZBF.3140.2.2020

 

 

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
w województwie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie informuje, że informacje w sprawie Projektu Zdalna Szkoła, mającego na celu sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji, można uzyskać na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod adresem: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola . 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch